طبقه بندی مطلوبیت اراضی شهرستان شیروان برای دفن پسماند شهری با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP ' in 2019'

ششمن همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران