مقالات سال 2010

مالکیت ،پراکنش ونحوه مکان گزینی ادارات دولتی شهر سبزوار و میزان انطباق با طرح جامع شهری

دومین همایش ملی شهر سالم ، 2010-05-26

بررسی رابطه جهت گیری مذهبی وسلامت روانشناختی

استاد مشاور انجمن علمی فلسفه دانشگاه

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

مدیر گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی

مدیر گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی

مدیر گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی