ارزیابی و تحلیل میزان ناپایداری بافت های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی کلانشهر مشهد) ' in 2019'

بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از ارائه خدمات و امکانات دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه حکیم سبزواری) ' in 2019'

تدوین و اولویت‌بندی استراتژی‌های توسعه گردشگری شهر مشهد از طریق تکنیک SWOT-Topsis ' in 2017'

Spatial zoning and analysis of urban poverty in Mashhad metropolis using ANP