مقالات سال 2006

بررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار در سال 1383

مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

مقالات سال 2019

بررسی رابطه استفاده ازشبکه های مجازی و نگرش دانشجویان از آینده شغلی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)

اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ، 2019-04-09

مقالات سال 2011

Construction of scale “Audit of deeds” based on the Quran and Hadith: A Serious mission for Muslim scholars in the direction of quality Development of Human Resources

FRIST CONFRANCE OF IRANAIN STUDENT IN MALAYSIA ، 2011-04-09

کتب سال 2009

مقدمه ای بر دانش جمعیت و تنظیم خانواده

ناشر :

بیست سال تلاش

ناشر :

بررسی آشنایی مردم با مفاهیم ارزشی و میزان مط

مطالعه و بررسی ویژگی های جامعه شناختی بیکاران

مدیر تحصیلات تکمیلی

مسئول دانشگاه پژوهی دانشگاه