مقالات سال 2020

تحلیل کارکرد نمادین غار در کیش میترائیسم بر بنیاد دیدگاههای میرچا الیاده

الهیات تطبیقی

تحلیل ساختاری دو حکایت از عجایب نامه همدانی براساس الگوی روایی تودوروف       

متن شناسی ادب فارسی

نسخه شناختِ محامد حیدریّه برمبنای نقد متن شناختی با رویکرد درون متنی و برون متنی

کتابداری و اطلاع رسانی

بازشناخت تطبیقیِ پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در عرفانیّات تمهیدات عین¬القضات همدانی

الهیات تطبیقی

بررسی مؤلّفه‌های مینی‌مال جنگ در «پیرمرد بر سر پل» ارنست همینگوی و واکاوی تطبیقی آن درادبیات مینی‌مال «دفاع مقدّس»

ادبیات پایداری

تحلیل استعاره مفهومی ساختاریِ «هستی» در غزل‌های بیدل دهلوی

متن پژوهی ادبی

تحلیل کارکرد نمادین غار در کیش میترائیسم بر بنیاد دیدگاههای میرچا الیاده

الهیات تطبیقی

تحلیل نشانه – معناشناسیِ «زاویۀ دید» در منظومۀ عاشقانه ورقه و گلشاه عیّوقی براساس الگوی ژاک فونتنی

پژوهشنامه ادب غنایی

تحليل گفتمان انتقادي مفهوم قدرت دفتر اول رمان روزگار سپري شدة مردم سالخورده ( اقليم باد) براساس الگوي گفتماني نورمن فركلاف

ادبيات پارسي معاصر

بازشناخت تطبیقیِ پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در عرفانیّات تمهیدات عین¬القضات همدانی

الهیات تطبیقی

تحلیل ساختاری دو حکایت از عجایب نامه همدانی براساس الگوی روایی تودوروف       

متن شناسی ادب فارسی

آسیب‌شناسی کارکرد گزاره‌های مرتبط با فعالیت و کار در ادبیات عامیانه با تمرکز بر امثال و حکم، بر بنیادِ دیدگاه آلفرد آدلر

مطالعات توسعه اجتماعی ایران

تحلیل استعاره مفهومی ساختاریِ «هستی» در غزل‌های بیدل دهلوی

متن پژوهی ادبی

بررسی مؤلّفه‌های مینی‌مال جنگ در «پیرمرد بر سر پل» ارنست همینگوی و واکاوی تطبیقی آن درادبیات مینی‌مال «دفاع مقدّس»

ادبیات پایداری

مقالات سال 2019

بازشناخت انتقادی تمایزهای کارکردی قصه پریان و اسطوره در رویکرد روانکاوی برونو بتلهایم

نقد و نظريه ادبي

نگاشت های استعاره ای حیوانات در ضرب المثل های برآمده از متون ادب فارسی

فرهنگ و ادبیات عامه

تحلیل ساختار روایی و کنش گفتمان رمان سمفونی مردگان برپایة نظریة نشانه ـ معناشناسی روایی گریماس

روایت شناسی

بررسی تطبیقی رده‌شناسی و طبقه‌بندی «استعاره» با رهیافتی زیباشناختی در زبان‌های فارسی و انگلیسی

مطالعات زبان و ترجمه

تحلیل نشانه – معناشناسیِ «زاویۀ دید» در منظومۀ عاشقانه ورقه و گلشاه عیّوقی براساس الگوی ژاک فونتنی

پژوهشنامه ادب غنایی

بررسی تطبیقی مؤلفه ها و جلوه هایی از بیم و امید اگزیستانسیالیستی در آثار مارک تواین و هوشنگ مرادی کرمانی

ادبیات تطبیقی

كاركرد لاية ايدئولوژيك در برجسته سازي سبكي غزل اجتماعي معاصر

ادبیات پارسی معاصر

تحلیل رستاخیز ساختاری واژه ها برپایة سبک شناسی لایه ای در لایة نحوی غزل معاصر ایران

مطالعات زبانی بلاغی

بلاغت زیباشناسی و معناگریزیِ «هیچانه‌ها» در ادبیات عامیانۀ کودکان

فرهنگ و ادبیات عامه

آسیب شناسی یک عنوان؛ ادبیّات جنگ، پایداری یا دفاع مقدّس

مطالعات انقلاب اسلامی

تحلیل ساختاری دو حکایت از عجایب نامۀ همدانی بر اساس الگوی روایی تودوروف

متن شناسی ادب فارسی

تحلیل طرحواره‌های قدرتی در غزلیّات شمس و پیوندآن باالگوی جهان‌بینی مولانا

شعر پژوهي

تحلیل ساختار روایی و کنش گفتمان رمان سمفونی مردگان برپایة نظریة نشانه ـ معناشناسی روایی گریماس

روایت شناسی

بررسی تطبیقی رده‌شناسی و طبقه‌بندی «استعاره» با رهیافتی زیباشناختی در زبان‌های فارسی و انگلیسی

مطالعات زبان و ترجمه

تحلیلِ نگاشت مفهومیِ «بهار» و خوشه‌های‌ استعاری آن در غزلیّات شمس

شعر پژوهی

بررسی تطبیقی جایگاه زن در ضرب المثل های فارسی و عربی بر بنیاد دیدگاه های آدلر و برن

ادبیات تطبیقی

مقالات سال 2018

تحلیلِ استعاره های هستومند و مادّۀ مربوط به «عشق» در غزلیات شمس

پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)

رویکردی تطبيقی به پدیده چند گانگی چند معنایی در متون فارسی و عربی

کاوش نامه ادبیات تطبیقی

نظریة زمان در روایتِ « کاربرد روایت شناسیِ ژرار ژنت در رمان جای خالی سلوچ

روایت شناسی

بررسي آغازگرهاي فرانقش متني در عبهرالعاشقين روزبهان بقلي

جستارهای زبانی

مقالات سال 2017

امکان سنجیِ طرح تفسیر زیبایی شناختی قرآن کریم

پژوهش های زبانشناختی قرآن

بررسی همسنج جایگاه زن درضرب المثل های امثال والحکم و فرهنگ ضرب المثل های آکسفورد

فرهنگ و ادبیات عامه

بررسی روایت شناسی طبقات الصوفیه بر اساس نظریة »زمان در روایت« ژرار ژنت

متن شناسی ادب فارسی

واکاوی الگوهای نظام مند استعاری وصورت های بلاغی

بلاغت کاربردی و نقد بلاغی

مقالات سال 2016

گذار فرامن قوم ایرانی از احکام غریزه¬محور شاه در داستان سیاوش (بررسی داستان سیاوش با تکیه بر دیدگاه ادبی¬ـ روان¬کاوانه¬ی فروید)

شعر پژوهي

بررسی فرایند واژهسازي در زاد المسافر ناصرخسرو

متن شناسي ادب فارسي

بررسی فرایند واژه‌سازی در زاد‌ المسافر ناصرخسرو

متن شناسي ادب فارسي

گذار فرامن قوم ایرانی از احکام غریزه¬محور شاه در داستان سیاوش (بررسی داستان سیاوش با تکیه بر دیدگاه ادبی¬ـ روان¬کاوانه¬ی فروید)

شعر پژوهي

’’A Consequence Identification Analysis of PsychologicalContamination in YekibudYekinabudBased on Eric Berne’s Views

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES

بررسی فرایند واژهسازي در زاد المسافر ناصرخسرو

متن شناسي ادب فارسي

واکاوی تقابل زنان و مردان شاهنامه بر بنیاد آرای اکوفمینیستی

مطالعات نظریه و انواع ادبی

مقالات سال 2015

مکتب اخلاقی خیام. «اصالت فایده» و گریز از خودکامگی در رباعیات خیام

پژوهشنامه ادبيات تعليمي

مقالات سال 2014

نگاهی انتقادی به¬نوع ادبی حَماسه در ادبیّات فارسی

شعر پژوهي

كاركرد ديگرسان عشق در نمايشنامة توراندخت برتولت برشت

پژوهش ادبیات معاصر جهان

مقالات سال 2013

پژوهشی در قصیده شینیه «جلا الروح » جامی ازدیدگاه ادبیات تعلیمی

پژوهشنامه ادبيات تعليمي

بازخوانی دواسطوره ترکی«قیزیل آلماء»و«ارگنه قول» درشعر ضیا گوگ آلپ ازنظر حسین نجیب المصری

لسان مبين

مضمون عياري و جوانمردي و آموزه هاي تعليمي - القايي آن در حماسه هاي منثور

متن شناسي ادب فارسي

مقالات سال 2012

بررسی کارکرد عناصر موسیقایی شعرانتظار

پژوهش هاي ادب عرفاني

رمز درسه اثر برگزیده شریعتی(کویر،هبوط،انسان)

ادبیات پایداری

ساختاربن مایه های داستانی امیرارسلان

متن شناسي ادب فارسي

مقالات سال 2010

بررسی واژه شناختی زبان شعر «انتظار

ادبیات پایداری

نقد و تحليل نگرش هرمنوتيكي عين القضات همداني

پژوهش های ادبی

مقالات سال 2009

الگوی کنشگر در شخصیت های داستانی نادر ابراهیمی

پژوهش هاي ادب عرفاني

مقالات سال 2008

فرایند نقد اسطوره ای درنقدوتحلیل کهن الگوی «مرگ وتولد دوباره»

مطالعات ایرانی

فراینددلالت نشانه برمعنا درفهم متن ادبی

نشريه ادب و زبان

مقالات سال 2006

گذري بر معناشناسي فهم متن/

مطالعات ایرانی

مقالات سال 2019

آبشخورهای اندیشگی و مبانی برداشت¬های فلسفی خیّام

دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی ، 2019-02-16

مقالات سال 2018

بررسی روایت شناسی الهی نامه عطار...

دوازدهمین گردهمایی ترویج زبان و ادب فارسی ، 2018-02-19

مقالات سال 2017

ضرورتِ بازشناخت «تفکرانتقادی» به مثابة رویکردی میان رشته ای درحوزة علوم انسانی و نقدادبی

کنفرانس سالانه پژوهش درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی ، 2017-12-26

مقالات سال 2016

بررسی نگرش مردان به زنان درتاریخ بیهقی بربنیاد آرای اکو فمینیستی

ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ، 2016-10-22

بررسی نگرش مردان به زنان در تاریخ بیهقی بر بنیاد آراي اکوفمینیستی

ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ، 2016-10-22

بررسی تطبیقی مفهوم زن ازنگاه کریستین بوین ونادرابراهیمی

نخستین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی(فارسی وفرانسه) ، 2016-09-29

جستاری در مبانی ادبی و زیبایی شناسی تعددپذیری تفاسیر در قرآن عظیم

دومین کنگره بین المللی علوم قرآن وحدیث ، 2016-08-27

The pathology of psychological contamination in Yeki Bud Yeki Nabud based on thought of Eric Berne

2nd internationa conference on Behavioral science and Social Studies ، 2016-03-18

مقالات سال 2015

تحلیل گفتمان انتقادی درمتن رمان تاریخی نهضت سربداران

کنگره بین المللی سربداران ، 2015-12-18

آسیب شناسی فرایندهای یادگیری در سطوح آموزش زبان

نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی درایران ، 2015-04-30

مقالات سال 2014

جریان شناسی نقدرمان اجتماعی دردهه 70 براساس رویکرداجتماعی منتقدان

نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران ، 2014-08-29

ضرورت بازشناخت فرانقد یا نقد پژوهی در حوزه ادبیات دانشگاهی

نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران ، 2014-08-29

نقدشازده احتجاب گلشیری باتاکید بردیدگاه ژرار ژنت

هفتمین همایش بین المللی زبان وادبیات فارسی ، 2014-03-05

مقالات سال 2013

ساختارعلم ادب

همایش ملی زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ، 2013-11-03

انواع زمان در روایت براساس نظریۀ ژرار ژنت در تاریخ بیهقی

همایش ملی ادواری بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ، 2013-10-23

بازشناخت اصول و مباني هرمنوتيكي فهم و تأويل متن در شعرفارسی

هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران ، 2013-09-08

بازشناخت اصول ومبانی هرمنوتیکی فهم وتاویل متن درشعرفارسی

هشتمین همایش بین المللی ترویج زبان وادبیات فارسی ایران ، 2013-09-06

مقالات سال 2012

نگاهی به ساختار معماری آرامگاه خیام

همایش بزرگداشت حکیم خیام/ دانشگاه ملّی تاراس شفچنکو کی یف- اوکراین/ ، 2012-04-24

نقش هرمنوتیک در روش شناسی نوین علوم انسانی

هفتمین کنفرانس بین المللی وادواری«رابطه ی ادبیات وانواع دیگرهنری: علم تطبیقی وعلم تاویل»: اوکراین- کی یف/ ، 2012-02-01

مقالات سال 2011

هرمنوتیک ومطالعات شالوده شکنی در فهم وتاویل شعر فارسی(به ویژه غزلیات مولانا وحافظ).

کنفرانس سالانه وادواری «مباحث ومطالعات فرهنگی ، زبان شناسی وادبی»: اوکراین- کی یف/ ، 2011-04-14

مقالات سال 2010

پیشینه تاریخی ایران شناسی در شاخه زبان وادبیات فارسی

همایش بررسی نقش مفاخر، شاعران ، فیلسوفان واساطیر ایرانی در حوزه ایران شناسی وشرق شناسی/هفته فرهنگ وهنر ایران در اوکراین/ ، 2010-10-28

کارکرد فرایند خواندن در فرایند فهم متن

پنجمین گردهمایی( بین المللی) انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران ، 2010-09-17

مقالات سال 2009

The study of Potical Trends in Contemporary Persian Poem.

