Monthly Archives: فوریه 2016

ریز نمرات درس بهره برداری (ترم مهر 94)

با سلام. ریز نمرات درس بهره برداری به شرح زیر می باشد. دانشجویان عزیز اعتراضات خود را فقط از طریق پورتال اعلام نمایند. (در صورت ضرورت می توانند ایمیلی هم در تماس باشند) با تشکر.

پایانترم از 80 پایانترم از 12 پروژه از 6 تمرین از 2 جمع نمره
9423317016 43 6.45 4.5 1.5 12.45
9413317042 41 6.15 4.5 2 12.65
9423318019 67 10.05 4.7 2 16.75
9413317020 21 3.15 4.7 2 9.85
9413318023 20 3 4.5 2 9.5
9313313097 44 6.6 4 2 12.6
9413317031 12 1.8 0 0 1.8
9413318056 63 9.45 4.6 2 16.05
9413317053 60 9 4.5 2 15.5
9413317064 54 8.1 5.5 2 15.6
9313313020 46 6.9 4.5 1 12.4
9413318012 71 10.65 4.6 2 17.25