persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :The challenges of rural family physician program in Iran: a discourse analysis of the introduction to criticizing power imbalance between rural health and mainstream urban health

عنوان نشریه :Social Theory & Health

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :تحلیلی بر عناصر هویت‌بخش شهر سبزوار با تأکید بر دیدگاه شهروندان

عنوان نشریه :تحقیقات جغرافیایی

مقالات سال 2017

عنوان مقاله :بررسی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی سد خاکی با تاکید بر رضایتمندی ساکنان مطالعه موردی روستای کمیزسبزوار

عنوان نشریه :مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

مقالات سال 2016

عنوان مقاله :مدل‌سازي و تحلیل مکانی نشانگان سندرم اسهال در استان مازندران

عنوان نشریه :اپيدميولوژي ايران

عنوان مقاله :The Analysis of Factors Affecting the Residential Mobility of Afghan Immigrants Residing in Mashhad (Case Study: Municipality Regions 4, 5 and 6)

عنوان نشریه :Asian Social Science

مقالات سال 2015

عنوان مقاله :تحلیلی بر ارزیابی کیفیت پایداری اجتماعی در نواحی دو و سه شهر سبزوار

عنوان نشریه :جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي

عنوان مقاله :تحلیلی بر ارزیابی کیفیت پایداری اجتماعی در نواحی دو و سه شهر سبزوار

عنوان نشریه :جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي

مقالات سال 2020

شناسایی سیاست های موثر دولت بر کاشت گندم از دیدگاه کشاورزان خبره روستاهای دهستان چهارده سنخواست با روش تحلیل کیفی Atlas

دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری ، 2020-07-09

شناسایی راهکارهای بهبود بنیه اقتصادی ساکنان روستایی با تکیه بر اشتراکات فرهنگی به روش تحلیل کیفی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان چهارده سنخواست)

دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری ، 2020-07-09

مقالات سال 2017

واکاوي انديشه توسعه در تفکر خواجه نظام‌الملک

دومین کنفرانس بین المللی انسجام دیریت و اقتصاد در توسعه ، 2017-08-20

واکاوي انديشه توسعه در تفکر خواجه نظام‌الملک

دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه ، 2017-08-15

تجاربی از کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه‌ی موردی: دهستان پایین ‌ولایت بخش مرکزی شهرستان کاشمر)

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران ، 2017-04-19

ارزیابی نقش سرمایه گذاری عمرانی-رفاهی دولت در تثبیت جمعیت روستایی (مطالعه موردی دهستان پیراکوه شهرستان جوین)

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران ، 2017-04-19

مقالات سال 2014

ارزیابی مشارکت مالی شهروندان در رابطه با میزان رضایت آن ها از عملکرد شهرداری( مطالعه موردی : مشهد)

ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری ، 2014-11-13

مقالات سال 0000

زنان و مديريت روستايي، اضطرار یا توسعه یافتگی فرهنگی، نمونه شهرستان سبزوار

زن و توسعه پایدار روستایی ، 0000-00-00

بررسی تأثیر نهادهای آموزشی و عناصر فرهنگی بر ارتقاء سطح تحصیلات شوراهای روستایی نمونه شهرستان سبزوار

همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404 ، 0000-00-00

بررسی آثار پهناوری استان خراسان بر روند توسعه و میزان بهرمندی شهرستان های استان نمونه شهرستان سبزوار

سمینار سبزوار توانمندی های توسعه ، 0000-00-00

بررسی سازمان اداری در مدیریت روستایی (نمونه موردی شوراهی روستایی 32 روستای شهرستان سبزوار

نخستین همایش علمی مدیریت روستایی و توسعه پایدار ، 0000-00-00

واکاوی نظر اعضای شوراهای روستایی و اهالی روستا در خصوص مشارکت زنان در مدیریت روستایی نمونه شهرستان سبزوار

زن و توسعه پایدار روستایی ، 0000-00-00

تهیه برنامه توسـعه اقتصادي و اشـتغالزایی روسـتایی استان خراسان شمالی به تعداد23 روستاي دهستان آذري شهرستاناسفراین

سند توسعه ابارش

سند توسعه روستای ابارش

سند توسعه روستای شامکان

سند توسعه علی آباد شور

نقش سرمایه گذاری های عمرانی دولت در تثبیت جمع

پایان نامه های سال 2022

گسترش باغات پسته، استراتژی مقابله با تغییرات اقلیمی و کم آبی یا کسب درآمد بالاتر؟ شناسایی و تحلیل پیشران های تغییر ساختار کشاورزی در نواحی روستایی سبزوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سهیلا شربتی

روستاهای حریم شهرها وچالش های تحقق پذیری کاربری های مصوب طرح هادی روستایی در ان ها(مطالعه موردی:روستای ایزی شهرستان سبزوار)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیدمهدی جوادی

بررسی چالش های فقر در بخش لطف آباد شهرستان درگز

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زینب نوری سعدآبادی

پایان نامه های سال 2021

بررسی راهکارهای احیا بندسارهای سنتی مناطق روستایی جهت کنترل سیلاب و تامین آب کشاورزی مطالعه موردی دهستان غصبه شرقی شهرستان سبزوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اکرم حیاتی

موانع تنوع سازی اقتصاد روستایی: شناسایی سازوکارهای توسعه منطقه ای کارآفرینی از طریق نوسازگاری (مطالعه موردی: بخش روداب، شهرستان سبزوار)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):افسانه بازقندی

تحلیل چالش های دفع پسماند در روستاها (مطالعة موردی: روستاهای دهستان قصبة غربی سبزوار)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ستاره پرتوی مقدم

بررسی و تحلیل پراکندگی محدوده‌های پارکینگ حاشیه‌ای در خیابان‌های شهر سبزوار با تأکید بر ظرفیت و میزان اولویت صاحبان اتومبیل در استفاده از آن

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمانه قربان جزین

پایان نامه های سال 2020

توانمندسازی زنان روستایی؟ بررسی مناسبات جنسیتی در بخش کشاورزی با رویکرد سرمایه گذاری مشترک و پیمانکاری (مطالعه موردی: روستاهای دهستان جیرستان، شهرستان شیروان)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیده زینب حسینی

بررسی علل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی گرایش به کشت گندم و آثار آن بر تصمیم گیری کشاورزان خبره روستایی و ارائه پیشنهادات برای اصلاح آن (روستاهای دهستان چهارده سنخواست - ش

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):طیبه خانی

چالش‌های یکسان نگری قوانین مدیریت روستایی در استقرار وعدم کارایی مناسب دهیاری‌ها درسکونتگاه‌های کوچک و پراکنده با تأکید بر نواحی حاشیه کویر و مناطق بیابانی. (مطال

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیدمحمود مناقبی

اقتصاد انگور و نقش آن در توسعه روستایی شهرستان کاشمر نمونه موردی دهستان پایین ولایت

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیده معصومه عارفی پور

پایان نامه های سال 2018

تجربیات تاب آوری: استراتژی های خانوارهای روستایی در مقابله با بحران های طبیعی و انسانی (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری خراسان شمالی)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):معصومه خالدی

نظام سلامت در روستا: گفتمان های غالب و مشارکت مردم محلی نگاهی انتقادی به برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان قوچان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):قاسم طهماسی زاده ناوخ

بررسی تحلیلی زمینه های توسعه گردشگری مزرعه در مناطق روستایی ( مطالعه موردی : روستاهای هدف گردشگری استان گلستان )

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه بکها

بررسی وضعیت کارآفرینی زنان روستایی درشهرستان کاشمر(نمونه: دهستان پایین ولایت،بخش مرکزی).

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):بهاره صنعتی

پایان نامه های سال 2015

تحلیل عوامل موثر بر سفرهای درون شهری(مطالعه موردی: شهر سبزوار)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مجتبی فاجربجدن

تحلیلی بر عناصر هویت بخش شهر سبزوار با تأکید بر دیدگاه شهروندان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه هاجری

بررسی موانع پیاده سازی حکمروایی خوب شهری در شهرهای ایران (نمونه موردی شهر تربت حیدریه)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امید غلامی

پایان نامه های سال 2013

بررسی جایگاه حکمروایی خوب شهری درشهر بهشهر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمیه محمدپورعلی تپه

مهاجرت، تحرک سکونتی و ساختار اجتماعی – فضایی شهری نمونه موردی: مهاجرین افغانی ساکن مناطق 4، 5 و 6 شهر مشهد

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسینعلی کریمی

تاثيرنوسانات اقليمي دما و بارش بر محصولات كشاورزي جوين(مطالعه موردي گندم)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):جواد کلاته آقامحمدی

پایان نامه های سال 2012

بررسی نوسانات اقلیمی و رابطه آن با عملکرد محصولات کشاورزی در شهرستان تربت جام (محصول خربزه)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدجلال ابراهیمی خرم آبادی

ریاست دانشکده جغرافیا و علوم محیطی

تاریخ شروع فعالیت 1395-04-02
تاریخ پایان فعالیت: 1396-03-10

عضو شورا ی نظارت دانشگاه

تاریخ شروع فعالیت 1392-06-25
تاریخ پایان فعالیت: 1395-03-24

عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری ودانشگاه فناوری های نوین سبزوار

تاریخ شروع فعالیت 1392-12-08
تاریخ پایان فعالیت: 1395-03-24

مدیرگروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری وروستایی

تاریخ شروع فعالیت 1393-01-20
تاریخ پایان فعالیت: 1394-02-15