persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2024

عنوان مقاله :رهیافتی به شناخت «دیگری»وجایگاه «چندصدایی »در رمان‌های شاخص دفاع مقدّس زنان

عنوان نشریه :پژوهشنامه ادبیات داستانی

مقالات سال 2023

عنوان مقاله :تحلیل کارکرد التزام و تعهّد از رهگذر واژه¬های نشان¬دار در غزل عصر انقلاب

عنوان نشریه :ادبیات انقلاب اسلامی

عنوان مقاله :نقش رویکرد بن‌مایه‌شناسی در تعیین نوع ادبی روایت‌های داستانی

عنوان نشریه :فصلنامۀ نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرّس

عنوان مقاله :بررسی تطبیقی شبکة مفهومی و عناصر روایی دو رمان ژانر جنگ: وداع با اسلحها ثر ارنست همینگوی و زمین سوختها ثر احمدمحمو د

عنوان نشریه :پژوهش های ادبیات تطبیقی

عنوان مقاله :بازشناختِ فرایند استعاره‌سازی در لایة « بلاغی» سبک غزل اجتماعی معاصر و کارکردهای ایدئولوژیکی آن

عنوان نشریه :ادبيات پارسي معاصر

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :خوانش زبان صناعی «نی نامه» مثنوی مولوی بر مبنای الگوی «قرائت تنگاتنگ» سلینا کوش

عنوان نشریه :فصلنامه علمی تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسی )دهخدا(

مقالات سال 2021

عنوان مقاله :تحلیل تحول و تبدل صفت عارفانۀ حیا بر اساس مراتب سه گانۀ سِیروسلوک

عنوان نشریه :ادیان و عرفان

عنوان مقاله :مقایسۀ دو مکتب تأویلی صوفیانه در زمینة آیۀ «تأویل» (مطالعة موردی: مصنّفات عین‌القضات همدانی و کشف‌الاسرار میبدی)

عنوان نشریه :نثرپژوهی ادب فارسی

عنوان مقاله :نگاه کهن‌الگو گرایانه به آیینه-روح و خون در عجایب‌المخلوقات و گرشاسب‌نامه

عنوان نشریه :زبان و ادب فارسی

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :از عنوان بلاغی تا عنوان بلیغ (بررسی کاربست بلاغت در عناوین متون نظم و نثرکهن فارسی)

عنوان نشریه :بلاغت کاربردی ونقدبلاغی

عنوان مقاله :نویافته‌های داستان سیاوش در خلال روایت کردی الماس خان کندوله ای

عنوان نشریه :پژوهشنامه ادب حماسي

عنوان مقاله :بازشناخت تطبیقیِ پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در عرفانیّات تمهیدات عین¬القضات همدانی

عنوان نشریه :الهیات تطبیقی

عنوان مقاله :واکاوی نقش و جایگاه زبان در تهذیب نفس با تکیه بر اندیشه¬های حکیم نظامی گنجه¬ای

عنوان نشریه : پژوهش هاي تعليم و تربيت اسالمي

عنوان مقاله :واکاوی نقش و جایگاه زبان در تهذیب نفس با تکیه بر اندیشه¬های حکیم نظامی گنجه¬ای

عنوان نشریه : پژوهش هاي تعليم و تربيت اسالمي

عنوان مقاله :بررسی صفت عارفانۀ ذکر بر پایۀ مراتب سه‌گانۀ (تفرقه، فنا، بقا)

عنوان نشریه :جستارهایی در فلسفه و کلام

عنوان مقاله :تبدّل و تحوّل صفت «حرص» از دیدگاه آثار تعلیمی صوفیه تا سدۀ 9 هـ.ق

عنوان نشریه :پژوهشنامه ادیان و عرفان

عنوان مقاله :تبدّل و تحوّل صفت «حرص» از دیدگاه آثار تعلیمی صوفیه تا سدۀ 9 هـ.ق

عنوان نشریه :پژوهشنامه ادیان و عرفان

مقالات سال 2019

عنوان مقاله :جلوه‌های سوررئالیسم در میراث عرفانی بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی

عنوان نشریه :پژوهشنامه عرفان

عنوان مقاله :جنبه های عارفانه حیا در غزلیات شمس

عنوان نشریه :عرفان اسلامی

عنوان مقاله :رویکردهای قرآنی احمد جام در تعلیم و تربیت با تأکید برکتاب مفتاح النّجات

عنوان نشریه :قند پارسی

عنوان مقاله :تحلیل رستاخیز ساختاری واژه ها برپایة سبک شناسی لایه ای در لایة نحوی غزل معاصر ایران

