مقالات سال 2021

On regularity and injectivity of the ring of real-continuous functions on a topoframe

Algebra Universalis

m-topology on the ring of real-measurable functions

journal of algebraic systems

On CP-frame

Journal of Algebra and Related Topics

Base andWeight of Boolean I-Contact Algebras

Bulletin of the Iranian Mathematical Society

L-ideals and rough sets based on L-ideals

Knowledge and Information Systems (KAIS)

m-topology on the ring of real-measurable functions

journal of algebraic systems

On CP-frame

Journal of Algebra and Related Topics

L-ideals and rough sets based on L-ideals

Knowledge and Information Systems (KAIS)

مقالات سال 2020

Some relative normality properties in locales

Mathematica Slovaca

Category of soft Lie algebra

Soft Computing

ساکل و خاصیّت (A)از f-حلقه‌ی 〖R(L〗_τ)

پژوهش های نوین در ریاضی

Locally functionally countable subalgebra of R(L)

Archivum Mathematicum (Brno)

Some relative normality properties in locales

Mathematica Slovaca

Rings of frame maps from P(R) to frames which vanish at infinity

Hacet. J. Math. Stat.

Category of soft Lie algebra

Soft Computing

ساکل و خاصیّت (A)از f-حلقه‌ی 〖R(L〗_τ)

پژوهش های نوین در ریاضی

Free ideals and real ideals of the ring of frame maps from P(R) to a frame

Algebraic structures and their applications

Sums of Strongly z-Ideals and Prime Ideals in RL

Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics

مقالات سال 2019

Further thoughts on the ring Rc (L) in frames

ALGEBRA UNIVERSALIS

فشرده سازی برای قاب های کاملاً منظم بر اساس قسمت متمم صفرشان

پژوهش های ریاضی

A generalized modal logic in causal structures

THEORETICAL COMPUTER SCIENCE

Fixed points of covering upper and lower approximation operators

SOFT COMPUTING

ON SELF-INJECTIVITY OF THE f-RING Frm(P(R); L)

Mathematica Slovaca

مقالات سال 2018

On Injectivity in Category of Rough Sets

SOFT COMPUTING

Zero elements and z-ideals in modi ed pointfree topology

Bulletin of the Iranian Mathematical Society

Maximal Ideals in Rings of Real Measurable Functions

Filomat

Primary decomposition of ideals of lattice homomorphisms

ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS

Intersection of essential ideals in the ring of real-valued continuous functions on a frame

Journal of Algebraic System

On Rough Sets and Hyperlattices

Ratio Mathematica

On minimal ideals in the ring of real-valued continuous functions on a frame

Archivum Mathematicum

Rings of continuous functions vanishing at infinity on a frame

Quaestiones Mathematicae

On maximal ideals of R∞L

Journal of Algebraic System

On injectivity of the ring of real-valued continuous functions on a frame

BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN

Fuzzy roughness in Lie algebra by reference point

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS

On Property (A) and socle of the $f$-ring $Frm(\mathcal{P}(\mathbb R), L)$

Categories and General Algebraic Structures with Application

مشبکه جبرهای لی نرم پر

پژوهش های نوین در ریاضی

مقالات سال 2017

RL-valued f-ring homomorphisms and lattice-valued maps

Categories and General Algebraic Structures with Application

مقالات سال 2016

The ring of real-valued functions on a frame

Categories and General Algebraic Structures with Application

On the category of rough sets

SOFT COMPUTING

The ring of real-continuous functions on a topoframe

Categories and General Algebraic Structures with Application

مقالات سال 2015

Nexus over an Ordinal

Journal of Uncertain Systems

ZERO SETS IN POINTFREE TOPOLOGY AND STRONGLY z-IDEALS

Bulletin of the Iranian Mathematical Society

Zero Divisor Graphs for S-Act

Lobachevskii Journal of Mathematics

FUZZY NEXUS OVER AN ORDINAL

Journal of Algebraic System

مقالات سال 2014

On multiplication Γ-modules

Ratio Mathematica

مقالات سال 2012

Rough set theory applied to lattice theory

INFORMATION SCIENCES

z-Weak Ideals and Prime Weak Ideals

Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics

Fuzzy Primary and Fuzzy P-primary Subacts

World Applied Sciences Journal

مقالات سال 2011

Prime Subacts Over Commutative Monoids with Zero

Lobachevskii Journal of Mathematics

On rough set and fuzzy sublattice

INFORMATION SCIENCES

مقالات سال 2003

On C(X) modulo its socle

COMMUNICATIONS IN ALGEBRA

مقالات سال 2219

Some relative normality properties in locales

The 50th Annual Iranian Mathematics Conference ، 2219-09-07

مقالات سال 2019

On functions which are discontinuous on a countable set

The 50th Annual Iranian Mathematics Conference ، 2019-09-06

On cozero sets of continuous functions with countable image

The 26th Iranian Algebra Seminar ، 2019-03-07

The 26th Iranian Algebra Seminar

The 26th Iranian Algebra Seminar ، 2019-03-07

Notes on essential ideals in subrings of C(X) that contain Cc(X)

چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2019-02-17

On upper ideals in the ring Cc(X)

چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2019-02-17

مقالات سال 2017

Radical operation on monoids

The 48th Annual Iranian Mathematics Conference ، 2017-08-25

مقالات سال 2016

A new pointfree form of topology

47th Annual Iranian Mathematics Conference, Kharazmi University ، 2016-08-31

Bounded Lattice-valued functions

47th Annual Iranian Mathematics Conference, Kharazmi University ، 2016-08-31

Realize of lattice valued functions

4th Seminar on Algebra and its Applications, University of Mohaghegh Ardabili ، 2016-08-11

pointfree topology version of image of real-valued continuous functions with finite image

