مقالات سال 2020

بررسی پایداری تأثیر مجاورت و تقابل سیستم‌های ژئومورفیک لندفرم‌های آبی و بادی پلایای پترگان

جغرافیا و پایداری محیط

کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد‌های نظامی، دفاعی و امنیتی( علمی ترویجی)

علوم و فنون نظامی

توان رسوب‌زایی در رخساره‌های ژئومورفولوژی شهرستان گناباد؛ ارزیابی با تونل باد و مدل اریفر 1

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جغرافیایی

کاربرد آنالیز فرکتال سطحی (SFA) در تحلیل ناهنجاری های سطحی و رابطه آن با تغییرات زونهای مورفوتکتونیک در حاشیه کمربند زاگرس مرتفع (HZB)

مجله مخاطرات محیط طبیعی

ارزیابی کارآیی مدل های پیش بینی حساسیت وقوع زمین لغزش در آبخیز بار نیشابور

پژوهش های آبخیزداری

بررسی پایداری تأثیر مجاورت و تقابل سیستم‌های ژئومورفیک لندفرم‌های آبی و بادی پلایای پترگان

جغرافیا و پایداری محیط

آشکارسازی و ارزیابی تغییرات دوره‌ای رودخانه مرزی سومبار در شمال شرق کشور با استفاده از شاخص های مورفومتری رودخانه و سنجش از دور (علمی پژوهشی)

پژوهش نامه مطالعات مرزی

پهنه بندي تحول كارست با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي :حوضه كوهستاني كلات ، خراسان رضوي)

جغرافيا

تحلیل و ارزیابی پارامترهای ژئومورفولوژیکی تأثیرگذار بر جهات توسعه فیزیکی شهر بجنورد با استفاده از روش¬های ANP و AHP و الگوریتم¬های فازی

جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي

محاسبه میزان نرخ فرسایش کارستی با استفاده از تکنیک های تجربی و آزمایشگاهی در حوضه آبریز کلات در شمال شرق ایران

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی

شناسايي و طبقه بندی اشکال کارستی براساس مدل های سویجیک، والتهام، کماتینا و هراک (مطالعه موردي: حوضه كوهستاني كلات در‌ شمال شرق ايران)

جغرافيا

توان رسوب‌زایی در رخساره‌های ژئومورفولوژی شهرستان گناباد؛ ارزیابی با تونل باد و مدل اریفر 1

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جغرافیایی

پالئوژئومورفولوژی چاله سبزوار و نقش آن در هویت آفرینی مدنیت شهری

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی

Application of remote sensing techniques and machine learning algorithms in dust source detection and dust source susceptibility mapping

Ecological Informatics

ارزیابی کارآیی مدل های پیش بینی حساسیت وقوع زمین لغزش در آبخیز بار نیشابور

پژوهش های آبخیزداری

مقالات سال 2019

ارتباط فعالیت های تکتونیکی و تاثیر آن در فرونشست زمین در حوضه آبریز دشت جوین

هيدروژئومورفولوژي

ارزیابی نقش لند فرم‌های ژئومورفولوژیکی در استراتژی دفاعی و امنیتی و پدافند غیرعامل کشور مطالعه موردی: ناحیه مرزی خراسان شمالی

علوم و فنون مرزی

مطالعه تأثیر عامل لیتولوژی بر فرسایش و تولید رسوب در حوضه آبخیز تنگه ونایی شهرستان بروجرد( نشریه علمی-ترویجی)

اندیشه جغرافیایی

ارزيابي ميزان آلودگي ناشی از عناصر سنگين در رسوبات حوضه کارستي روئين ISC

پژوهش های دانش زمین

ارزیابی و برآورد خطر فرسایش و رسوب در حوضه آبریز کرج با استفاده از روش های مورفومتری و تجربی ISC

پژوهش های فرسایش محیطی

بررسی نقش عوارض ژئومورفولوژی در پدافند غیرعامل (مطالعه موردی ناحیه مرزی ایران و ترکمنستان در شهرستان های سرخس و باجگیران) (نشریه علمی- ترویجی)

