مقالات سال 2022

مکان یابی پتانسیل جمع اوری آب باران با استفاده از مدل سازی عامل مبنای مکانی(مطالعه موردی:پردیس دانشگاه حکیم سبزواری)

فضاي جغرافيايي

مطالعهی آماری و ارزیابی عوامل مؤثر در تشدید زلزله بر اساس مدلهای GWR و OLS )منطقهی موردمطالعه: غرب استان کرمانشاه(

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

تهیه نقشه حساسیت به سیل با استفاده از مدل SVM و تاثیر توسعه شهر سبزوار بر افزایش پیک جریان سیل و خسارت ناشی از آن

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

مدل سازی و پهنه بندی زمین لغزش های حوضه لتیان با استفاده از مدل اماری 2 متغیره

سنجش و برآورد حساسیت پذیری رخساره های ژئومورفولوژی با استفاده از تونل باد مطالعة موردی: شهرستان گناباد

پژوهش های جغرافیای طبیعی

مقالات سال 2021

بررسی آثار یخچال‌های دوران کواترنر در ارتفاعات بینالود و تاثیر آن در توسعه مدنیت دشت نیشابور

جغرافیا و مطالعات محیطی

ارزیابی کارایی مدل‏ های ویکور، L-THIA و شبکۀ عصبی مصنوعی در تحلیل منطقه‏ ای سیلاب (مطالعۀ موردی: استان خراسان رضوی)

اکوهیدرولوژی

کاربرد فناوری جی ای اس در پهنه بندی و تولید فرسایش خاک در ورسوب در حوضه اجی چای

فضاي جغرافيايي

بررسی پارامترهای گرانولومتریک رسوبات در مطالعات فرسایش بادی(مطالعه موردی: شهرستان گناباد)

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

پهنه‌بندی خطر فرونشست زمین در دشت جوین با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای_ فازی

فضاي جغرافيايي

تحلیل فضایی فرونشست زمین و افت آب زیرزمینی با استفاده از مدل GWR (مطالعه موردی آبخوان نورآباد ممسنی)

نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی

مقالات سال 2020

توان رسوب‌زایی در رخساره‌های ژئومورفولوژی شهرستان گناباد؛ ارزیابی با تونل باد و مدل اریفر 1

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جغرافیایی

بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی

Application of remote sensing techniques and machine learning algorithms in dust source detection and dust source susceptibility mapping

Ecological Informatics

ارزیابی کمی ژئودایورسیتی ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی برای حفاظت از میراث زمین‌شناسی آن

آمایش جغرافیایی فضا

بررسی پایداری تأثیر مجاورت و تقابل سیستم‌های ژئومورفیک لندفرم‌های آبی و بادی پلایای پترگان

جغرافیا و پایداری محیط

ارزیابی کارآیی مدل های پیش بینی حساسیت وقوع زمین لغزش در آبخیز بار نیشابور

پژوهش های آبخیزداری

Detection of surface anomalies through fractal analysis and their relation to morphotectonics (High Zagros belt, Iran)n

Geosciences Journal

مقالات سال 2019

اولویت بندی مناطق برداشت گرد و غبار با استفاده از مدل¬های آماری (مطالعه موردی: خراسان رضوی)

مرتع و آبخیزداری

تعیین ویژگی‌های ژئومورفولوژی و کاربری اراضی کانون‌های برداشت گردوغبار (مطالعه‌ی موردی: خراسان رضوی)

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

پدیده ژئومورفولوژیک تپه‌های مارنی و تأثیر آن بر کیفیت شیمیایی آب کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کلاته سادات سبزوار)

نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي

بررسی نقش عوارض ژئومورفولوژی در پدافند غیرعامل (مطالعه موردی ناحیه مرزی ایران و ترکمنستان در شهرستان های سرخس و باجگیران) (نشریه علمی- ترویجی)

پدافند غيرعامل و امنيت

شناسايي و تعيين خصوصيات كانون هاي گردوغبار در استان خراسان رضوي ISC

تحقيقات جغرافيايي

ارتباط فعالیت های تکتونیکی و تاثیر آن در فرونشست زمین در حوضه آبریز دشت جوین

هيدروژئومورفولوژي

مطالعه تأثیر عامل لیتولوژی بر فرسایش و تولید رسوب در حوضه آبخیز تنگه ونایی شهرستان بروجرد( نشریه علمی-ترویجی)

اندیشه جغرافیایی

مقالات سال 2018

ارزیابی و انتخاب ژئوتریل های ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی ISC

گردشگری و توسعه

مقایسه تهیه نقشه حساسیت به فرسایش ابکندی با استفاده از مدل احتمالاتی وزن واقعه و نسبت فروانی در حوضه ابحیز سنگانه کلات

تحقيقات جغرافيايي

تحلیلی بر آنومالی های مورفوتکتونیک و ارتباط آن با تغییر ساختارهای تکتونیکی پهنه زاگرس مرتفع و کمربند سنندج-سیرجان در منطقه نمونه قلعه شاهرخ ( ISC علمی پژوهشی و IF دار)

جغرافیا و توسعه

روابط کمّی بین حجم مخروطافکنه ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال (مطالعة موردی: مخروط افکنه های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای) If=.4 Isc و علمی پژوهشی

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

ارزيابي تغييرات پوشش گياهي با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: شهرستان گناباد ١٩٨٦-٢٠١٧ (

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی

Investigating the role of duality in geomorphology using radar data in Bahadoran plain of Yazd

The Journal of Radar and Optical Remote Sensing

ارزیابی ژئوموزفوسایت های ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی به روش بریلها به منظور حفاظت از میراث زمین شناختی (ISC و علمی پژوهشی آی اف دار)

جغرافیا و برنامه ریزی

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل آﻧﺘﺮوﭘﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ه زﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰش در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎده ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻃﺮﻗﺒﻪ-درود )ﻣﺸﻬﺪ -ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر(

جغرافیا و روابط انسانی

مقالات سال 2017

پایش دمای سطح زمین و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی(مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه پریشان)

هیدروژئومورفولوژی

بررسی مورفومتری گرزهای دیو واقع در ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی ISC

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

بررسي عوامل موثر در پيدايش و تكامل مخروط افكنه هاي دامنه هاي جنوبي ارتفاعات جغتاي با تاكيد بر نقش تكتونيك (در محدوده ي غرب سبزوار) (علمی پژوهشی IF= .447 ISC)

جغرافيا و توسعه

تحلیل پایداری وراهکارهای پایدار سازی زمین لغزش ها در ازاد راه خرم اباد پل زال

جغرافیا و پایداری محیط

landslide susceptibility zonation using the fuzzy algeraic operators in iran

Journal of Materials and Environmental Science

تحلیل شبکه عوامل ناپایدار حرکات دامنه ای رشته کوه بینالود

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی

پیش بینی دبی سیلابی با استفاده از شبکه عصبی موجک

هیدروژئومورفولوژی

نقش ژئومورفولوژي در مديريت منابع طبيعي با استفاده از روش تحليل سيستمهاي ارضي(مطالعه موردي: حوضه آبخيز كلاته سادات سبزوار) (علمی - پژوهشی ISC IF=.238)

پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي

مقالات سال 2016

کاربرد مدل شواهد وزني در ارزیابي حساسیت زمین لغزش با استفاده از فناوري سامانه اطلاعات جغرافیایي (مطالعه موردي: حوضه آبخیز جاغرق)

تحقيقات جغرافيايي

پهنه بندی زمین زمین لغزش با استفاده از مدل ANP درحوضه پیوه ژن

پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي

تاثیر شبکه ریشه ای و اسمانه ای گیاهی کونه سبد بر فرسایش بادی در منطقه سبزوار

پژوهش های فرسایش محیطی

کاربرد دو روش نا پارامتریک در تعیین آستانه عوامل موثر بر رشد طولی آبکندها با استفاده از تکنیک های داده کاوی

هیدروژئومورفولوژی

دانش بومی کاربرد عوارض ژئومورفولوژی (آب رنگ کردن) و نقشن در حفظ آب و خاک علمی-پژوهشی ISC

تحقيقات جغرافيايي

Modelingoflandslidevolumeestimation

Open Geosciences

Modeling of landslide volume estimation

Open Geosciences

تحلیل ارتباط پوشش گیاهی بر وقوع تعداد گرد و غبار استان خراسان رضوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور ( علمی - پژوهشی ISC )

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي

پهنه‌بندی خطر زمین ‌لغزش در ارتفاعات بینالود به روش بیزین (مسیر جاده ترانزیتی جدید طرقبه- درود)

فضاي جغرافيايي

)بررسی نقش فرم و فرایند های ژئومورفولوژی دامنه های شمالی ارتفاعات کرکس در پراکنش سکونت گاههای انسانی

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر بَردَسْکن در برابر زلزله با استفاده از مدل سلسله مراتبی وارون (IHPW

مخاطرات محیط طبیعی

تعیین الگوی کشت و ارزیابی گونه های کشت شده با پساب شهری

مطالعات جغرافيايي مناطق خشك

تکتونیک فعال و ارتباط آن با حجم مخروط افکنه ها(مطالعه موردی: پنج حوضه آبخیز در شمال شرق ایران مرکزی) علمی-پژوهشی ISC

