مقالات سال 2020

بررسی الگوی مصرف اب خانگی در اصفهان و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن

پژوهش های جغرافیای انسانی

مقالات سال 2019

تحلیلی بر رابطه آگاهی از حقوق شهری بر شهروندی فعال (مطالعه موردی : مناطق 1 و 5 شهرداری مشهد

برنامه ریزی و آمایش فضا

امکان‌سنجی قابلیت پیاده مداری شبکه معابر شهری بخش مرکزی شهر قم با استفاده از مدل ویکور و تئوری چیدمان فضا

پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری

تحلیلی بر نقش رشد هوشمند شهری در تقویت هویت محله‌ای نمونه موردی(محلات ناحیه 5 و 6 منطقه دو شهرداری تهران)

جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای

مقالات سال 2018

تحلیلی بر عناصر هویت‌بخش شهر سبزوار با تأکید بر دیدگاه شهروندان

تحقيقات جغرافيايي

تحلیلی بر نقش سیاست¬های زمین شهری بر رشد پراکنده شهری(مطالعه موردی: سبزوار)

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

تأثیر آگاهی از حقوق شهری بر شهروندی فعال (مورد مطالعه: شهر سبزوار)

جغرافیا و توسعه فضای شهری

بررسی و تحلیل علل و انگیزه های مهاجرت روستاییان به شهر بجنورد و دلایل انتخاب محل سکونت اولیه در شهر

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی

تحليل وضعيت مسكن در سكونتگاه هاي غيررسمي شهرهاي مياني ايران (نمونه موردي: شرق كال عيدگاه- سبزوار)

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی

سنجش شاخصهاي مسكن در روستاهاي الحاق شده به شهر سبزوار

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی

تحلیلی بر عناصر هویت‌بخش شهر سبزوار با تأکید بر دیدگاه شهروندان

تحقیقات جغرافیایی

تحلیلی بر عوامل موثر بر تحرک سکونتی در شهر اهواز

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی

بررسی و تحلیل علل و انگیزه های مهاجرت روستاییان به شهر بجنورد و دلایل انتخاب محل سکونت اولیه در شهر

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی

مقالات سال 2017

سنجش شاخص های کیفیت محیط شهری( مطالعه موردی: مسکن مهر سبزوار)

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

مقالات سال 2016

ارزیابی رضایتِ شهروندان از عملکردِ شهرداری و نقشِ آن در تأمین منابعِ مالیِ مدیریتِ شهری: نمونة موردی شهر سبزوار

آمايش جغرافيايي فضا

The Analysis of Factors Affecting the Residential Mobility of Afghan Immigrants Residing in Mashhad (Case Study: Municipality Regions 4, 5 and 6)

Asian Social Science

مقالات سال 2015

تاثیر تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی بر بهسازی مشارکتی محلات قدیمی( نمونه موردی: محله سرده سبزوار)

پژوهش و برنامه ريزي شهري

تحلیلی بر امنیت ادراکی تصرف و نقش آن در توانمندسازی و کیفیت مسکن سکونتگاههای غیررسمی ) نمونه موردی: قلعه نو دهراز سبزوار(

برنامه ريزي فضايي

تحلیلی بر جغرافیای ادیان و مذاهب ایران باستان

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

مقالات سال 2014

ارزیابی مکان‌یابی و عملکرد مجتمع‌های تجاری با تأکید برتحلیل ویژگی ها و رفتار مشتریان ( مطالعه ی موردی:مشهد)ISC

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)

مقالات سال 2013

تحلیلی بر تعلق مکانی و عوامل موثر بر آن در سکونتگاههای غیر رسمی ( مورد مطالعه : محدوده ی شرق کال عیدگاه سبزوار )

مطالعات جامعه شناختی شهری

پايداري شهري بر بنيان توسعه مشاركت شهروندي (مطالعه موردي شهر سبزوار)

جغرافیا و پایداری محیط

تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

تبيين و اولويت بندي مداخله در بافتهاي فرسوده شهري با استفاده از روش AHP

پژوهش و برنامه ريزي شهري

مقالات سال 2012

بررسي و تحليل نقش تصوير مقصد در توسعه صنعت گردشگر ي(مطالعه موردي:كلان شهر تبريز)؛