پدافند غيرعامل و امنيت

شناسايي و تعيين خصوصيات كانون هاي گردوغبار در استان خراسان رضوي ISC

تحقيقات جغرافيايي

ارزیابی تغییرات و تعیین سطح جنگل‌های مانگرو منطقه حفاظت شده خورخوران با تاکید بر هیدرودینامیک تنگه هرمز

فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست

اولویت بندی مناطق برداشت گرد و غبار با استفاده از مدل¬های آماری (مطالعه موردی: خراسان رضوی)

مرتع و آبخیزداری

بررسی الگوی پیچان‌رودی رودخانه اخلمد با استفاده از شاخص های لئوپولد و کورنایس ( نشریه علمی- ترویجی)

اندیشه جغرافیایی

ارزیابی نقش خشکسالی بر فراوانی وقوع گرد و غبار در استان خراسان رضوی

فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست

تحلیل مورفومتری و مورفولوژی اووالا در توده آهکی پراو - بیستون

فضای جغرافیایی

پدیدارشناسی در ژئومورفولوژی ISC If=.45

جغرافیا و توسعه

مکان یابی دفن پسماندهای روستایی با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب خوشاب)

پژوهش در عوم انسانی و مطالعات اجتماعی

تعیین ویژگی‌های ژئومورفولوژی و کاربری اراضی کانون‌های برداشت گردوغبار (مطالعه‌ی موردی: خراسان رضوی)

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

ارزیابی تاثیر مورفومتری شبکه زهکشی بر نرخ رسوب و فرسایش حوضه‌های آبریز (نمونه موردی: 15 حوضه در شمال شرق ایران)

فضاي جغرافيايي

پدیده ژئومورفولوژیک تپه‌های مارنی و تأثیر آن بر کیفیت شیمیایی آب کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کلاته سادات سبزوار)

نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي

مقالات سال 2018

کاربرد شاخص زاویه تلاقی آبراهه ها (CA) در تحلیل ژئومورفولوژی تکتونیک حوضه های آبریز شمال شرق کشور (علمی پژوهشی دانشگاه آزاد)

زمین شناسی محیط زیست

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ و ﺧﺴﺎرت زﻣﯿﻦﻟﻐﺰش در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰ بقیع به روش‌های فاکتور قطعیت و رگرسیون لجستیک IF=.161

برنامه ریزی و آمایش فضا

ارزیابی ژئوموزفوسایت های ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی به روش بریلها به منظور حفاظت از میراث زمین شناختی (ISC و علمی پژوهشی آی اف دار)

جغرافیا و برنامه ریزی

ارزیابی خطر و خسارت زمین لغزش در حوضۀ آبخیز بقیع به روشهاي فاکتور قطعیت و رگرسیون لجستیک

آمايش جغرافيايي فضا

تحلیل مولفه های کمی حوضه آبریز و نقش آن در میزان رسوب سالیانه 17 حوضه آبریز شمال شرق کشور ISC IF=.4

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

بررسی علل افت آب زیرزمینی دشت نورآباد ممسنی با تاکید بر نقش فعالیت های تکتونیکی و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

بررسی و ارزیابی روند تغییرات سطوح جنگل های حرا(مانگرو) با استفاده از تکنیک های سنجش از دور (مطالعه موردی: بندرعباس) (علمی پژوهشی دانشگاه آزاد)

اکوسیستم های طبیعی ایران

روابط کمّی بین حجم مخروطافکنه ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال (مطالعة موردی: مخروط افکنه های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای) If=.4 Isc و علمی پژوهشی

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

ارزیابی پتانسیل نفوذ با استفاده از مدل AHP، APLIS و APLIS اصلاح شده ( مطالعه موردی: حوضه آبریز روئین اسفراین) ISC, IF=0.455

پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي

مقایسه تهیه نقشه حساسیت به فرسایش ابکندی با استفاده از مدل احتمالاتی وزن واقعه و نسبت فروانی در حوضه ابحیز سنگانه کلات

تحقيقات جغرافيايي

تحلیلی بر آنومالی های مورفوتکتونیک و ارتباط آن با تغییر ساختارهای تکتونیکی پهنه زاگرس مرتفع و کمربند سنندج-سیرجان در منطقه نمونه قلعه شاهرخ ( ISC علمی پژوهشی و IF دار)