عنوان نشریه :مطالعات زبانی بلاغی

عنوان مقاله :ضرورت تصحیح مجدّد دیوان حکیم حاج ملّاهادی سبزواری

عنوان نشریه :متن شناسی ادب فارسی

عنوان مقاله :آسیب شناسی یک عنوان؛ ادبیّات جنگ، پایداری یا دفاع مقدّس

عنوان نشریه :مطالعات انقلاب اسلامی

عنوان مقاله :سیمای شهید حسن باقری در آیینۀ «هفت‌بند التهاب» مشفق کاشانی

عنوان نشریه :ادبیات پایداری

عنوان مقاله :استعارۀ مفهومی"شادی" در دیوان شمس

عنوان نشریه :مطالعات زبانی بلاغی

عنوان مقاله :كاركرد لاية ايدئولوژيك در برجسته سازي سبكي غزل اجتماعي معاصر

عنوان نشریه :ادبیات پارسی معاصر

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :بررسی ریشه‌های فرهنگی ارتجاع پس از انقلاب اسلامی با تکیه بر قرآن کریم

عنوان نشریه :پژوهشهاي اجتماعي اسلامي

عنوان مقاله :بررسی و نقد کهن‌الگوی مادرمثالی در گرشاسب‌نامه

عنوان نشریه :کهن نامه ادب پارسی

عنوان مقاله :بررسی عنوان کتاب‌های ادبیّات دفاع مقدّس، تا سال 1381، با استفاده از روش تحلیل محتوا

عنوان نشریه :ادبیات پایداری

مقالات سال 2017

عنوان مقاله :غلبة کلام مغلوب در تمهیدات عین القضات همدانی

عنوان نشریه :مطالعات نظریه و انواع ادبی

عنوان مقاله :بررسی کهن‌الگویی زمان در شعر حافظ

عنوان نشریه :فنون ادبی

عنوان مقاله :بررسی ساختار روایت در رویت های ساختار شکنانه روزبهان بقلی

عنوان نشریه :پژوهشنامه عرفان

عنوان مقاله :بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی

عنوان نشریه :پژوهشنامه ادبيات تعليمي

عنوان مقاله :تحلیل صورت‌های خیالیِ "خون نامة خاک" اثر نصرالله مردانی طبق نظریّة ژیلبر دوران

عنوان نشریه :نشريه ادب و زبان

مقالات سال 2016

عنوان مقاله :بررسی تجربه‌های دینی نجم‌الدّین کبری در کتاب «فوائح‌الجمال و فواتح‌الجلال»

عنوان نشریه :كهن نامه ادب پارسي

عنوان مقاله :جلوه های غیرت درمتون عرفانی ادب فارسی (تا قرن هشتم)

عنوان نشریه :عرفانیات

عنوان مقاله :واکاوی عناصر انسان دوستی در اندیشۀ ابوسعید ابوالخیر

عنوان نشریه :نشريه ادب و زبان

مقالات سال 2014

عنوان مقاله :بررسی تطبیقی نوستالوژی در شعر جبران خلیل جبران و شفیعی کدکنی

عنوان نشریه :نشريه ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان

عنوان مقاله :Molavi’s viewpoints on the world in the Divan of Shams

عنوان نشریه :Cadmo

مقالات سال 2013

عنوان مقاله :Mysticism in “Kamal Khojandi” poetry

عنوان نشریه :AFINIDAD

عنوان مقاله :ساختار بن مایه ها در حسین کرد شبستری، شیرویه نامدار، و ملک جمشید

عنوان نشریه :نشريه ادب و زبان

مقالات سال 2010

عنوان مقاله :شفیعی کدکنی و شکل گرایی

عنوان نشریه :شعر پژوهي

مقالات سال 2003

عنوان مقاله :وحدت وجود از نگاه حکیم سبزواری

عنوان نشریه :ادب عربي

مقالات سال 2021

نقش درونی‌سازی ارزش‌های دینی به عنوان مؤلفه‌های قدرت نرم برای فرماندهان نظام جمهوری اسلامی ایران (مطالعۀ موردی زندگی سردار شهید قاسم سلیمانی)

دومین همایش ادبیات مقاومت (با محوریت شهید سپهبد قاسم سلیمانی) ، 2021-01-07

مقالات سال 2019

بررسی نقش واج¬ها در القای معانی متن با تکیه بر منظومۀ «کودکی از جنس نارنجک

چهاردهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ، 2019-10-10

مقالات سال 2018

کن، مکن های صوفیانه (سبک شناسی زبان تعلیمی هجویری در کشف المحجوب بر اساس بسامد افعال امر، نهی و نفی)