جغرافيا و برنامه ريزي

بررسی روندها و انگیزه های مهاجرتهای درون شهری (مطالعه موردی شهر سبزوار)

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

مقالات سال 2011

بحثي پيرامون سرمايه ي اجتماعي و رابطه ي آن با مديريت و اقتصاد شهري

مديريت شهري

مقالات سال 2018

سنجش میزان عدالت فضایی در توزیع مراکز فرهنگی- مذهبی (نمونه موردی: تربتجام)

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی جهان اسلام ایران – تبریز (پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی ) ، 2018-05-15

مقالات سال 2017

پهنه بندی فقر شهری در شهر سبزوار

هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری ، 2017-12-15

زمینه های تحقق توسعه پایدار مسکن

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

بررسی عوامل مؤثر بر فقر در مناطق شهري ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-23

عدالت فضایی گامی به سوی عدالت اجتماعی

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی ، 2017-05-11

سنجش تطبیقی آگاهی از حقوق شهروندی بین ساکنان منطقه 1 و 5 شهرداری مشهد

مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری ، 2017-01-27

سنجش تطبیقی آگاهی از حقوق شهروندی بین ساکنان منطقه 1 و 5 شهرداری مشهد

چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، 2017-01-27

کنکاشی بر گسترش افقی شهرها )مطالعه موردی شهر نیشابور(

اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری ، 2017-01-19

مقالات سال 2016

تحلیلی بر تعلق مکانی و رابطه آن با ویژگی های فردی و اجتماعی – اقتصادی شهروندان( مطالعه موردی:تربت حیدریه)

چهارمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، 2016-12-29

ارزیابی توزیع مکانی پارک های شهری با استفاده از روش شبکه بندی ( مطالعه موردی: تایباد)

چهارمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، 2016-12-29

مقایسه تطبیقی دومجتمع مسکونی آپارتمانی با تاکید بر رضایتمندی ساکنان (مطالعه موردی:آپارتمان های مرتفع و پارس در مشهد )

دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری ، 2016-12-13

تحلیلی بر تعلق مکانی و رابطه آن با ویژگی های فردی و اجتماعی

چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، 2016-10-12

مقالات سال 2015

بررسی جنبه های ادراکی- عملکردی ورودی¬های اصلی شهر مشهد (مطالعه موردی: محورهای نیشابور و قوچان)

هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری ، 2015-11-12

بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهر همدان (مطالعه موردی: ورودی شهر از سمت کرمانشاه)

هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری ، 2015-11-12

مقالات سال 2014

ارزیابی مشارکت مالی شهروندان در رابطه با میزان رضایت آن ها از عملکرد شهرداری( مطالعه موردی : مشهد)

ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری ، 2014-11-13

مقالات سال 0000

تجارت زیره ولزوم ایجاد بورس وتخصصی این کالا درشهر سبزوار

همایش ملی زیره سبز ، 0000-00-00

نظریه اصالت بخشی و فرایند نوسازی بافت قدیمی شهرها(مطالعه موردی: شهر سبزوار)

دومین همایش ملی شهر سالم ، 0000-00-00

منطقه ژئو پلیتیک خزر – آسیای میانه ، عامل وحدت یاصحنه رقابت بین کشورهای اسلامی

دومین کنفرانس بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام ، 0000-00-00

تحلیل کمی مهاجرت و رشد جمعیت استان سیستان و بلوچستان در رابطه با تحولات بازار نیروی کار ان در فاصله سالهای 1365 تا 1385

چهارمین کنفرانی بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام ، 0000-00-00

کتب سال 2009

درآمدی بر اقتصاد شهری

ناشر : دانشگاه تربیت معلم سبزوار و نشر چاپار

تحلیلی بر رابطه دانش حقوقی و شهروندی فعال( مط

طراحی شهر در محدوده کمربند شرق سبزواردبیر هیات اجرایی جذب

دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه

رئيس دانشكده جغرافيا و علوم محيطي

رياست دانشكده جغذافيا و علوم محيطي

مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی