مقالات سال 2011

Mathematical Modeling of Hollow Charge Jet Penetration into different Target Materials

Journal of King Saud University, Engineering Sciences

مقالات سال 2019

حل مسئله کنترل بهینه غیر خطی با استفاده از روش تکرار تغیراتی

سومین سمینار ملی کنترل و بهینه ، 2019-12-14

حل بهینه معادلات انتگرال ولترا-فردهلم غیرخطی با استفاده از چندجمله ای های بل

سومین سمینار ملی کنترل و بهینه ، 2019-12-14

حل معادلات تعمیم یافته آبل خطی با استفاده از الگوریتم ترکیبی تبدیل لاپلاس و روش هم محلی ژاکوبی

سومین سمینار ملی کنترل و بهینه ، 2019-12-14

ترکیب روش تکرار وردشی و درونیابی به وسیله چندجمل های های چبیشف برای حل معادلات دیفرانسیل غیرخطی

پنجاهمین کنفرانس سالانه ریاضی ایران ، 2019-08-29

حل معادلات انتگرال آبل تعمیم یافته با استفاده از ماتریس های عملیاتی چندجمله ای چبیشف

پنجاهمین کنفرانس سالانه ریاضی ایران ، 2019-08-29

حل مسائل کنترل بهینه غیرخطی درجه دوم بااستفاده از سری مودال

پنجاهمین کنفرانس سالانه ریاضی ایران ، 2019-08-29

مقالات سال 2018

حل معادلات انتگرو -دیفرانسیل کسری خطی هسته منفرد ضعیف از مرتبه دلخواه با استفاده از موجک CAS

چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2018-09-26

حل معادلات انتگرو-دیفرانسیل ولترای خطی با شرایط مختلط به کمک توابع بسل

چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2018-09-26

تقلیل مسئله کنترل بهینه غیرخطی به مسئله مقدار مرزی دونقطه ای

چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2018-08-26

محاسبه عددی مسائل مقدار مرزی مرتبه چهارم با استفاده از موجک هار

ششمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها ، 2018-02-01

کاربرد موجک هار برای حل عددی معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

ششمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها ، 2018-02-01

مقالات سال 2017

حل مسائل کنترل بهینه درجه دوم غیرخطی مقید با استفاده از روش تکراری چندجمله ای لژاندر

اولین سمینار کنترل و بهینه سازی ، 2017-10-12

Solving uncapacitated facility location problem by cuckoo optimization algorithm

چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2017-08-25

مقالات سال 2016

حل مسئله مقدار اولیه دو نقطه ای با روش تکرار وردشی

ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن ، 2016-07-21

تقریب سینک در حل معادلات دیفرانسیل-انتگرال با شرایط مرزی

ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن ، 2016-07-21

حل معادله انتگرال آبل نوع اول توسط حسابان کسری بااستفاده از چند جمله ای های چبیشف

ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن ، 2016-07-21

مقایسه روش های آدومیان نوین و کلاسیک برای مسأله مقدار اولیه منفرد لن-امدن

چهارمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن ، 2016-03-03

الگوریتمی برای حل معادلات انتگرالی غیرخطی

چهارمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن ، 2016-03-03

مقالات سال 2015

مقایسه روش های آدومیان نوین و کلاسیک برای مسأله مقدار اولیه منفرد لن-امدن

چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2015-08-28

مقایسه روش های آدومیان وآدومیان اصلاح شده برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی

چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2015-08-28

مقالات سال 2011

On Penetration of Bullet Impacting on Human Tissues

The International Conference on The Effect of Sciences on Globalization ، 2011-02-08

مقالات سال 2010

Mathematical Modeling of Kinetic Energy Projectiles impacting on hard Targets

National conference on computational engineering ,Modelling , Simulation and optimization ، 2010-12-10

Mathematical modeling of Hollow charge Jet penetration into different target materials

40th annual Iranian mathematics conference, Sanate sharif Tehran ، 2010-08-01

مقالات سال 0000

Estimation of jet velocity of hollow charge from the concept of hydrodynamic theory

Indo-Russian International workshop ,High Energy Density Physics for innovative Application Technologies &Industry ، 0000-00-00

Estimation of Striking, Residual and Limit Velocity for a Projectile Penetration Into Different Targets

National conference on Modelling & Simulation (NCMS-9), Defence Institute of Advance Technology ، 0000-00-00

Analysis of Temperature Distribution and other Flow Parameters During the Formation of Jet in Hollow (HEAT) Charge Projectile

35th National conference on fluid mechanics and fluid power (FMFP ، 0000-00-00

Physical and metaphysical world in thoughts and manuscript of Khayyam

The international conference, Persian poetry ferdowsi & khayam ، 0000-00-00

On Penetration Aspect of Kinetic Energy Projectiles onto Various Targets

3rd National Conference on Engineering Application of Mathematics .MAE ، 0000-00-00

Mathematical Modeling of Hollow Charge Penetration into the Target and Estimation of Flow Parameters

2rd National Conference on Engineering Application of Mathematics ، 0000-00-00

Estimation of Temperature Distribution within the Hollow Charge,HEAT Projectile

36th National conference on fluid mechanics and fluid power ,NCFMFP ، 0000-00-00

Analysis of jet penetration of hollow charge from concept of hydrodynamic theory and fracture mechanics

National conference on advance in Armament technology ,NCAAT ، 0000-00-00

Optimization of Projectiles Penetration onto Various Targets and Estimation of flow Parameters

The International Conference on Optimization and Development in Sciences ، 0000-00-00

Estimation of Penetration Velocity and the Distance of Penetration of a Hollow Charge Impacting on different targets

International Conference on Arts, Science,Management and Engineering ، 0000-00-00

کتب سال 2002

حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته

ناشر :