• همه
 • آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ث
 • ج
 • چ
 • ح
 • خ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • س
 • ش
 • ص
 • ط
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ک
 • گ
 • ل
 • م
 • ن
 • و
 • ه
 • ی


 • جستجو براساس نام یا نام خانوادگی

  جستجو براساس نام دانشکده

  بهنام آزادگان

  گروه آموزشی : فيزيك

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : azadegan@hsu.ac.ir


  حامد اکبرزاده

  گروه آموزشی : شيمي

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : akbarzadeh90@hsu.ac.ir


  حسن اله داغی

  گروه آموزشی : فيزيك

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : h.alehdaghi@hsu.ac.ir


  امیرحسن امیری

  گروه آموزشی : شيمي

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : a.amiri@hsu.ac.ir


  جواد باعدی

  گروه آموزشی : فيزيك

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : baedi@hsu.ac.ir


  حمیدرضا باغانی

  گروه آموزشی : فيزيك

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : h.baghani@hsu.ac.ir


  مهدی بقایری

  گروه آموزشی : شيمي

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : m.baghayeri@hsu.ac.ir


  محمد چهکندی

  گروه آموزشی : شيمي

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : m.chahkandi@hsu.ac.ir


  تکتم حجار

  گروه آموزشی : زيست شناسي

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : t.hajjar@hsu.ac.ir


  سیده فاطمه حجتی

  گروه آموزشی : شيمي

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : hogati@hsu.ac.ir


  سید ابوالفضل حسینی

  گروه آموزشی : زيست شناسي

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : hoseinsa@hsu.ac.ir


  میترا خیرآبادی

  گروه آموزشی : زيست شناسي

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : kheirabadi@hsu.ac.ir


  ابوالفضل درودی

  گروه آموزشی : شيمي

  مرتبه علمی : مربی

  پست الکترونیکی : @hsu.ac.ir


  اسکندر رستگار پویانی

  گروه آموزشی : زيست شناسي

  مرتبه علمی : استاد

  پست الکترونیکی : rastegar@hsu.ac.ir


  اسماعیل رضایی سرشت

  گروه آموزشی : شيمي

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : arezaee@hsu.ac.ir


  حسین اصغر رهنمای علی آباد

  گروه آموزشی : فيزيك

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : rahnama@hsu.ac.ir


  محمد زیرک

  گروه آموزشی : فيزيك

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : m.zirak@hsu.ac.ir


  سیروس سالمی

  گروه آموزشی : شيمي

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : salemi@hsu.ac.ir


  فاطمه صادقی فر

  گروه آموزشی : زيست شناسي

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : sadeghif@hsu.ac.ir


  ریحانه صباغ زاده

  گروه آموزشی : زيست شناسي

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : r.sabbaghzadeh@hsu.ac.ir


  رضا طیبی

  گروه آموزشی : شيمي

  مرتبه علمی : استاد

  پست الکترونیکی : tayebireza@hsu.ac.ir


  محسن عباسپور

  گروه آموزشی : شيمي

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : abbaspour@hsu.ac.ir


  سید علی اصغر علوی

  گروه آموزشی : فيزيك

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : alavias@hsu.ac.ir


  احمد فرزانه کرد

  گروه آموزشی : فيزيك

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : farzane@hsu.ac.ir


  براتعلی فیض آبادی

  گروه آموزشی : فيزيك

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : feiz@hsu.ac.ir


  رضا قرائی

  گروه آموزشی : فيزيك

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : r.gharaei@hsu.ac.ir


  سکینه کاظمی نور عینی

  گروه آموزشی : زيست شناسي

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : kazemi@hsu.ac.ir


  احسان کوشکی

  گروه آموزشی : فيزيك

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : koushki@hsu.ac.ir


  عیسی کهن

  گروه آموزشی : زيست شناسي

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : e.kohan@hsu.ac.ir


  علیرضا کیخسروی

  گروه آموزشی : زيست شناسي

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : a.keikhosravi@hsu.ac.ir


  فرخزاد محمدی زنوز

  گروه آموزشی : شيمي

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : f.zonoz@hsu.ac.ir