جغرافیا و توسعه

تحلیل شاخص های ژئومورفومتری شبکه زهکشی جهت ارزیابی تکتونیک فعال در حوضه های باغرود، بوژان، زاوین و سررود در شمال شرق کشور

آمایش جغرافیایی فضا

ارزیابی و انتخاب ژئوتریل های ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی ISC

گردشگری و توسعه

بررسی علل افت آبهای زیرزمینی دشت نورآباد ممسنی با تأکید بر نقش فعالیتهای تکتونیکی و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی( if=.3 ISC) تکراری بدلیل عدم بارگذاری مقاله در ردی

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

مقالات سال 2017

نقش ژئومورفولوژي در مديريت منابع طبيعي با استفاده از روش تحليل سيستمهاي ارضي(مطالعه موردي: حوضه آبخيز كلاته سادات سبزوار) (علمی - پژوهشی ISC IF=.238)

پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي

بررسی مورفومتری گرزهای دیو واقع در ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی ISC

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

landslide susceptibility zonation using the fuzzy algeraic operators in iran

Journal of Materials and Environmental Science

بررسي عوامل موثر در پيدايش و تكامل مخروط افكنه هاي دامنه هاي جنوبي ارتفاعات جغتاي با تاكيد بر نقش تكتونيك (در محدوده ي غرب سبزوار) (علمی پژوهشی IF= .447 ISC)

جغرافيا و توسعه

بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی در نوسان سطح آب زیرزمینی دشت پارس آباد مغان ISC

فضای جغرافیایی

شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه با استفاده از شاخص های آشکارسازی گرد و غبار (ISC )

مخاطرات محیط طبیعی

مقالات سال 2016

تحلیل وقوع گرد و غبار و پهنه بندی آن در استان خراسان رضوی ( علمی- پژوهشی و ISC)

پژوهش های فرسایش محیطی

تاثیر بیوژئومورفلوژیکی دامنه های سنگریز بر پوشش گیاهی(مطالعه موردی: دامنه جنوبی ارتفاعات جغتای سبزوار) علمی-پژوهشیISC

فضاي جغرافيايي

تکتونیک فعال و ارتباط آن با حجم مخروط افکنه ها(مطالعه موردی: پنج حوضه آبخیز در شمال شرق ایران مرکزی) علمی-پژوهشی ISC

تحقيقات جغرافيايي

تحلیل ارتباط پوشش گیاهی بر وقوع تعداد گرد و غبار استان خراسان رضوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور ( علمی - پژوهشی ISC )

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي

پایش تغییرات کاربري اراضی با استفاده از روش هاي مختلف تئوري آموزش آماري منطقه نیشابور

آمايش جغرافيايي فضا

بررسي تاثير تكتونيك در ويژگي هاي كمي شبكه هاي زهكشي (مطالعه موردي:حوضه هاي بار، بقيع و قلعه ميدان در دامنه جنوبي رشته كوه بينالود)(علمی پژوهشی ISC )

پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي

دانش بومی کاربرد عوارض ژئومورفولوژی (آب رنگ کردن) و نقشن در حفظ آب و خاک علمی-پژوهشی ISC

تحقيقات جغرافيايي

مقالات سال 2015

بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک دامنهای به روش انبالاکان isc

تحقيقات جغرافيايي

بررسی اثر جاده سازی بر وقوع زمین لغزش های سطحی با استفاده از مدل پایداری دامنه ها علمی پژوهشی( ISC )

آمايش جغرافيايي فضا

ارزيابي و پايش توفان گرد و غبار با استفاده از روش هاي سنجش از دور علمی - پژوهشی ISC IF=0.05

امداد و نجات

بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک دامنه ای به روش آنبالاگان با استفاده از GIS مطالعه موردی حوضه آّبخیز کلات در ارتفاعات هزار مسجد علمی پژوهشی (ISC IF=.18

تحقيقات جغرافيايي

تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور علمی پژوهشی (ISC) (IF=.125

