persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2023

عنوان مقاله :بررسی تطبیقی-‏ میان‏ رشته‏ ای امثال و حکم فارسی و سلسله مراتب نیازهای آدمی

عنوان نشریه :فرهنگ و ادبیات عامه

عنوان مقاله :بررسی تطبیقی متون کلاسیک فارسی و هرم نیازهای روان‌شناختی-انسان‌گرایانة آبراهام مزلو

عنوان نشریه :مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :تحلیل زبانی-کاربردشناختی یک نامه دیوانی بر مبناء آراء جورج یول (مطالعه موردی: نامه حشم تگین آباد)

عنوان نشریه :کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی

مقالات سال 2021

عنوان مقاله :بررسی تطبیقی تابو در سه اثر حماسی: گیل¬گمش، رامایانا و گرشاسپ¬نامه

عنوان نشریه :پژوهش های ادبیات تطبیقی

عنوان مقاله :بررسی تطبیقی توتمیسم در سه اثر حماسی: گیل¬گمش، رامایانا و گرشاسپ¬نامه

عنوان نشریه :ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

عنوان مقاله :گذار از فردیت رمانتیک ارتقای مفهومی عشق در اشعار لویی آراگون و احمد شاملو

عنوان نشریه :پژوهشنامه مکتب های ادبی دانشگاه مازنداران

عنوان مقاله :بررسی تطبیقی مهمترین مؤلّفه های رمانتیسم در اشعار لویی آراگون و احمد شاملو

عنوان نشریه :ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان

عنوان مقاله :تیپ¬های شخصیتی و نمادهای جانوری در امثال و حکم و فرهنگ عامه بر اساس نظریة آلفرد آدلر

عنوان نشریه :ادبیات عامه دانشگاه تربیت مدرس

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :از عنوان بلاغی تا عنوان بلیغ (بررسی کاربست بلاغت در عناوین متون نظم و نثرکهن فارسی)

عنوان نشریه :بلاغت کاربردی ونقدبلاغی

عنوان مقاله :از عنوان بلاغی تا عنوان بلیغ (بررسی کاربست بلاغت در عناوین متون نظم و نثرکهن فارسی)

عنوان نشریه :بلاغت کاربردی ونقدبلاغی

عنوان مقاله :ساخت گرایی تکوینی، فرامتن و گزین گویه های ادبی

عنوان نشریه :فرهنگ و ادبيات عامه

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :نشانه‌شناسی الگوهای نامگذاری کتاب‌های تاریخ در زبان فارسی

عنوان نشریه :تاریخ ایران

عنوان مقاله :از شیوه¬های بیانی- بدیعی به مناسبات اجتماعی و انسانی با تکیه بر اسرارالتّوحید ابوسعید ابو¬الخیر

عنوان نشریه :متن پژوهی ادبی

مقالات سال 2021

سهم یک دل آگاه، بیهقی، در نفی استبداد

یازدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی- اول آبان 1400 ، 2021-11-22

تاریخ بیهقی و نمادهای منزلتی

یازدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی- اول آبان 1400 ، 2021-11-22

مقالات سال 2018

مینابازار،الگوی آموزش نگارش توصیفی در شبه قاره

پنجمین همایش متن پژوهی ادبی ، 2018-05-13

فضا و خشونت بازجست انسانیت و اخلاق در اخلاق در رمان من زنده ام

همایش ملی ادبیات مقاومت ، 2018-01-26

مقالات سال 2017

فضا و خشونت بازجست انسانیت و اخلاق در رمان من زنده ام

همایش ملی ادبیات مقاومت ، 2017-12-07

باید های یک پژوهشگر حوزه‌ی تاریخ جستاری مبناشناختی در پژوهش های تاریخی

چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران ، 2017-11-23

بهار،پراگماتیست ادبی

همایش ملی ملک الشعرا بهار ، 2017-11-02

بهار، پراگماتیست ادبی

همایش ملی ملک الشعرا بهار ، 2017-11-02

بررسی مقایسه ای بردار کردن حسنک وزیر در تاریخ بیهقی و شیخ فضل الله نوری در نهضت مشروطه

ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ، 2017-10-25

جوینی و فردوسی کاربرد روا و ناروای شاهنامه فردوسی در تاریخ جهانگشا

همایش ملی عطاملک جوینی ، 2017-04-20

مقالات سال 2015

ناصر خسرو و ضرورت گذار از پوسته های موجه

هزاره ناصرخسرو ، 2015-05-11

کنایه های مردمی و تشبیهات جامعه شناختی- اجتماعی در رمان جای خالی سلوچ

ادبیات عامه ، 2015-05-06

از نگرش و روش یک نقاد عبدالقاهر جرجانی

همایش ملی حکیم عبدالقاهر جرجانی ، 2015-04-30

مقالات سال 2014

مدارای انسانی و درک دیگری در دو اثر برجسته ی ادبی

اولین سمپوزیوم ملی جایگاه بشر دوستی در ادبیات ایران زمین ، 2014-10-23

مقالات سال 2013

از غزل به جامعه آشنایی زدایی از محتوا

ششمین همایش انجمن ترویج ، 2013-09-06

مقالات سال 2012

جلوه های رئالیسم در کارنامه سپنج دولت آبادی

ششمین همایش انجمن ترویج ، 2012-09-05

مقالات سال 2010

ژان پل سارتر در برزخ ماهیت و وجود(بررسي مكتب ادبي اگزيستانسياليسم در آينه ي فلسفه و آثار ادبي ژان پل سارتر)

همایش ملی زبان و ادبیات فارسی مشهد ، 2010-08-16

پایان نامه های سال 2023

تحلیل تطبیقی بوف کور صادق هدایت و درها و دیوار بزرگ چین احمد شاملو

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):الهه شادپیروز

گونه شناسی تطبیقی اضطراب در چهار اثر برگزیده داستانی: جالی خالی سلوچ پاییز فصل آخر سال روی ماه خداوند را ببوس و چراغ ها را من خاموش می کنم

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیده صدیقه موسوی مقدم

پایان نامه های سال 2022

تحلیل مینی‌مال‌ (داستانک)های معاصر ایران از دیدگاه روایت‌شناسی ژرار ژنت

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مرضیه رحمتی گندمشادی

تحلیل تطبیقی متغییر جنسیت در رمان چشم هایش اثر زرگ علوی جای خالی سللوچ اثر محمود دولت ابادی و مردان در برابر زنان اثر شهرنوش پارسی پور

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):معصومه سلمان

بررسی شخصیت خودکامه،برمبنای روان شناسی خودکامگی و نظریه جباریت در تاریخ بیهقی کلیله و دمنه و گلستان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم صالحی کیان

پایان نامه های سال 2021

بازتاب فرهنگ عامه در سفرنامۀ از پاریز تا پاریس محمدابراهیم باستانی پاریزی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مرضیه مهدیان پور

بررسی ایدئولوژی وقدرت درسه اثرنادرابراهیمی باتکیه برتحلیل گفتمان انتقادی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):الهام قاسمی

پایان نامه های سال 2020

بررسی¬تطبیقی مناسبات ناعادلانه–غیرانسانی در دو اثر زبان ادبی: جای خالی سلوچ نوشتۀ محمود دولت آبادی و اینجه ممد ¬نوشتۀ یاشار¬کمال¬ بر پایۀ نظریۀ جامعه¬شناسی ¬شناخت

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):قربانعلی عباس زاده چراغعلی

فرهنگ تحلیل اعلام حدود الالم من المشرق الی المغرب

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):فائزه قادری

پایان نامه های سال 2019

بررسی تطبیقی و نقد روان¬شناسانه¬ی پنج نامه¬ی سرگشاده در ادبیات جهان بر اساس نظریه¬های آبراهام مزلو، آلفرد آدلر و ویکتور فرانکل

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهناز باغچیقی

پایان نامه های سال 2018

بررسی تطبیقی آموزه های اخلاقی و تربیتی در تاریخ تربیتی و گلستان سعدی از منظر ساختاری و مفهومی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عباس آریانسب

