مقالات سال 2021

واکاوی زیست‌بوم‌گرایانۀ گزاره‌های اساطیری اوستا با تأکید بر دیدگاه ژیلبر دوران

الهیات تطبیقی

مقالات سال 2020

تحلیل ساختاری دو حکایت از عجایب نامه همدانی براساس الگوی روایی تودوروف       

متن شناسی ادب فارسی

تحلیل بوم فمینیستی مویه های زنانه در شاهنامه

پژوهشنامه ادب حماسي

تحليل گفتمان انتقادي مفهوم قدرت دفتر اول رمان روزگار سپري شدة مردم سالخورده ( اقليم باد) براساس الگوي گفتماني نورمن فركلاف

ادبيات پارسي معاصر

بازشناخت تطبیقیِ پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در عرفانیّات تمهیدات عین¬القضات همدانی

الهیات تطبیقی

مقالات سال 2019

استعاره مفهومی غم در اشعار فخرالدین عراقی

شعر پژوهی

تحلیلِ نگاشت مفهومیِ «بهار» و خوشه‌های‌ استعاری آن در غزلیّات شمس

شعر پژوهی

بررسی تطبیقی جایگاه زن در ضرب المثل های فارسی و عربی بر بنیاد دیدگاه های آدلر و برن

ادبیات تطبیقی

آسیب شناسی تقاضا و طلب معنوی در شعر سبک خراسانی

پژوهش های اعتقادی کلامی

تحلیل ساختاری دو حکایت از عجایب نامۀ همدانی بر اساس الگوی روایی تودوروف

متن شناسی ادب فارسی

مقالات سال 2018

بررسی همسنج جدال بر سر تصاحب زن در دو اثر حماسی: بانوگشسپ نامه و ایلیاد

ادبیات تطبیقی

تحلیلِ استعاره های هستومند و مادّۀ مربوط به «عشق» در غزلیات شمس

پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)

مقالات سال 2017

بررسی همسنج جایگاه زن درضرب المثل های امثال والحکم و فرهنگ ضرب المثل های آکسفورد

فرهنگ و ادبیات عامه

مقالات سال 2014

فتوت نامه سلطانی، ضرورت تصحیح مجدد

كهن نامه ادب پارسي

مقالات سال 2018

بررسی روایت شناسی الهی نامه عطار...

دوازدهمین گردهمایی ترویج زبان و ادب فارسی ، 2018-02-19

مقالات سال 0000

شکل شناسی شعر فارسی

همایش نکوداشت دکتر سید محمد علوی مقدم ، 0000-00-00

فریاد سکوت ( بحثی کوتاه در باره سکوت عرفانی و تولد دوباره مولوی )

عرفان پلی میان فرهنگ ها ، 0000-00-00

کتب سال 2010

شخصیت داستانی و بررسی آن در داستان های جمالزاده و هدایت

ناشر : نشر روزگار

عقل سرخ : رمز گشایی و تفسیر

ناشر : نشر روزگار

کتب سال 2008

فرهنگ تطبیقی واژگان فارسی در عربی

ناشر : انتشارات امید مهر

کتب سال 2005

مجری مرصع

ناشر :