book in 2022

اقتصادسنجي داده‌های مقطعی و طبقه‌بندی شده با نرم افزار STATA

Publisher : دانشگاه فردوسی مشهد