پنجمین همایش متن پژوهی ادبی ، 2018-05-08

اخلاق گرایی و آموزه های تعلیمی در تاریخ نگاری بیهقی و مستوفی

نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی ، 2018-03-08

عدالت اجتماعی از دیدگاه سنایی و نجم رازی با نگاهی به نظریه عدالت ابن خلدون

نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی ، 2018-03-08

مقالات سال 2017

مؤلّفه های اخلاق پایداری در شعر دفاع مقدّس با تکیه بر «هفت بند التهاب» مشفق کاشانی

نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی ، 2017-12-29

عدالت اجتماعی از دیدگاه سنایی و نجم رازی با نگاهی به نظریه عدالت ابن خلدون

نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی ، 2017-12-29

جستاری در زمینة جوانمردی خلفای راشدین ازدیدگاه مولوی

سومین همایش متن پژوهی ادبی ، 2017-05-16

عمل و عکس العمل از نگاه مولوی در مثنوی

سومین همایش متن پژوهی ادبی ، 2017-05-16

مقالات سال 2016

نقد و تحلیل روانشناختی داستان بوزینه و باخه ( بر اساس کهن الگوی نقاب و سایه یونگ)

دومین همایش متن پژوهی ادبی ، 2016-11-15

نقدِ التقاطی در المعجم فی معاییرِ اشعار العجم

یازدهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی ، 2016-09-09

نقش صمت و جوع در خودسازی عرفانی (برپایۀ آثار سنایی، عطار و مولانا)

همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی ، 2016-03-15

مقام فقر از دیدگاه ادبیّات عرفانی

همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی ، 2016-03-06

بررسی مضامین قلندری در غزلیات عطار و حافظ

هشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی ، 2016-02-25

بررسی تطبیقی اصطلاح عرفانی تجلّی در شرح گلشن راز و مرصادالعباد

هشتمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی ، 2016-02-17

مقالات سال 2015

کیهان بیکرانه و موسیقی کیهانی در غزل مولوی

دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی ، 2015-08-28

پیوند عمیق گلستان سعدی با آموزه های اخلاقی-تربیتی

دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی ، 2015-08-28

مقالات سال 2014

بررسی و تحلیل کهن الگوها در اشعار مولوی

سومین سمپوزیوم مثنوی معنوی ( مولانا پیام آور صلح و دوستی) ، 2014-10-16

عشق و وحدت گرایی از نگاه مولوی در مثنوی

سومین سمپوزیوم مثنوی معنوی (مولانا پیام آور صلح و دوستی) ، 2014-10-16

خوارق عادات از نگاه مولوی در مثنوی

نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ، 2014-08-29

مقالات سال 2013

بررسی تطبیقی انسان کامل از نگاه مولانا در مثنوی با اومانیسم

دومین سمپوزیم بین المللی تاثیر پذیری معاصران از آثار، احوال و افکار مولانا ، 2013-05-24

مقالات سال 2012

the concept of \"Total Peace\" in islamic-persian mysticism

international conference of Hafiz commemoration ، 2012-10-09

مذهب سنایی از خلال آثارش

هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ، 2012-09-08

مقالات سال 2010

شیوه بیان مولوی در مثنوی

پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی ، 2010-10-30

مقالات سال 2007

زمخشری دانشمند بزرگ عالم اسلام

همایش بین المللی بزرگداشت زمخشری ، 2007-05-30

معرفت شناسی در کشف الاسرار میبدی

دومین گرد همایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ، 2007-05-28

مقالات سال 2006

عشق در خسرو و شیرین نظامی

دومین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی ، 2006-01-28

مقالات سال 2003

انسان کامل از نگاه امام خمینی

کنگره ملی اندیشه های عرفانی و اخلاقی امام خمینی ، 2003-04-28

مقالات سال 2002

امانت داری فردوسی

نخستین همایش های زبان و ادبیات فارسی ، 2002-02-04

مقالات سال 2001

حس گرایی آفت شناخت در مثنوی

همایش بزرگداشت دکتر سید محمد علوی مقدم ، 2001-03-28

مقالات سال 0000

سیمای رسول اکرم در قصیده ی الهمزیه ی احمد شوقی و ترکیب بندعبدالرزاق اصفهانی

همایش بین المللی تاثیرات متقابل زبان و ادبیات فارسی و عربی ، 0000-00-00

کتب سال 2008

گنجينه ی اسرار (شرح 800 بيت پر كاربرد مثنوي)