مهندسي منابع آب

شواهد ژئومورفولوژيکی تکتونيک فعال درطاقديس پيکلا

تحقيقات جغرافيايي

مقالات سال 2014

بررسی قابلیت های محیطی حوضه های آبی دامنه جنوبی توچال برای تبدیل به ژئوپارک ISC

جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي

مقایسه خصوصیات مورفومتری طاقدیس ها و کاربرد آن در اکتشاف نفت در زاگرس چین خورده ISC با IF=/49 و 11/= MIF

جغرافيا و توسعه

مقالات سال 2013

بررسی نقش ژئومورفولوژی در ویژگی های هیدرولوژیکی و شیمیایی چشمه های حوضه آبخیز کنگیرISC

جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي

بررسي آسيب‌پذيري آبخوان دشت نيشابور با استفاده از روش دراستيک در محيط ISC GIS

جغرافيا و مخاطرات محيطي

مقالات سال 2011

بررسی نقش ژئومرفولوژي در کیفیت مصالح ساختمانی در حوض هي آبخیز قلعه شاهین

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

بررسی نقش اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژی در کیفیت سنگدانه ها در حوضه ی آبخیز خرم آباد ISC

پژوهش های جغرافیای طبیعی

مقالات سال 2010

تحلیل نقش سیمای توپوگرافی در کاربری اراضی شهرستان گلوگاه با استفاده از GIS & RS

جغرافيا و برنامه ريزي محيطي

مقالات سال 2020

ارزیابی موقعیت ژئوپولیتیکی حکومت سربداران در قرن هشتم هجری

کنگره بین المللی سربداران ، 2020-05-18

مقالات سال 2019

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیا در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه بار نیشابور با استفاده از روش بیشینه آنتروپی

چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ، 2019-08-16

ارزیابی جاذبه های ژئوتوریستی در رشد اقتصادی استان کرمان با استفاده از مدل رینارد

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی ، 2019-05-02

بررسی ترکیب کانی شناختی ذرات تشکیل دهنده پدیده گرد و غبار در منطقه عمرانی گناباد با تکیه بر آنالیز XRD

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی ، 2019-05-02

رسوب‌سنجی سیستم زهکشی رودخانه اترک(مطالعه موردی: حوضه آبریز شمال فاروج)

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران ، 2019-01-30

مقالات سال 2018

نقش ژئومورفولوژي در ارزيابي تناسب زمين به منظورآينده نگاري توسعه فيزيكي شهري (نمونه موردي: شهر نقاب)

نخستین همایش ملی آینده نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری-منطقه ای ، 2018-11-14

پدیدارشناسی در ژئومورفولوژی

ششمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژِی - ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو ، 2018-10-25

پهنه بندی خطر وقوع سیل در حوضه آبریز قوچان-فاروج

ششمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی - ژئومورفولوژِی و چالش های پیش رو ، 2018-10-25

اهمیت شناسایی توده کوهستانی کلات در شرق زون کپه داغ از نظر مدیریت سرزمین

ششمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژِی - ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو ، 2018-10-25

برآورد میزان رسوب و فرسایش با استفاده از روش های ژئومورفومتری در حوضه آبریز کرج

ششمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژِی - ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو ، 2018-10-24

کاربرد فناوری سنجش از دور در پایش و مدیریت مناطق مرزی

کنفرانس بین الملی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی ، 2018-04-25

بررسی تأثیر گردشگری بر روابط بین دو کشور ایران و ارمنستان با استفاده از مدل پرالونگ

کنفرانس بین الملی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی ، 2018-04-25

مقالات سال 2017

نقش ژئومورفولوژی در افزایش ظرفیت ژئوتوریسم منطقه(مطالعه موردی: روستای کلاته سادات سبزوار)

نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزی، دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی ، 2017-11-21

نقش اشکال ژئومورفولوژیک در پدافندغیرعامل(مطالعه موردی دامنه جنوبی ارتفاعات گرین)

پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی ، 2017-10-19

پهنه بندی خطر خطر زمین لغزش با استفاده از مدل WLC با بکارگیری تکنیک GIS در حوضه آبریز طرقبه