دومین همایش بین المللی ادبیات،زبان وزبان شناسی/ یونان(2nd Annual International Conference on Literature, Language and Liguistics) ، 2009-07-15

مقالات سال 2008

تاویل غزل های حکیم سنایی بر پایه ی نظریه ی چند گانگی معنایی ورویکرد هرمنوتیکی.

همایش بین المللی بزرگداشت حکیم سنایی ، 2008-12-31

نگاهی انتقادی به بلاغت سنتی در شعر حافظ وپیوند آن با چند گانگی معنایی وشبکه گسترده ی دال ها.

گردهمایی بین المللی «مکتب شیراز»، ، 2008-12-04

: Hermeneutics and Translation Theory in Literary Texts

نخستین همایش« ترجمه وتاثیر جهانی شدن»/ امارات متحده عربی(Translation and Impact of Globalisam) ، 2008-11-20

نگاهی انتقادی به شرح نویسی برشعرفارسی.

سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران ، 2008-08-29

جستاری درنگرش روشمند آسیب شناسی درحوزه ی آفرینشی وپژوهشگری ادبیات

چهارمین همایش پژوهشهای زبان وادبیات فارسی ، 2008-05-15

مقالات سال 2007

مبانی مشترک معناشناسی درشعر مولانا وشعر نو

همایش مولانا وحکیم سبزواری ، 2007-11-19

طرح انداموارتاریخ بیهقی.

همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ، 2007-10-23

(The Role of Persian and Turkish Languages in National Identity of Middle Asia.

همایش ICANAS38 / ، 2007-09-15

آسیب شناسی ادبیات؛دریافت ها واستنباط ها.

دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران ، 2007-08-28

تاویل شعرمولانا برپایه ی نظریه ی شالوده شکنی وچندگانگی معنایی ژاک دریدا ورولان بارت.

همایش مولانا ونظریه های ادبی /دانشگاه شهیدباهنرکرمان ، 2007-05-18

کاربرد هرمنوتیک درتاویل شعر مولانا

همایش زبان واندیشه مولانا بانگاهی تطبیقی به عطار/دانشگاه فردوسی مشهد ، 2007-04-15

مقالات سال 0000

آسیب شناسی پژوهش های ادبی در عرصه پایان نامه نویسی /

پنجمین همایش پژوهش های زبان وادب فارسی ، 0000-00-00

نقش زبان فارسی در هویت ملی آسیای میانه

كنگره‌ي همكاري‌هاي علمي ـ فرهنگي در آسياي ميانه ، 0000-00-00

بررسی تطبیقی ارداویراف نامه، رساله الغفران وکمدی الهی/ دراسه ارداویراف نامه، رساله الغفران والکومیدیا الالهیه المقارنه/

همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی وعربی/ الموتر الدولی الادب المقارن العربی – الفارسی ، 0000-00-00

کتب سال 2019

English for the Students of Persian Literature (I)/ (II)

ناشر : انتشارات ترانه

English for the Students of Persian Literature (I)/ (II)

ناشر : انتشارات ترانه

کتب سال 2018

مطالعات ادبی هرمنوتیک متن شناختی

ناشر : انتشارات سخن

کتب سال 2008

زبان تخصصی 1/زبان وادبیات فارسی

ناشر : نشر ترانه

کتب سال 2004

نثر نوین فارسی

ناشر : نشرآژند

کتب سال 1999

حکیم اقلیم عشق/ درباره ی حکیم سنایی

ناشر : بنیاد پژوهشهای اسلامی

کتب سال 1998

نظریه های نقد ادبی معاصر

ناشر : سازمان سمت

کتب سال 1996

تاریخ افریقای مرکزی

ناشر : بنیاد پژوهش های اسلامی

تاریخ جمعیت جهان

ناشر : بنیاد پژوهش های اسلامی

دبیر کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه دوردوم

رییس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

رییس هیات داوری گروه تخصصی وعضو کمیته پژوهشی جشنواره دانشجوی نمونه سال94

رییس هیات داوری گروه تخصصی وعضو کمیته پژوهشی جشنواره دانشجوی نمونه سال95

عضوکمیسیون تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه

عضوهیات ممیزه دوردوم