ناشر : انتشارات معين - انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي

کتب سال 2007

سیمای انسان در مثنوی

ناشر :

کتب سال 2002

حکیم عاشق ( سیری در اندیشه های حکمی و عرفانی حکیم سبزواری )

ناشر :

پایان نامه های سال 2023

تحلیل «هویّت ملّی» در اشعار شاعران زن برگزیده‌ی معاصر (مطالعه¬ی موردی: پروین اعتصامی، ژاله قائم‌مقامی و فروغ فرخزاد)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عاطفه برومندفر

بررسی تطبیقی درونمایه‌های قصاید ناصرخسرو و سنایی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محبوبه ریوندی

بررسی تطبیقی ادبیات اقلیمی در رمان¬های جای خالی سلوچ اثر محمود دولت¬آبادی و خاک خوب اثر پرل باک

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اعظم زارعی

تحلیل بازتاب مولّفه‌های فرهنگ و ادبیّات پایداری در ورزش زور‌خانه‌ای و پهلوانی ایران (با نگاهی به پیشینة تاریخی ورزش زورخانه‌ای در سبزوار)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فیروز فتاحی ثانی

تحلیل نمادپردازی مفهوم آزادی خواهی در قصیده های ملک الشعرای بهار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فائزه کرابی

پایان نامه های سال 2022

بررسی آلات و اصطلاحات موسیقی و کارکرد آن‌ها در اشعار امیرخسرو دهلوی.

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا صنوبری

بررسی سیمای زنان در رمان‌های شاخص دفاع مقدّس با تکیه بر منطق گفت‌وگوی باختین

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):فهیمه محسنی ثانی

بررسی تقابل‌های دوگانة عرفانی در دیوان حاج ملاهادی سبزواری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسن طاهری

مقایسه¬ی¬ ¬درون¬مایه¬های¬ حماسی در شعرشاعران برگزیده¬ی معاصر (مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو و علی معلم دامغانی)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدجواد صابر

پایان نامه های سال 2021

مقایسه‌ی مضامین و مؤلّفه‌های ادبیّات پایداری در شعر شاعر تاجیک، محمّدعلی عجمی و سلمان هراتی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رمضانعلی شمس ابادی

بررسی تحلیلی-تطبیقی تأویل آیات قرآنی در کشف‌الاسرار میبدی و مصنّفات عین‌القضات همدانی با رویکرد هرمنوتیکی

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):ریحانه صادقی

بررسی مولّفه¬های پایداری در شعر ملک¬الشعرای بهار و حمید سبزواری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اسماعیل رازقندی

مقایسه¬ی کهن الگوی «آسمان» در سه اثر شاهنامه¬ی فردوسی، حدیقه¬ی سنایی و دیوان انوری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیده بی بی زهرا حیدری نسب

تحلیل تحوّل برخی صفات عارفان (غیرت، ادب، حیا، اخلاص، ذکر، مکر و حرص) در مراتب سیر و سلوک با تکیه بر آثار برجستة عرفانی فارسی تا قرن نهم.

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):مجید فرحانی زاده

پایان نامه های سال 2020

تحلیل ابیات آغازین دفتر های شش گانه ی مثنوی مولوی بر مبنای الگوی قرائت تنگاتنگ سلیناکوش

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):عبدالحمید امانی

تطبیقی ساختار، جامعه و مولفه های ژانر جنگ دررمان های زمین سوخته و وداع با اسلحه براساس نظریه گئورک لوکاچ

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):احسان حضرتی

فرهنگ تحلیل اعلام حدود الالم من المشرق الی المغرب

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):فائزه قادری

پایان نامه های سال 2019

بررسی مقایسه‌ای نخبگان در شاهنامه و بهمن نامه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):کاظم کوشکی

تصحیح و شرح دیوان حکیم حاج ملا هادی سبزواری

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):زهرا بهرامیان

سبک شناسی لایه ای غزل اجتماعی معاصرایران(ازدهه 60 تانیمه دهه 90ش.)