پنجمن همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ، 2017-10-19

پهنه بندی تحول کارست حوضه الشتر با بهره گیری از مدل ANP

پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی ، 2017-10-19

ارزیابی میزان فرسایش کارستی در حوضه فهلیان فارس

پنجمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی - ژئومورفولوژی و چالش های محیطی ، 2017-10-19

بررسی همزمانی خشکسالی و افت آب زیرزمینی دشت نورآباد ممسنی با استفاده از GIS

دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران ، 2017-07-12

ارزیابی تطبیقی و کارایی مدل های سویتینگ و ژیونگ در محاسبه میزان فرسایش کارستی حوضه الشتر

اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری ، 2017-01-19

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل LIM و بکارگیری تکنیک GIS در حوضه آبخیز دیزباد

اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری ، 2017-01-19

مقالات سال 2016

نقش ژئومورفولوژی در شناسایی ویژگی های سرزمینی با استفاده از روش تحلیل سیستم های ارضی مطالعه موردی: بخش سراجوی شهرستان مراغه

چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی - ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین ، 2016-11-09

کاربرد مدل ترکیب خطی وزین WLC در پهنه بندی پتانسیل وقوع زمین لغزش

اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار ، 2016-11-09

بررسی قابلیت های ژئومورفولوژیکی کارست در توسعه اکوتوریسم شهرستان کلات خراسان رضوی

چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی - ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین ، 2016-11-09

بررسی نقش اقتصادی سازندهای آهکی و بوکسیت کارستی در شهرستان دماوند

چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی - ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین ، 2016-11-09

کارآیی مدل KARSTLOP در مدل سازی تغذیه آبخوان کارستی پراو - بیستون

چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی - ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین ، 2016-11-09

بررسی عوامل ژئومورفولوژیکی سکونتگاههای انسانی شهر مشهد با ملاحظات پدافند غیرعامل با استفاده از GIS

چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی - ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین ، 2016-11-09

ارزیابی نسبی تکتونیک فعال با استفاده از روش های مورفومتری(مطالعه موردی: حوضه بار نیشابور)

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی ، معماری و شهرسازی ، 2016-10-07

نقش کوهستان شاهو در مسائل دفاعی و امنیتی منطقه از دیدگاه پدافند غیرعامل

اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها ، 2016-09-15

نقش اشکال کارستی در پدافندغیرعامل حوضه اخلمد

اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها ، 2016-09-14

مکان یابی مناطق مساعد برای استقرار نیروهای نظامی در حوضه پیوه ژن با استفاده از GIS

اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا ، 2016-08-11

کاربرد مطالعات هیدروژئومورفولوژی در شناسایی منابع آب زیرزمینی ...

سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار ، 2016-06-20

نقش ژئومورفولوژي در توسعه شهري، محدوديت ها و موانع

دومين کنگره بين المللي علوم زمين و توسعه شهري ، 2016-05-12

ارزیابی ژئومورفوسایتها در ایران به منظور حفاظت و نیل به توسعه پایدارآن

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها ، 2016-02-25

بررسی ضریب ایمنی در پایداری زمین لغزش با استفاده از نرم افزار FLAC SLOP(مطالعه موردی: آزادراه خرم آباد پل زال

اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری ، 2016-01-20

ارزیابی کمی ژئومورفوسایتها در ژئوپارک غرب خراسان رضوی به روش فاسولاس و همکاران

اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری ، 2016-01-14

مقالات سال 2015

نقش میخکوبی در پایداری زمین لغزش با استفاده از نرم افزار FLAC SLOP(آزادراه خرم آباد پل زال)

کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ، 2015-12-20

آشکارسازی تغییرات بستر رودخانه مند بوشهر با استفاده از تحلیل های آماری مورفومتری بستر و سنجش از دور

اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک ، 2015-11-05

پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان کارستی بقیع با استفاده از تکنیک های GIS و روش COP

اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک ، 2015-11-05

ارزیابی آسیب پذیری آلودگی آبخوان کارستی فریزی با استفاده از مدل RISK

دومین همایش آب انسان زمین ، 2015-09-17

بررسی زیست محیطی محل دفن زباله شهرستان آزادشهر

پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست آب و منابع طبیعی ، 2015-05-29

