persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2023

عنوان مقاله :Graph Feature Selection for Anti-Cancer Plant Recommendation

عنوان نشریه :Control and Optimization in Applied Mathematics

عنوان مقاله :Fractional derivative approach to sparse super-resolution

عنوان نشریه :The Visual Computer

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :Prediction of CO and PM10 in Cold and Warm Seasons and Survey of the Effect of Instability Indices on Contaminants Using Artificial Neural Network: A Case Study in Tehran City

عنوان نشریه : Iranian (Iranica) Journal of Energy & Environment

عنوان مقاله :تمام متصل به تمام پیچشی: پلی به گذشته

عنوان نشریه : رایانش نرم و فناوری اطلاعات

عنوان مقاله :Improving Canny Edge Detection Algorithm Using Fractional-Order Derivatives

عنوان نشریه :Journal of Mathematical Modeling

عنوان مقاله :Eigenbackground Revisited: Can We Model the Background with Eigenvectors?

عنوان نشریه :Journal of Mathematical Imaging and Vision

عنوان مقاله :انتقال سبک برای افزایش داده‌های آموزشی شبکه‌های کانولوشنی در شناسایی شعلۀ آتش

عنوان نشریه :هوش محاسباتی در مهندسی برق

عنوان مقاله :ترکیب روش منظم‌سازی تُنُک و آسیب مغزی بهینه‌ در کوچک‌سازی یک مدل یادگیری عمیق

عنوان نشریه :ماشین بینایی و پردازش تصویر

عنوان مقاله :Prediction of CO and PM10 in Cold and Warm Seasons and Survey of the Effect of Instability Indices on Contaminants Using Artificial Neural Network: A Case Study in Tehran City

عنوان نشریه :Iranian (Iranica) Journal of Energy & Environment

مقالات سال 2021

عنوان مقاله :مدل‌سازی پخش آلاینده‌های NOx، CO، SO2 و PM ناشی از کارخانه سیمان سبزوار با استفاده از نرم‌افزار SCREEN3

عنوان نشریه :فصلنامه علمی تخصصی طب کار

عنوان مقاله :Overlapping Clusters in Cluster Convolutional Networks

عنوان نشریه :Journal of Algorithms and Computation

عنوان مقاله :On the Minimum of True Matches in Exact Graph Matching with Simulated Annealing

عنوان نشریه :Journal of Algorithms and Computation

عنوان مقاله :Prediction of the Air Quality by Artificial Neural Network Using Instability Indices in the City of Tehran - Iran

عنوان نشریه :Amirkabir Journal of Civil Engineering

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :کاربرد بسط تیلور در کاهش حجم شبکه‌های عصبی پیچشی برای طبقه‌بندی نقاشی‌های سبک امپرسیونیسم و مینیاتور

عنوان نشریه :نشریه ریاضی و جامعه

عنوان مقاله :الگوریتم ژنتیکِ آگاه از بهترین عضو با کاربرد در رنگ‌آمیزی و بعدمتریک گراف

عنوان نشریه :نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

عنوان مقاله :شبیه سازی و برآورد میزان گردوغبار صنایع با مدل شبکه عصبی چند لایه پرسپترون (مطالعه موردی: کارخانه سیمان سبزوار)

عنوان نشریه :Iran Occupational Health

عنوان مقاله :پیش بینی غلظت آلاینده های هوای تهران بر اساس متغیرهای هواشناسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در فصول گرم و سرد

عنوان نشریه :نشریه محیط زیست طبیعی

مقالات سال 2019

عنوان مقاله :Prediction of the Air Quality by Artificial Neural Network Using Instability Indices in the City of Tehran - Iran

عنوان نشریه :AUT Journal of Civil Engineering

عنوان مقاله :بهبود روش درهم‌تنیدگی تصویر‌ مبتنی بر یادگیری با درنظر‌گرفتن وزن‌های مختلف برای زمینه و پیش‌زمینه

عنوان نشریه :پردازش علائم و داده ها

عنوان مقاله :ارزیابی دقت‌ شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی گرد و غبار کارخانه سیمان سبزوار

عنوان نشریه :پژوهش در بهداشت محيط

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :Sensitivity Analysis of Meteorological Parameters and Instability Indices on Concentration of Carbon Monoxide, Particulate Matter, and Air Quality Index in Tehran