بررسی مقایسه‌ای خردگرایی و خردستیزی در نوبت سوم کشف‌الاسرار و آثار ناصرخسرو

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حکیمه سپهری شجاعی

بررسی تطبیقی مناسبات انسانی در قصه‌های مجید اثر هوشنگ مرادی‌کرمانی و الیور تویست اثر چارلزدیکنز

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه محمدآبادی

بررسی و تحلیل شیوه های تعامل دوستانه در داستان های معاصر فارسی با تکیه بر داستان های چراغ ها را من خاموش می کنم، بادها خبر از تغییر فصل می دهند، باغ بلور،شوهر آهو خان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نسرین غفاریان کفاش نژاد

پایان نامه های سال 2017

بررسی تطبیقی متغیر جنسیت در شعر فروغ فرخزاد و احمد شاملو

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی رضوانی راد

بازتاب احوال حسنک وزیر در متون کهن و نقد تطبیقی آن با جعفر برمکی در ادب فارسی و عربی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اعظم حلوائی مقدم

بررسی شخصیت های اصلی داستان ضحاک و سیاوش بر اساس نظریه شخصیت آدلر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نسرین حسن آبادی

استعارة مفهومی در غزل امروز ایران، با تکیه بر آثار شش غزل¬سرای دهه¬های 60، 70 و 80

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ریحانه اسماعیل جامی

پایان نامه های سال 2016

سنجش خود شیفتگی گرشاسپ و بیولووف بر اساس نظریه ژاک لکان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمد بیانی

بررسی و تحلیل ساختاری اسکندر نامه حکیم نظامی با تکیه بر عناصر داستانی

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):سیدعلی اکبر شریعتی فر

بازتاب مفهومی و زیباشناختی افسر، تاج و ... در ادب منظوم فارسی در آثار برجسته نظم فارسی تا پایان سده هفتم

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سپیده محمدزاده

پایان نامه های سال 2015

بررسی عناصر داستانی در بختیار نامه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):خدیجه تندکی

«بررسي و مقايسه¬ی حال و مقام در اللّمع ابونصر سرّاج و منطق¬الطّير عطّار نيشابوري»

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فضه صالحی

بررسی صوفیان صادق و صوفیان کاذب در مثنوی مولوی و هفت اورنگ جامی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی طحان

بررسی و تحلیل رمان جای خالی سلوچ با رویکرد زنانه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیما کدوغنی

بررسی سروده هایی از شاعران سبزوار با رویکرد فرمالیستی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهدی صحرائی

پایان نامه های سال 2014

گونه شناسی اضطراب و مکانیزم های دفاعی بر اساس نظریه های روانشناختی فروید و آدلر در تاریخ بیهقی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رضا محمدنیا

شخصیت شناسی جای خالی سلوچ بر اساس نظریه ی روانشناختی آدلر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهدی الهی نژاد

پایان نامه های سال 2013

بررسی تقابل قدرت و اخلاق در بخش پهلوانی شاهنامه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نرجس جعفرپور

آشنايي زدايي در رمان بوف كور و سنگ صبور با رويكرد سوررئاليستي و ناتوراليستي

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):راضیه حقیقی

بررسی و تحلیل کهن الگوها در سه اثر داستانی(اهل غرق، زنان بدون مردان، پیکر فرهاد)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نرگس قره داغلی

بررسی و تحلیل خانواده و ساختار آن در پنج اثر برگزیده داستانی معاصر افغانستان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):صدیقه احمدی

بررسي و مقايسه ي صبغه هاي فرهنگي و اقليمي در دو منظومه ي ويس و رامين و ليلي و مجنون

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمد ایزانلو

والدسالاري در ادب پارسي(گونه شناسي تبادل در سياستنامه و تذكره الاوليا)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی صادقی منش

تطبیق عشق الهی از دیدگاه ابن عربی و حافظ

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عاطفه شرفی

تحلیل روانشناختی عزت نفس، واقع بینی و طنز و شوخ طبعی در گلستان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسین قلی زاده

بررسی تاریخ بیهقی از دیدگاه جامعه شناسی بارویکردی به طبقات اجتماعی و نابرابری های جمعی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زینب مهدوی

پایان نامه های سال 2011

سیاست در زبان تاریخ بیهقی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسین ثقفی