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):فریبا مهری

بررسی و تحلیل کهن‌الگویی کتاب عجایب‌المخلوقات محمّدبن محمود طوسی و مقایسه‌ی این اثر با گرشاسب‌نامه‌ی اسدی طوسی

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):پروین هاشم پور

پایان نامه های سال 2018

بررسی مقایسه‌ای خردگرایی و خردستیزی در نوبت سوم کشف‌الاسرار و آثار ناصرخسرو

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حکیمه سپهری شجاعی

بررسی مقایسه‌ای صلح‌طلبی و انسان‌دوستی در مثنوی معنوی و بوستان سعدی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه باقری

آسیب شناسی ادبیّات داستانی دفاع مقدّس

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):احمدرضا بیابانی تونه

بررسی تطبیقی مناسبات انسانی در قصه‌های مجید اثر هوشنگ مرادی‌کرمانی و الیور تویست اثر چارلزدیکنز

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه محمدآبادی

پایان نامه های سال 2017

بینامتنیّت قرآن و حدیث در اشعار حافظ بر اساس دیدگاه¬های نقد ادبی

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):مسلم رجبی

نقد و بررسی مقایسه‌ای صوفی و زاهد در مثنوی مولوی و دیوان حافظ

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم حافظی شجری

بررسی دریافت‌های عرفانی عطّار، مولوی و حافظ از آیات پر کاربرد قرآنی (ألست، معراج، حبّ، تجلّی، رؤیت و امانت)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدرضا مقیسه

تحلیل و بررسی عناصر داستانی (شخصیّت، پیرنگ، فضا) در آثار (اسفارکاتبان، رود راوی، ملکان عذاب) ابوتراب خسروی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمانه دروکی

بررسی تطبیقی چیستی عشق مجازی و حقیقی و رابطه ی آنها از دیدگاه ملاصدرا و حکیم سبزواری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سجاد شریفی باغکی

پایان نامه های سال 2016

بررسی تطبیقی کارکردهای طنز در ادبیات کهن و ادبیات معاصر با تکیه بر آثار عطار و ابوالقاسم حالت

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی اصغر دلیلی صالح

نقد مبانی جمال پرستی صوفیه از نگاه شریعت و طریقت

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسن میرزائی سدهی

بررسی تطبیقی معرفت‏ شناسی از دیدگاه مولوی در مثنوی و حکیم سبزواری در شرح مثنوی و دیوان اشعار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فرزانه محقق تربتی

بازتاب مفهومی فرهنگ عاشورا در شعر دفاع مقدس(دهه60)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی اکبر سلطانی

بررسی تطبیقی انسان کامل در گلشن‌راز شیخ محمود شبستری و آثار عرفانی امام خمینی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عباس شاه مرادی

پایان نامه های سال 2015

بررسی رابطه‏ ی عشق حقیقی و مجازی از دیدگاه مولوی و عین‏ القضات همدانی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم اسکو

«بررسي و مقايسه¬ی حال و مقام در اللّمع ابونصر سرّاج و منطق¬الطّير عطّار نيشابوري»

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فضه صالحی

نقد و تحلیل عناصر زیباشناسی شعر سنّتی معاصر فارسی، پس از انقلاب اسلامی(از سال 1357 تا 1387 هـ .ش)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):غلامحسین تکبیری

بررسی صوفیان صادق و صوفیان کاذب در مثنوی مولوی و هفت اورنگ جامی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی طحان

بررسی آرای عرفانی هجویری و شیخ احمد جامی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):بتول محمدزاده

بررسی تطبیقی اخلاقی - ادبی مثنوی مولوی و مثنوی طاقدیس ملا احمد نراقی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمیرا اکبرزاده

پایان نامه های سال 2014

ولایت در مرصاد و شرح گلشن راز و مقایسه آن با دیدگاه شیعی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):کلثوم اثناعشری ایوری

اجتماعیات و فرهنگ عامه در هزار حکایت صوفیان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مجید گرمابی

پایان نامه های سال 2013

بررسی و طبقه بندی جریان های مختلف شعری دهه هشتاد

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی صادقی

مقایسه و نقد حکایت های تذکره الاولیای عطار و نفحات الانس من حضرات القدس جامی از دیدگاه تاریخی، اجتماعی و اندیشه های عرفانی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسن توفیقی

مقايسه شعر و انديشه سنايي و خاقاني

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):معصومه پیر

جلوه های عرفان عابدانه و عاشقانه در اشعار سنایی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهدی یوسفی چنار بو

پایان نامه های سال 2012

بررسی و تحلیل درون مایه های شعر قیصر امین پور

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):غلام محمد کلیدری

خوارق عادات در مثنوی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرابیگم بطحائیان

نقد و مقایسه انسان کامل از دیدگاه دین، ادبیات عرفانی و اومانیزم

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):آرزو امین خندقی

پایان نامه های سال 2011

بازتاب اندیشه های عرفانی فخرالدین عراقی در آثار وی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم اسدی

اندیشه های اشراقی و سوررئال در دیوان غزلیات شمس تبریزی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیدمحمد هاشمی