ریز نمرات درس بهینه سازی (تیر ماه 97)

با سلام. ریز نمرات درس به شرح زیر می باشد. بارم بصورت 8 نمره پایانترم، 4 نمره میانترم، 4 نمره تمرین و 4 نمره پروژه می باشد. نمره پروژه اختیاری برنامه نویسی الگوریتم ژنتیک بصورت مازاد محسوب شده است.

میانترم از 10 پایانترم از 100 تمرین از 4 پروژه از 4  GA نمره نهایی
9613351079 4.00 85 3.33 4.0 15.73
9653351066 4.00 71 3.67 4.0 14.95
9613351046 2.00 65 3.33 2.5 11.83
9613352083 9.50 89 4.00 4.0 18.92
9613352094 6.00 91 2.00 3.0 14.68
9613352049 2.50 65 2.00 3.0 0.7 11.90
9613351091 4.50 96 3.67 4.0 17.15
9673352018 1.00 96 2.67 4.0 14.75
9613351013 3.00 65 3.00 3.0 1.5 13.90
9613352050 2.50 51 2.67 3.0 0.7 11.45
9613351024 6.00 94 3.33 4.0 1.0 18.25
9613352061 2.25 83 2.00 3.0 1.0 13.54

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *