persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2024

عنوان مقاله :زبان و شاخصه های شعر جنگ در فارسی و انگلیسی بررسی ناتورالیسم و مولفه های آن در اشعار منتخب قیصر امین پور و ویلفرد اوون

عنوان نشریه :فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه

مقالات سال 2023

عنوان مقاله :تحلیل استعاره های هستی شناختی در حماسه آرش مهرداد اوستا الوی لیکاف و جانسون

عنوان نشریه :پژوهش نامه ادب حماسی

عنوان مقاله :تحلیل آسیب شناختی کتاب شناسی های توصیفی و تحلیلی حوزه اسطوره در ادبیات و هنر

عنوان نشریه :مطالعات هنر اسلامی

عنوان مقاله :ویژگیهای سبکی جلد اول روایات داراب هرمزد، براساس نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس

عنوان نشریه :سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)

عنوان مقاله :بررسی روان‌شناختی علل خودستایی در شعر خاقانی با تکیه بر نظریات آلفرد آدلر

عنوان نشریه :پژوهش های زبانی و ادبیات کاربردی

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :خوانش زبان صناعی «نی نامه» مثنوی مولوی بر مبنای الگوی «قرائت تنگاتنگ» سلینا کوش

عنوان نشریه :فصلنامه علمی تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسی )دهخدا(

مقالات سال 2021

عنوان مقاله :نگاه کهن‌الگو گرایانه به آیینه-روح و خون در عجایب‌المخلوقات و گرشاسب‌نامه

عنوان نشریه :زبان و ادب فارسی

عنوان مقاله :تحلیل تحول و تبدل صفت عارفانۀ حیا بر اساس مراتب سه گانۀ سِیروسلوک

عنوان نشریه :ادیان و عرفان

عنوان مقاله :تحلیل تحول و تبدل صفت عارفانۀ حیا بر اساس مراتب سه گانۀ سِیروسلوک

عنوان نشریه :ادیان و عرفان

عنوان مقاله :مقایسۀ دو مکتب تأویلی صوفیانه در زمینة آیۀ «تأویل» (مطالعة موردی: مصنّفات عین‌القضات همدانی و کشف‌الاسرار میبدی)

عنوان نشریه :نثرپژوهی ادب فارسی

عنوان مقاله :نقش ساخت‌های هم‌پایۀ قرآن کریم در اقتصاد زبانی (مطالعۀ موردی جزء 1-3)

عنوان نشریه :مطالعات زبانی و بلاغی

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :تبدّل و تحوّل صفت «حرص» از دیدگاه آثار تعلیمی صوفیه تا سدۀ 9 هـ.ق

عنوان نشریه :پژوهشنامه ادیان و عرفان

عنوان مقاله :بررسی ه مسنج جایگاه زن در نام ههای عاشقانة یک پیامبر )جبران خلیل جبران( و چهل نامة کوتاه به همسرم )نادر ابراهیمی

عنوان نشریه :کاوشنامة ادبیّات تطبیقی

عنوان مقاله :بررسی ه مسنج جایگاه زن در نام ههای عاشقانة یک پیامبر )جبران خلیل جبران( و چهل نامة کوتاه به همسرم )نادر ابراهیمی

عنوان نشریه :کاوشنامة ادبیّات تطبیقی

عنوان مقاله :سیمای مکر الهی در اشعار مولانا

عنوان نشریه :پژوهشنامه عرفان

عنوان مقاله :سیمای مکر الهی در اشعار مولانا

عنوان نشریه :پژوهشنامه عرفان

عنوان مقاله :پژوهشی تازه در جلوه های تاثیرپذیری از آیات قرآن در مقامات حمیدی

عنوان نشریه :قند پارسی

عنوان مقاله :بررسی هم‌سنج جایگاه زن در نامه‌های عاشقانۀ یک پیامبر (جبران خلیل جبران) و چهل نامۀ کوتاه به همسرم (نادر ابراهیمی)

عنوان نشریه : کاوش نامه ادبیات تطبیقی

مقالات سال 2019

عنوان مقاله :اتّجاهات قرآنی شیخ اشراق در رساله¬ی هیاکل¬النّور

عنوان نشریه :فصلناهه علوی پژوهشی زباى و ادب فارسی -

عنوان مقاله :آسیب شناسی یک عنوان؛ ادبیّات جنگ، پایداری یا دفاع مقدّس

عنوان نشریه :مطالعات انقلاب اسلامی

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :بررسی و نقد کهن‌الگوی مادرمثالی در گرشاسب‌نامه

عنوان نشریه :کهن نامه ادب پارسی

مقالات سال 2017

عنوان مقاله :بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی

عنوان نشریه :پژوهشنامه ادبيات تعليمي

مقالات سال 2016

عنوان مقاله :بررسی فرایند واژه‌سازی در زاد‌ المسافر ناصرخسرو

عنوان نشریه :متن شناسي ادب فارسي

عنوان مقاله :بررسی فرایند واژهسازي در زاد المسافر ناصرخسرو

عنوان نشریه :متن شناسي ادب فارسي

مقالات سال 2014

عنوان مقاله :شگردهاي استفاده حافظ از احادیث اهل بیت علیهم السلام(isc)

عنوان نشریه :سبك شناسي نظم و نثر فارسي

مقالات سال 2013

عنوان مقاله :Comparative study of Ghabuli and eminenet poet\'spoetry

عنوان نشریه :AFINIDAD

عنوان مقاله :بررسی بن مایه های شرقی در منظومه مجلس پرندگان چاسر

عنوان نشریه :نشريه ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان

مقالات سال 2022

بازتاب اندیشه های عرفانی شیخ احمد جام در کلام سلطان باهو

همایش بین المللی شیخ احمد جامی ، 2022-09-21

بازتاب اندیشه های عرفانی شیخ احمد جام در کلام سلطان باهو

همایش بین المللی هزاره شیخ جام ، 2022-07-17

مقالات سال 2019

بررسی تطبیقی اسب رستم و آشیل در ادبیات حماسی ایران و یونان با رویکرد نقد کهن الگویی

ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی ، 2019-12-02

بررسی تطبیقی اشکال هنجارگریزی در شعر قیصر امین‌پور و خسرو گلسرخی

چهاردهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ، 2019-10-10

بررسی تطبیقی آیینه گیتی نمای در عارفانه های شیخ فخرالدین عراقی و امام خمینی

چهاردهمین همایش بین المللی انجمن ترویج ، 2019-10-10

بررسی تطبیقی ادبیات سیاسی در گلستان سعدی ، بهارستان جامی و پریشان قاآنی

2end International conference on language, literature and culture studies ، 2019-05-08

مقالات سال 2018

از بوزجان به جام

همایش بین المللی ابوذر بوژگانی ، 2018-08-28

ناپایداری دنیا در نگاه و اندیشه حکیم توس

همایش ملی شاهنامه و تعلیم و تربیت ، 2018-05-15

بررسی تطبیقی مفهوم ریاضت در اندیشهی سنایی و خاقانی

نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی ، 2018-03-08

عندلیب الرّحمان؛ شخصیت انسانگونهی بلبل هزار دستان در عارفانه های مولوی

نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی ، 2018-03-08

مقالات سال 2017

سبک زندگی قهرمان قصه های عامیانه بر اساس نظریه روانکاوی آدلر

ششمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی ، 2017-11-29

هلالی‌ هاله‌ای بر ماه خاقانی (بررسی رگه‌هایی از سبک خاقانی در اشعار هلالی جغتایی)

دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخر خراسان در ادب فارسی ، 2017-10-19

صورت و سیرت سرواد بهار در سیمار صورتگر

همایش ملی ملک الشعرا بهار ، 2017-10-19

مقالات سال 2016

جستاری در احوال محمد رفیع بن عبدالکریم درمیانی (لامع ) و دیوان او

ارج نامه دکتر محمود رفیعی ، 2016-11-05

بررسی و مقایسه ی تابو در کلیله و دمنه و گلستان سعدی، با تکیه بر تابوهای رفتاری

دومین همایش متن پژوهی ادبی ، 2016-11-02

جامی از دریچه پژوهشگران عرب

همایش بین المللی خاتم الشعرا عبدالرحمن جامی ، 2016-08-18

عرفان جامی در آیینه جلاالروح

از قلعه هرات تا ارگ تبریز ، 2016-08-16

عرفان جامی در آیینه جلاءالروح و پیشینه اش در مرآت الصفا

گفتگوهای تاریخی و تمدنی جاده ابریشم ، 2016-08-06

پیوند محیط با اندیشهی شاعر با نمونه قرار دادن وحشی بافقی و عرفی شیرازی

کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی ، 2016-07-20

مقالات سال 2015

ورود گرمابه به شعر فارسي و بازتاب آن در شعر عرفاني

دهمين همايش بين المللي ترويج زبان و ادب فارسي ، 2015-08-28

ترجمه با نثر شکسته و آسیب شناسی آن در آموزش زبان خارجی

نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران ، 2015-04-30

آسیب شناسی آموزش زبان عربی به فارسی زبانان

نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران ، 2015-04-30

مشکل ترجمه قیدها و نقش آن در آسیب شناسی آموزش زبان عربی

نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران ، 2015-04-30

مقالات سال 2014

معمای چهار صد و چهل (تاملي در سال‌زاد دقیق شیخ جام )

از جام شیخ جام ، 2014-09-05

تفاوت عشق و هوس در کشف المحجوب هجویری و آثار شیخ احمد جامی

از جام شیخ جام ، 2014-09-05

خاقانی؟ شروانی یا شیروانی

نهمین همایش بین المللی همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ، 2014-08-29

نجیب، نقیب متتبعان ساحر شروان

نهمین همایش بین اللملی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ، 2014-08-29

صهبای خاقانی در سبوی نزاری

همایش ملی نقد و تحلیل زندگی، شعر و اندیشه ، 2014-05-22

بررسی تطبیقی داستان یوسف و زلیخا در دو اثر فارسی و ترکی (عبدالرحمان جامی و حمدالله حمدي)

پیوندهاي زبانی و ادبی ایران و ترکیه ، 2014-05-12

چالشهای زبان فارسی در عصر ارتباطات و پیوند آن با آموزش زبان خارجی در ایران

نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران ، 2014-04-30

مقاله بازتاب شکسته ساغر بلورین در کاشی

هفتمین همایش زبان و ادبیات فارسی ، 2014-03-05

مقالات سال 2013

تاریخ بیهقی به مثابه یک کتاب اخلاق

همایش ملی دوسالانه ابوالفضل بیهقی ، 2013-11-11

آموزه های روایی در غزلیات حافظ شیرازی

همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ، 2013-11-03

تاثیر عروض خاقانی بر مقلدان شینیه (مرآه الصفا)

همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ، 2013-11-03

مقالات سال 2012

سحر ساحر شروان و معارضان

همایش نکوداشت دکتر سید محمد علوی مقدم ، 2012-11-02

بوی بویا

هفتمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی ، 2012-09-07

مقالات سال 2008

نماز در ایین متون عرفاتی

هفدهمین اجلاس سراسری نماز ، 2008-10-02

مقالات سال 2007

مقاله ناپاک سرایی و عفت کلام در مثنوی مولانا و علل و پیشینه ان در ادب پارسی

همایش مولانا و حکیم سبزواری ، 2007-11-19

بررسی روان شناختی- درون مایه ای بونصر مشکان

بزرگداشت همایش ابوالفضل بیهقی ، 2007-10-24

تارخ بيهقي و آموزه هاي قرأني

همایش ملی دوسالانه ابوالفضل بیهقی ، 2007-10-23

کتب سال 2014

خار مغیلان عشق

ناشر : آیین تربیت

مهارتهای آماده سازی پایان نامه

ناشر : مزندیز مشهد

98 قصه ساده برای کورکان

ناشر : سروش

کتب سال 2011

98 قصه ساده برای کودکان

ناشر : سروش

کتب سال 2009

کاربرد کامپیوتر در نگارش های علمی و پایان نامه

ناشر : نشر مرندیز

کتب سال 2008

98 قصه برای کودکان

ناشر : سروش

پایان نامه های سال 2024

تحلیل تصویرسازی با استفاده از نام حشرات در آثار خاقانی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم بشیری کیذوری

تحلیل زبان زنانه ومتغیر جنسیت در منظومه بانوگشسپ نامه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):پرستو حاتمی

پایان نامه های سال 2023

پیوندشناسی مکان با شکل گیری احساس رفتار و شخصیت در رمان های برگزیده (مطالعه موردی: رمان های بازگشت از گلی ترقی رستاخیزی از لئو تولستوی و رستاخیز از هنری جیمز)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فائزه سادات سیدموسوی

تصحیح و تعلیق جلد اول کتاب روایات داراب هرمزد(مجموعه روایات زرتشتیان)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم غفاری جاهد

بررسی تطیقی جلوه های پایداری در شعر حمید سبزواری و محمود درویش

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):هرمز سبحانی

پایان نامه های سال 2022

تصحیح دیوان محسن تأثیر تبریزی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمد خراسانی ادیب

بررسی آلات و اصطلاحات موسیقی و کارکرد آن‌ها در اشعار امیرخسرو دهلوی.

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا صنوبری

کتاب¬شناسی توصیفی- تحلیلی اسطوره در سال¬های 1385 تا 1400

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):سیدمحمد هاشمی

بررسی لایه‌ی نحوی سبک در رمان جای خالی سلوچ محمود دولت‌آبادی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مجتبی خدادادی

پایان نامه های سال 2021

تحلیل تطبیقی ماهیّت و علل طبیعت‌گرایی در اشعار منوچهری دامغانی و سهراب سپهری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی قاسم زاده

بررسی تحلیلی-تطبیقی تأویل آیات قرآنی در کشف‌الاسرار میبدی و مصنّفات عین‌القضات همدانی با رویکرد هرمنوتیکی

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):ریحانه صادقی

بررسی مولّفه¬های پایداری در شعر ملک¬الشعرای بهار و حمید سبزواری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اسماعیل رازقندی

تحلیل تحوّل برخی صفات عارفان (غیرت، ادب، حیا، اخلاص، ذکر، مکر و حرص) در مراتب سیر و سلوک با تکیه بر آثار برجستة عرفانی فارسی تا قرن نهم.

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):مجید فرحانی زاده

پایان نامه های سال 2020

تحلیل ابیات آغازین دفتر های شش گانه ی مثنوی مولوی بر مبنای الگوی قرائت تنگاتنگ سلیناکوش

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):عبدالحمید امانی

بررسی مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی‌های امیرخسرو دهلوی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حدیثه بهلول

فرهنگ تحلیل اعلام حدود الالم من المشرق الی المغرب

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):فائزه قادری

پایان نامه های سال 2019

بررسی و تحلیل کهن‌الگویی کتاب عجایب‌المخلوقات محمّدبن محمود طوسی و مقایسه‌ی این اثر با گرشاسب‌نامه‌ی اسدی طوسی

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):پروین هاشم پور

بررسی تطبیقی سیمای امام حسن(ع) درشعر معاصر عربی وفارسی(عراق، لبنان/ ایران)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهناز حسین زاده مقدم

تحلیل کهن الگوهای یونگ در افسانه¬های نیشابور

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حاجیه بیگم حسینی

پایان نامه های سال 2018

بررسی شخصیّت‌های تاریخ جهان‌گشای جوینی برپایه‌ی نظریّات روان¬شناختی آدلر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رسول شفیعی فرد

آسیب شناسی ادبیّات داستانی دفاع مقدّس

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):احمدرضا بیابانی تونه

تحلیل تطبیقی آرمان شهراندیشی در شعر قیصر امین پور و احمد مطر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسین حجی زاده

پایان نامه های سال 2017

بینامتنیّت قرآن و حدیث در اشعار حافظ بر اساس دیدگاه¬های نقد ادبی

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):مسلم رجبی

بازتاب احوال حسنک وزیر در متون کهن و نقد تطبیقی آن با جعفر برمکی در ادب فارسی و عربی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اعظم حلوائی مقدم

بررسی دریافت‌های عرفانی عطّار، مولوی و حافظ از آیات پر کاربرد قرآنی (ألست، معراج، حبّ، تجلّی، رؤیت و امانت)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدرضا مقیسه

نقد و بررسی و ترجمه¬ی ابیات عربی چهار کتاب عرفانی(کشف المحجوب، مرصاد العباد من المبدأ إلی المعاد، مصباح الهدایهًْ و مفتاح الکفایهًْ و نفحات الاُنس مِنْ حَضَرات القُ

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رضا دهقان

پایان نامه های سال 2016

بررسی تطبیقی کارکردهای طنز در ادبیات کهن و ادبیات معاصر با تکیه بر آثار عطار و ابوالقاسم حالت

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی اصغر دلیلی صالح

بازتاب مفهومی و زیباشناختی افسر، تاج و ... در ادب منظوم فارسی در آثار برجسته نظم فارسی تا پایان سده هفتم

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سپیده محمدزاده

نقد و تحلیل آداب و فرهنگ پاکیزگی در ادب فارسی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):آسیه رهنما

پایان نامه های سال 2015

تصحیح، شرح و توضیحات بهجة المباهج فی تلخیص مباهج المهج

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدرضا ابهری

تصحیح، شرح و توضیحات بهجة المباهج فی تلخیص مباهج المهج

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیدرضا حسینی

نقد و تحلیل عناصر زیباشناسی شعر سنّتی معاصر فارسی، پس از انقلاب اسلامی(از سال 1357 تا 1387 هـ .ش)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):غلامحسین تکبیری

بررسی آرای عرفانی هجویری و شیخ احمد جامی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):بتول محمدزاده

پایان نامه های سال 2014

سیر تحول مثنوی در پنجاه سال اخیر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نصیر امیری کچمی

فرهنگ میوه ها و رستنی های خوراکی در ادبیات فارسی تا پایان سده ششم ه. ق

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سکینه قنواتی

مقایسه گلستان سعدی با سنبلستان گورکانی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محسن ملازاده

شخصیت پردازی در سه رمان مصطفی مستور استخوان خوک و دست های جزامی .من گنجشک نیستم . و روی ماه خداوند را ببوس

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ابوالفضل شمس آبادی

بررسی عناصرداستانی دردورمان ویک مجموعه داستانی زویاپیرزاد

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):معصومه علیکی

بازتاب آیین مهر در اشعار خاقانی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سوناگل بهلکه

برریسی عناصر داستانی در 4 رمان مصطفی مستور

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا صوفی

بررسی گفتمان قدرت وزبان درتاریخ بیهقی برپایه رویکرد تاریخ گرایی نوین

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اعظم مهدی پور

بررسی وتحلیل سیرنقدرمان اجتماعی- سیاسی دردهه 70شمسی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نرگس شیخ

پایان نامه های سال 2013

بررسی وتطبیق مضامین سیاسی واجتماعی مشترک در شعر حافظ ابراهیم وملک الشعراء بهار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فرشته رهبر

بررسی تطبیقی مضامین عرفانی اشعار ابن فارض و مخدومقلی فراغی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عاطفه پایا

مقایسه و نقد حکایت های تذکره الاولیای عطار و نفحات الانس من حضرات القدس جامی از دیدگاه تاریخی، اجتماعی و اندیشه های عرفانی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسن توفیقی

مقايسه شعر و انديشه سنايي و خاقاني

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):معصومه پیر

پایان نامه های سال 2012

بررسی وتطبیق مضامین اجتماعی در اندیشه جبران خلیل جبران و نیما یوشیج

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سکینه صارمی گروی

مدیر گروه

تاریخ شروع فعالیت 1393-06-13
تاریخ پایان فعالیت: 1394-06-13

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

تاریخ شروع فعالیت 1387-11-11
تاریخ پایان فعالیت: 1388-12-15