از شیوه¬های بیانی- بدیعی به مناسبات اجتماعی و انسانی با تکیه بر اسرارالتّوحید ابوسعید ابو¬الخیر ' in 2018'

continuation of despotism in sufis rituals in iran society typology of translation in Attar's Tazkirat al- Awliya, based on the psychn the psychological commentaries of Eric Berne ' in 2013'

بهار، پراگماتیست ادبی ' in 2017'

همایش ملی ملک الشعرا بهار