25th Iranian Algebra Seminar ، 2016-07-21

Approximation of a fuzzy subset on a hyperlattice

25th Iranian Algebra Seminar Hakim Sabzevari University, July 20-21, 2016 ، 2016-07-21

مقالات سال 2015

Pointless form of grills

8th Seminar on Geometry and Topology ، 2015-12-17

Weakly spatial frames

46th Annual Iranian Mathematics Conference ، 2015-08-28

مقالات سال 2014

FUZZY NEXUS OVER AN ORDINAL

24th Iranian Algebra Seminar ، 2014-11-13

z-FILTERS AND ZERO SETS IN POINTFREE TOPOLOGY

24th Iranian Algebra Seminar ، 2014-11-13

مقالات سال 2013

PARTITIONS OF A LATTICE AND GALOIS CONNECTIONS

The 44th Annual Iranian Mathematics Conference 27-30 August 2013, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. ، 2013-08-30

مقالات سال 2012

GCD AND LCM OF IDEALS IN Γ-

1st Algebraic Structures Seminar ، 2012-11-16

Multiplication Ideals in !-rings

Second Seminar on Algebra and its Applications August 30–September 01, 2012, University of Mohaghegh Ardabili ، 2012-09-01

ON MULTIPLICATION

22nd Iranian Algebra Seminar 31th Jan { 2nd Feb 2012, ، 2012-02-01

ON DIHEDRAL GROUP D2n

22nd Iranian Algebra Seminar 31th Jan { 2nd Feb 2012, ، 2012-02-01

مقالات سال 2011

ON THE PRIME SPECTRUM OF S-ACT

42nd Annual Iranian Mathematics Conference 5-8 September 2011, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran, pp 81-84 ، 2011-09-08

مقالات سال 2010

On Rough Set and Fuzzy Sublattice

21st Algebra Seminar of Iran, 10-11 November 2010 ، 2010-10-11

مقالات سال 0000

Strongly Irreducible Subacts

21st Algebra Seminar of Iran, 10-11 November 2010 ، 0000-00-00

FUZZY PRIMARY SUBACTS

20th Seminar on Algebra ، 0000-00-00

Some results on prime S-act

19th seminar on Algebra ، 0000-00-00

on multiplicatio s-act

40th Annual Iranian Mathematics ، 0000-00-00

A note on the Noetherian Space and Noetherian semigroup

Conference on Semigroups, Acts And Categories with Applications to Graphs, ، 0000-00-00

On the Krull intersectionTheorem for S-act

18th seminar on Algebra,Damghan university of Basic Sciences ، 0000-00-00

Some result on second and secondary subacts

39th Annual Iranian Mathematics ، 0000-00-00

A note on the minimal ideal of a commutative ring

، 0000-00-00

Subacts of Multiplication S-acts

5TH SEMINAR ON COMMUTATIVE ALGEBRA AND RELATED TOPICS ، 0000-00-00

The notion of product of two Subaets of multiplication S-act

19th seminar on Algebra ، 0000-00-00

Strongly Irreducible Subacts

، 0000-00-00

On the z-ideal of Semigroup (C(X), .)

International Conference on Mathematics and Statistics ، 0000-00-00

Multiplication S-acts

38th Annual Iranian Mathematics ، 0000-00-00

کتب سال 2018

مبانی ماتریس ها و جبر خطی

ناشر : نشر چهار درخت

کتب سال 2008

جبر توابع پيوسته

ناشر :

زیر سیستم های اول و اولیه

اجرای شیوه نامه اجرایی حضور اعضای هیات علمی

دبیر کارگروه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

دبیر و عضو هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی

رئیس شورای برنامه ریزی و اعتبارات دانشگاه

رئیس کارگروه کاهش تصدی های دولت در دانشگاه تربیت معلم سبزوار

رئیس کارگروه مصرف بهینه انرژی

رئیس کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی دانشگاه

رئیس کمیته تحول اداری

رئیس کمیته تحول اداری

رئیس کمیسیون تخصصی علوم پایه

رئیس کمیسیون صدور مجوز فروش اموال منقول مازاد بر نیاز یا اسقاطی

رئیس کمیسیون مناقصه و ترک تشریفات مناقصه دانشگاه

رئیس هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه

سرپرست دفتر بودجه و اعتبارات

عضو ستاد اجرایی واگذاری خدمات تغذیه و خوابگاههای دانشجویی به بخش غیردولتی

عضو شورای آموزشی دانشگاه

عضو شورای آموزشی دانشگاه

عضو شورای بورس دانشگاه

عضو شورای سیاستگذاری دوره های پردیس آزاد ومجازی

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

عضو کارگروه بررسی زمینه ایجاد آزمایشگاه مرکزی

عضو کمیته اجرایی ارزیابی عملکرد دانشگاه

عضو کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه

عضو کمیته تخصصی گروه ریاضی

عضو کمیته درآمدزایی دانشگاه

عضو کمیسیون بهره وری و تحول اداری

عضو کمیسیون بهره وری و تحول اداری

عضو کمیسیون بهره وری و تحول اداری

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه

مدیر گروه ریاضی

مسئول امور مالی دانشگاه

معاون اداری و مالی

معاون مدیر گروه ریاضی

نایب رئیس کمیسیون تحول اداری

نماینده ی رئیس دانشگاه در کمیته ترفیع