عنوان نشریه :Ecopersia

مقالات سال 2017

عنوان مقاله :زی‌پرشین، فراتر از یک ابزار ریاضی‌نویسی

عنوان نشریه :ریاضی و جامعه

مقالات سال 2012

عنوان مقاله :A Fast Image Registration Approach based on SIFT Key-points Applied to Super-Resolution

عنوان نشریه :The Imaging Science Journal

مقالات سال 2011

عنوان مقاله :Video enhancement through image registration based on structural similarity

عنوان نشریه :The Imaging Science Journal

مقالات سال 2009

عنوان مقاله :Precise Image Registration with Structural Similarity Error Measurement Applied to Super-Resolution

عنوان نشریه :Eurasip Journal on Advances in Signal Processing

مقالات سال 2007

عنوان مقاله :A Fish School Clustering Algorithm: Applied to Student Sectioning Problem

عنوان نشریه :Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems Series B: Applications and Algorithms

عنوان مقاله :A New Quantized Input RLS,QI-RLS Algorithm.

عنوان نشریه :Lecture Notes in Computer Science

عنوان مقاله :Using Pattern Matching for Tiling and Packing Problems

عنوان نشریه :EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH

مقالات سال 2005

عنوان مقاله :Feature Selection in A Fuzzy Student Sectioning Algorithm

عنوان نشریه :Lecture Notes in Computer Science

عنوان مقاله :Feature Selection in a Fuzzy student Sectioning

عنوان نشریه :Lecture Notes in Computer Science

مقالات سال 2002

عنوان مقاله :A Genetic-Neuro Algorithm for Tiling Problems with Rotation and Reflection of Figures

عنوان نشریه :Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B: Engineering

مقالات سال 2023

Feature Selection for Anti-Cancer Plant Recommendation

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ریاضیات زیستی ، 2023-03-12

مقالات سال 2021

فاصله ی وسراستین و کاربرد آن در شبکه مولد رقابتی

سیزدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ، 2021-09-02

مقالات سال 2019

محاسبه بعد متریک گراف با الگوریتم شبیه‌سازی تبریدی

سومین سمینار کنترل و بهینه‌سازی ، 2019-11-14

بررسی نا کارآمدی الگوریتم کارگر در برش کمینه گرافهای وزن دار

سومین سمینار کنترل و بهینه‌سازی ، 2019-11-14

شبکه مولد رقابتی، انواع و کاربرد آن‌ها

سومین سمینار کنترل و بهینه‌سازی ، 2019-11-14

مقالات سال 2018

طبقه بندی داده ها با درهم تنیدگی تصویر

دومین سمینار کنترل و بهینه‌سازی ، 2018-11-15

افزایش سرعت بهینه‌سازی تُنُک با پردازش موازی روی GPU

دومین سمینار کنترل و بهینه‌سازی ، 2018-11-15

مقایسه خوشه‌بندی تمایزی و کا-میانگین برای هم‌قطعه‌بندی تصاویر

سومین کنفرانس آخرین دستاوردهای علمی در حوزه مهندسی کامپیوتر پردازش نرم و تکنولوژی های نوین پردازشی ، 2018-07-05

مقدار دهی اولیه گرادیان مزدوج در خوشه‌بندی طیفی با الگوریتم ژنتیک

ششمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها ، 2018-02-01

مقالات سال 2017

پیش بینی و بهینه سازی انتشار ذرات غبار الکتروفیلتر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: کارخانه سیمان زاوه تربت حیدریه)

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار ، 2017-08-29

Solving uncapacitated facility location problem by cuckoo optimization algorithm

چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2017-08-25

یک حد بالا برای حداقل تعداد تطابقات درست در مسئله تطابق گراف با روش‌های مبتنی بر جستجوی تصادفی

چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2017-08-25

بهبود فراتفکیک پذیری با نمایش تنک

چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات،‌کامپیوتر و مخابرات ، 2017-05-25

ارزیابی عملکرد ماشین یادگیر نهایی در قطعه‌بندی تصاویر

سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران ، 2017-04-20

دقیق‌تر کردن استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم با روش درهم‌تنیدگی تصویر‌ مبتنی بر نزدیک‌ترین همسایگی

سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران ، 2017-04-20

استفاده از نرم بلوکی در بهینه‌سازی تُنُک با کاربرد در فراتفکیک‌پذیری

سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران ، 2017-04-20

مقالات سال 2016

پیش بینی غلظت آلاینده های هوای شهر تهران بر اساس عوامل اقلیمی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ، 2016-09-21

مقالات سال 2015

تغییرات فصلی آلاینده های NO2و O3در اقدسیه و شهرداری منطقه 10 تهران

چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی ، 2015-12-16

محاسبه پارامترهای خوشه‌بندی طیفی در تصاویر MRI با الگوریتم ژنتیک

هشتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ، 2015-05-22

آشکارسازی بهتر شریان‌های کرونری قلب با یاد‌گیری نیمه‌نظارتی‌خودکار

هشتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ، 2015-05-22

افزایش سرعت شناسایی زمینه ویديو با محاسبه مرحله‌ای تجزیه QR

هشتمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن ، 2015-05-14

مقالات سال 2014

مسئله مکان‌یابی p-هاب با ظرفیت نامتناهی در حضور صف M/G/1

چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2014-08-29

برش کمینه‌ی گراف با شبیه‌سازی تبریدی

هفتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ، 2014-06-15

برش کمینه‌ی گراف باجستجوی ممنوعه

هفتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ، 2014-06-15

مقایسه سه روش فراابتکاری در حل UFLP

هفتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ، 2014-06-15

مقالات سال 2013

تشخیص ناحیه چربی در تصاویر MRIبا استفاده از شبكه عصبی با كوپلاژ پالسی

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ، 2013-08-22

بهینه سازي الگوریتم Boyer Moore

اولین همایش ملی کاربرد سیستم‌های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع ، 2013-03-05

الگوریتمی واحد برای ناحیه بندی انواع تصاویر پزشکی

دومين كنفرانس ملي محاسبات نرم و فن آوري اطلاعات ، 2013-03-02

مقالات سال 2010

آمیختن بدون درزِ تصاویر، مبتنی بر همرنگ‌سازی چند بانده و تبدیل موجک

پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ، 2010-02-22

مقالات سال 2009

Video Resolution Enhancement in the Presence of Moving Objects

International Conference on Image Processing, Computer Vision, and Pattern Recognition ، 2009-07-16

Image Registration for Super-Resolution using SIFT Key-points

17th Iranian Conference on Electrical Engineering ، 2009-05-14

ثبت تصویر مبتنی بر شباهت ساختاری تصاویر با کاربرد در وضوح برتر

هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، 2009-05-14

Regional Varying Image Super-Resolution

IEEE International Joint Conference on Computational Sciences and Optimization ، 2009-04-26

افزایش وضوح ناحیه‌ای

چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ، 2009-03-11

مقالات سال 2008

Reconstruction+Synthesis: A Hybrid Method for Multi-Frame Super-Resolution

(MVIP08) 2008 Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing ، 2008-11-06

استفاده از تجزیه ماتریس در وضوح برتر برای مواجهه با اشیاء متحرک

پنجمین کنفرانس پردازش تصویر و بینائی ماشین ، 2008-11-06

Outlier Removal for Super-Resolution Problem Using QR-Decomposition

Proceedings of the International Conference on Image Processing, Computer Vision, and Pattern Recognition ، 2008-07-17

مقالات سال 2007

A QR Decomposition Based Mixture Model Algorithm for Background Modeling

ICICS2007, Sixth International Conference on Information, Communication and Signal Processing ، 2007-12-13

QR-Decomposition-based Algorithm for Background Subtraction

ICASSP2007, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ، 2007-04-20

Modified Quantized input Variable Step Size LMS, QX-VSS LMS Algorithm Applied to Signal Prediction

Proceeidings of 4th IEEE GCC Conference ، 2007-03-27

مروري بر كاربردهاي بينائي ماشين و سيستمهاي پياده سازي شده در حمل و نقل و ترافيك

هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران ، 2007-02-26

مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه ی پیشگیری از تصادف

هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران ، 2007-02-26

شناسایی حالت چهره با استفاده از پایگاه داده مکانی- زمانی QIM و ITMI

چهارمین کنفرانس بینائی ماشین و پردازش تصویر ایران ، 2007-01-28

A Background Model Initialization Algorithm Based on QR-Decomposition

4th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing ، 2007-01-27

مقالات سال 2004

Fuzzy Student Sectioning

PATAT04: Practice and Theory of Automated Timetabling ، 2004-08-20

Using Pattern Matching for Tiling and Packing Problems

Modeling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Sciences ، 2004-07-03