ارزیابی و پهنه بندی عوامل مؤثر بر گسترش و تحول کارست در قسمت غربی رشته کوه بینالود

دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی ، 2015-05-21

شناسایی پتانسیل آبی در سازندهای سخت کارستی شونده با استفاده از تکنیک سنجش از دور(مطالعه موردی: دامنه شمالی بینالود)

سومین همایش ملی انجمن ایرانی |ئومورفولوژی - ژئومورفولوژی و بحران آب ، 2015-05-19

نقش سازندهای کربناته در تأمین منابع آب آینده( مطالعه موردی: حوضه ی آبریز نیشابور )

سومین همایش ملی انجمن ایرانی |ئومورفولوژی - ژئومورفولوژی و بحران آب ، 2015-05-19

ارزیابی وضعیت آب زیرزمینی و بحران آب در استان خراسان رضوی

سومین همایش ملی انجمن ایرانی |ئومورفولوژی - ژئومورفولوژی و بحران آب ، 2015-05-19

تحلیل روند خشکسالی استان خراسان رضوی ...

دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ، 2015-02-19

مقالات سال 2014

بررسی نحوه ی قرارگیری تأسیسات و سکونتگاه های شهری و روستایی در ارتباط با پدافند غیرعامل و توسعه پایدار با تاکید بر سکونتگاه های مرزی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ، 2014-12-21

پیش بینی دمای خاک در شرایط مختلف جوی ...

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ، 2014-12-21

مقايسه دو روش EPM و Fournier دربرآورد فرسايش و رسوب در حوضه بار نيشابور Fulltext

اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ، 2014-12-18

ژئومورفولوژی بستر دریا و پدافند غیرعامل

اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در علوم دریایی ، 2014-11-20

تحلیل آماری گرد و غبار استان خراسان رضوی ...

دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی ، 2014-11-12

ارزیابی نسبی فعالیتهای تکتونیکی بر اساس شاخص های ژئومورفولوژیک

هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی ، 2014-10-24

رویکرذهای نوین پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین(مطالعه موردی شهر مرزی باجگیران)

اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران ، 2014-09-18

پتانسیل یابی آب زیرزمینی در سازندهای سخت کربناته استان خراسان رضوی با استفاده از GIS

آب ، انسان ، زمین ، 2014-08-29

بررسی گسترش عوارض کارستی در توده آهکی کوه میش ششتمد و نقش آن در تغذیه چشمه های کارستی

آب ، انسان ، زمین ، 2014-08-29

بررسي تأثير هوازدگي در کيفيت سنگدانه‌ها در لندفرمهاي دامنه‌ي جنوبي بينالود

همایش علوم جغرافیایی ایران - جغرافیا بستر توسعه ، 2014-05-20

استفاده از فرم های ژئومورفولوژی برای استقرار منابع استراتژیک در پدافند غیرعامل

ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی ، 2014-05-19

بررسی نقش پدیده های ژئومورفولوژی کارست تاقدیس دشتک در ویژگی های هیدرولوژیکی و شیمیایی چشمه ها

دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی - ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی ، 2014-03-13

ارزیابی فعالیت تکتونیکی دامنه جنوبی بینالود بر اساس شاخص های مورفومتریک حوضه های آبریز

سی و دومین گردهمایی بین المللی علوم زمین ، 2014-02-19

مقالات سال 2013

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه از نوع پیش خور پس انتشار (BP) (مطالعه موردی: حوه آبخیز بار نیشابور)

دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی ، 2013-10-30

برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري روستايي ....

دومين همايش ملي گردشگري و ... ، 2013-07-09

تحليل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري درياچه بزنگان با استفاده از مدل SWOT

دومين همايش ملي گردشگري و ... ، 2013-07-09

توجه به نقش صنعت گردشگري در توسعه پايدار روستايي

دومين همايش ملي گردشگري و ... ، 2013-07-09

بررسی میزات تغییرات بارندگی بجنورد

کنفرانس ملی آب و هواشناسی ، 2013-05-22

بررسي ميزان ارتباط نوسان آب زيرزميني با عوارض ژئومورفولوژي (مطالعه موردي : دشت پارس آباد مغان )

اولين همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي ، 2013-03-16

مقالات سال 2012

تعيين ماهيت رسوبات به روش گرانولومتري ....

شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران ، 2012-09-06

مقالات سال 2010

شناسايي تکتونيک هاي فعال طاقديس پيکلا بر اساس شاخصهاي کمي ژئومورفولوژي

پنجمين همايش ملي زمين شناسي و محيط زيست ، 2010-08-28

ارزيابي شواهد ژئومورفولوژيک تکتونيک هاي فعال در طاقديس گليان

پنجمين همايش ملي زمين شناسي و محيط زيست ، 2010-08-28

مقالات سال 0000

تعيين ماهيت نهشته هاي رسوبي با استفاده از آناليز آزمايشگاهي ...

كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي محيطي ، 0000-00-00

واسنجي روشهاي وزن دهي چند عامله در محيط GIS به منظور تعيين حساسيت پذيري حوضه هاي آبخيز به فرسايش آبي

هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه ، 0000-00-00

تحليل سيكل فرسايش در حوضه آبي كال شور سبزوار

سبزوار و توانمنديهاي توسعه ، 0000-00-00

بررسی نقش اشکال و فرایندهای ژئومرفولوژی در کیفیت سنگدانه ها در حوضه آبخیز خرم آباد

چهارمین همایش ملی زمین شناسی ، 0000-00-00

ساماندهي حاشيه شهر سبزوار با تاكيد بر مطالعات جغرافياي طبيعي شهر

اولين همايش شهر سالم ، 0000-00-00

مناظر ژئومرفيك و اكوتوريسم در جهان اسلام

دومين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام ، 0000-00-00

نقشه استفاده از زمین و اهمیت آن در عمران مناطق

هشتمین کنگره جغرافیدانان ایران ، 0000-00-00

بررسي مخاطرات محيطي شهر سبزوار و تاثير آن در مديريت و توسعه شهر

دومين همايش ملي شهر سالم ، 0000-00-00

تنگناهاي طبيعي موثر در توسعه پايدار سبزوار

مخاطرات زمين و بلاياي طبيعي ، 0000-00-00

فرسايش رودخانه اي به عنوان يك عامل مورفوژنز

دومين سمينار مهندسي رودخانه ، 0000-00-00

تكنيك هاي شناسايي كارست با تكيه بر فرسايش و اهميت آن در تامين آب

كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي محيطي ، 0000-00-00

امكان سنجي و مكان يابي درياچه مصنوعي كال شور سبزوار

اولين همايش شهر سالم ، 0000-00-00

ژئومرفولوژي كارست ورابطه آن با جغرافياي گذران اوقات فراغت در دامنه شمالي بينالود

توانمنديهاي جغرافيا در برنامه ريزيهاي توسعه ، 0000-00-00

بررسي محدوديت هاي كاربري واحد تپه ماهوري شمال شهر سبزوار

دومين همايش ملي شهر سالم ، 0000-00-00

ژئومرفولوژي دامنه شمالي البرز و اهميت آن در اكوتوريسم

نقش صنعت گردشگري در توسعه مازنداران ، 0000-00-00

محاسبه سيكل فرسايش رودخانه ليقوان با استفاده از مدل هاي رياضي

دومين سمينار مهندسي رودخانه ، 0000-00-00

کتب سال 2019

مبانی نقشه خوانی

ناشر :

تکنیک های میدانی و آزمایشگاهی در ژئومورفولوژی

ناشر :

کتب سال 2013

مباني ژئومورفولوژي

ناشر :

کتب سال 2010

مدل هاي كمي ارزيابي فرسايش آبي

ناشر :

کتب سال 2008

مقدمه ای بر تغییرات محیطی

ناشر :

اولویت بندی مناطق برداشت گرد و غبار ...

امور شاهد و ایثارگر

دبیر هم اندیشی استادان

رییس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی

رییس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی

مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مسؤول بسیج اساتید