روش¬شناسی انتقادی یا تاریخمندی روش: با تأکید بر رویکرد رئالیسم انتقادی (مثال موردی: اقتصاد انتقادی) ' in 2017'

پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

book in 2021

نقش دانشگاه در گام دوم انقلاب

Publisher : انتشارات جهاد دانشگاهی

political identity of Iran and ISLAM