کلاسه‌بندی فازی بهینه دانشجویان با استفاده از یک تابع فازی در حل مسئله برنامه‌ریزی ژنتیکی دروس هفتگی دانشگاه

نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران ، 2004-02-26

مقالات سال 2000

جورچینی قطعات راست گوشه با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک

پنجمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران ، 2000-01-28

مقالات سال 0000

روشِ جدیدِ پشته‌سازیِ مکانی-زمانیِ حرکت در تصاویر ویدیویی و استفاده از آن در شناسایی حالت چهره

اولین کنفرانس ملی مهندسی برق ، 0000-00-00

کتب سال 2017

مقدمه‌ای بر زی‌پرشین و ریاضی‌نویسی در لاتک

ناشر :

آشکار سازی رگ های خونی شبکیه چشم با روشهای در

آشکارسازی رگ‌های خونی شبکیه چشم با روش‌های در

طراحی و پیاده‌سازی کلاس پایان‌نامه دانشگاه

پایان نامه های سال 2023

بهینه‌سازی هندسه ايمپلنت دندان بیمار سینوس ليفتي باهدف کنترل حداقل کرنش مؤثر برای بازسازی استخوان با استفاده از شبکه عصبي

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):کوثر برزوئی

شناسایی درخت در تصاویر از منظر خیابانی با شبکه های عصبی پیچشی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه جوکار

پایان نامه های سال 2022

تشخیص ذات الریه در تصاویر پزشکی با یادگیری عمیق

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم اسکندری نصراباد

ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):صادق غلامزاده

بهبود وضوح تصویر توسط شبکه عصبی پیچشی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدمهدی صاحبی

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روشﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عاطفه شیری

پایان نامه های سال 2021

پیش‌بینی ترافیک شهری با استفاده از یادگیری عمیق

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مرتضی جلمبادانی

مکان یابی پایانه های شهری و منطقه ای در یک محیط رقابتی با رویکرد حداکثر آشوب

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه کاسب کاردان

نسخه موازی روش گرادیان مزدوج در محیط‌های توزیعی و اشتراکی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا اسعدی

پایان نامه های سال 2020

شبکه مولد رقابتی وسراستین

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیده افسانه صالحی ساداتی

یک رویکرد مبتنی بر بهینه سازی چند هدفه برای مسئله زمان بندی دروس دانشگاهی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عیسی رسائی زاده

پایان نامه های سال 2019

مدل سازی مسائل صفحات برشچندمرحله ای

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):گلنسا ثوابی

پایان نامه های سال 2018

زمانبندی اصلی تولید با لحاظ کردن سطوح مهارت و شخصیت کارگران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سارا نظام دوست

روش جستجوی زیرفضا در بهینه سازی تنک

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محبوبه بخش علی

حل مسئله مکان یابی هاب مسطح تک تخصیصی بدون ظرفیت با الگوریتم ژنتیک

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا حسن زاده

محاسبات موازی در بهینه‌سازی تُنُک

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):بابک خوش نویس

روشهای فراابتکاری برای حل مساله وبر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مینا نورافشان

تجزیه نامنفی ماتریس در خوشه بندی داده‌ها

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):الهام سنچولی

حل مسئله فروشنده دوره گرد با انتخاب هتل با روش های فراابتکاری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه کیقبادی

درهم تنیدگی تصویر مبتنی بر جریان اطلاعات بین پیکسلی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فرزاد زندی

قطعه بندی تصاویر با روش درهم تنیدگی تصویر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):پروین بختی

حل مسأله جریان شبکه ای دوهدفه مرتبط با زمان-هزینه بارگیری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سعیده غفوری

مقدار دهی اولیه گرادیان مزدوج در خوشه‌بندی طیفی با الگوریتم ژنتیک

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهدی نعمتی

پایان نامه های سال 2017

حل مسئله مکانیابی با ظرفیت نامحدود با الگوریتم خفاش

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سکینه سادات قزی

حل مسئله مکانیابی هاب تک تخصیصی بدون ظرفیت با الگوریتم ممتیک

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فرشته حسنی پژمان بلقان

حل مسأله مکان یابی تسهیلات با ظرفیت نامحدود با الگور یتم بهینه سازی فاخته

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمیه حکم آبادی

هم قطعه بندی تصاویر با استفاده از روش های خوشه بندی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مژگان کریمی

کاهش ضایعات برش یک بعدی با رعایت کمینگی الگوها

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدحسین شاهمنصوری

فراتفکیک پذیری با نمایش تنک

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):آلاله عصارآن دربان

یک رویکرد دوگان برای حل مساله واگذاری و توزیع مرکب با محدودیت های جانبی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نرگس فلاح مهنه

ماشین‌های یادگیر نهایی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سکینه خورسندی قره چشمه

بررسی نرم های مختلف در نمایش تنک

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):راضیه حامدی

پایان نامه های سال 2016

مدلسازی گرد و غبار خروجی از دودکش با شبکه عصبی و مطالعه عملکرد الکتروفیلتر (مطالعه موردی: کارخانه سیمان زاوه)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سارا نظام پرور

پیش‌بینی زمانی کیفیت هوا با استفاده از شاخص‌های پایداری و ناپايداري جو و شبکه عصبي مصنوعي، مطالعه موردي: تهران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):راضیه فرهادی

بازیابی اطلاعات از دسترفته و بازنوسازی تصویر با استفاده از موجک قاب ها

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عبدالرشید زاهدی

شناسایی فریم های زمینه ویدیو با استفاده از تجزیه QR

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمیه پورصدیق رودی

برش هوشمند تصویر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فرزانه رشیدآبادی

پایان نامه های سال 2015

خوشه‌بندی طیفی برای قطعه‌بندی تصویر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):طیبه فیاض

مساله مکانيابي تعميم يافته معکوس

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فهیمه جلمبادانی

پایان نامه های سال 2014

حل عددی معادلات دیفرانسیل کسری و دستگاه معادلات انتگرال با استفاده از توابع هات.

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):طیبه نورآبادی

برش کمینه در گراف

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه سادات حسینی

پایان نامه های سال 2013

بهینه¬سازی حجم تمرینات مقاومتی جهت بهبود استقامت عضلانی با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم احمدی قرائی

بدست آوردن مسیرهای بهینه روی يک شبکه درختي

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهناز ابارشی

حل مسائل مکان‌یابی با روش‌های فراابتکاری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمیرا شاهی

آماده‌سازی کتابچه خلاصه مقالات ۲۲ومین سمینار جبر ایران

تاریخ شروع فعالیت 1390-10-01
تاریخ پایان فعالیت: 1390-11-01

شورای پژوهشی دانشگاه

تاریخ شروع فعالیت 1390-03-11
تاریخ پایان فعالیت: 1392-11-30

عضو كار گروه طراحي و تهيه سئوالات عمومي و اختصاصي آزمون

تاریخ شروع فعالیت 1391-04-25
تاریخ پایان فعالیت: 1391-04-26

عضویت در شواری راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

تاریخ شروع فعالیت 1390-10-19
تاریخ پایان فعالیت: 0000-00-00

عضویت درکارگروه بررسی صلاحیت عمومی

تاریخ شروع فعالیت 1395-12-25
تاریخ پایان فعالیت:

مدیریت فناوری

تاریخ شروع فعالیت 1390-02-11
تاریخ پایان فعالیت: 1390-12-14

مدیریت فناوری

تاریخ شروع فعالیت 1390-12-15
تاریخ پایان فعالیت: 1391-12-14

مدیریت فناوری

تاریخ شروع فعالیت 1391-12-15
تاریخ پایان فعالیت: 1392-12-14

مدیریت فناوری

تاریخ شروع فعالیت 1392-12-15
تاریخ پایان فعالیت: 1393-03-09

مسئول کمیته فناوری پانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

تاریخ شروع فعالیت 1392-01-20
تاریخ پایان فعالیت: 1392-06-20

مسئول کمیته فناوری سمینار جبر

تاریخ شروع فعالیت 1390-02-12
تاریخ پایان فعالیت: 1390-12-12

ویرایش و آماده‌سازی مجموعه مقالات ۲۲ومین سمینار جبر ایران

تاریخ شروع فعالیت 1391-02-01
تاریخ پایان فعالیت: 1391-04-01