تحقيقات جغرافيايي

مقالات سال 2015

تاثیر تکتونیک فعال بر مورفولوزی مخروطه افکنه ها با استفاده از شاخص های ژئومورفولوزی

فضاي جغرافيايي

بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک دامنه ای به روش آنبالاگان با استفاده از GIS مطالعه موردی حوضه آّبخیز کلات در ارتفاعات هزار مسجد علمی پژوهشی (ISC IF=.18

تحقيقات جغرافيايي

نظارت بر دمای سطح زمین در ارتباط با کاربری-پوشش اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز پریشان)

آمايش سرزمين

بررسی اثر جاده سازی بر وقوع زمین لغزش های سطحی با استفاده از مدل پایداری دامنه ها علمی پژوهشی( ISC )

آمايش جغرافيايي فضا

پهنه بندی خطر زمین رانش و تاثیر آن بر ناپایداری سکونتگاههای شهری ( مورد شناسی –زیبا شهر گرگان)

جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از داده های مودیس در شمال ایران (ISC)

پژوهش هاي جغرافياي طبيعي

بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک دامنهای به روش انبالاکان isc

تحقيقات جغرافيايي

بررسی اثر جاده سازی بر وقوع زمین لغزش های سطحی با استفاده از مدل پایداری دامنه ها

آمايش جغرافيايي فضا

تحلیل حساسیت های زئومورفولوژی موثر بر سیلاب با استفاده از مدل در حوضه زر چشمه هونجان

هیدروژئومورفولوژی

بررسی ژئومورفو لوژیکی تحولات اقلیمی کواترنر در حوضه ابریز گرگانرود

کواترنری ایران

ارتباط پوشش گیاهی با دما و آلبدوی سطحی در دوره گرم سال با استفاده از داده های مودیس در شمال ایران

پژوهش هاي جغرافياي طبيعي

مقالات سال 2014

), Evaluation Of Changes In Dunes In Southwest Of Sabzevar By Satelite Images, International journal of scientific &technology research

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH

تهيه نقشه کاربري اراضي شهر سبزوار با استفاده از روش‌هاي حداکثر احتمال و شبکه عصبي مصنوعي پرسپترون چند لايه ISC

آمايش محيط

بررسی قابلیت های محیطی حوضه های آبی دامنه جنوبی توچال برای تبدیل به ژئوپارک ISC

جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي

کاربرد برنامه ریزی کاربری اراضی در افزایش تاب آوری شهری در برابر زمین لرزه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

مقالات سال 2013

بررسي آسيب‌پذيري آبخوان دشت نيشابور با استفاده از روش دراستيک در محيط ISC GIS

جغرافيا و مخاطرات محيطي

بررسي اسيب پذيري ابخوان شت نيشابور به روش دراستيك ISC

جغرافيا و مخاطرات محيطي

مقالات سال 2012

بررسي ديدگاه مديران وكارشناسان در مورد توسعه صنعت گردشگري ورزشي در استان خراسان رضوي

مديريت ورزشي

ارزيابي پتانسيل انرژي بادوامكان سنجي احداث نيروگاه بادي در سبزوار

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

تعيين پتانسيل هاي اكوتوريسم كوير مزينان با استفاده از مدل swot

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

تعيين پتانسيل هاي اكوتوريسم كوير مزينان با استفاده از مدلSWOT

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

مقالات سال 2011

ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت داورزن به روش دراستيك با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

مقالات سال 2010

ناحيه بندي آب وهوايي استان اصفهان با استفاده از روش هاي نوين آماري

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

ريزپهنه بندي سيلاب در محدوده شهر نيشابور در راستاي توسعه شهري

پژوهش و برنامه ريزي شهري

ناحیه بندی آب وهوایی استان اصفهان با استفاده از روشهای نوین آماری

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

مقالات سال 2009

مدل سازی بر اورد سیلاب در دامنه های شمالی البرز با استفاده از GIS

جغرافيا و برنامه ريزي

مدل سازي براورد سيلاب حوضه هاي آبي دامنه هاي شمالي البرز مركزي با استفاده از ويژگيهاي ژئومورفولوژي كمي و مورفومتري و بكار گيري سيستم اطلاعات جغرافياييISC

جغرافيا و برنامه ريزي محيطي

مقالات سال 1997

پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوضه صفارود با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي

جغرافيا و توسعه ناحيه اي

پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه صفا رود با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

جغرافيا و توسعه ناحيه اي

مقالات سال 1991

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

جغرافيا و توسعه

مقالات سال 2021

تحلیل فضایی آسیب پذیری سکونتگاههای روستایی شهر ثلاث در برابر مخاطره زلزله

پنجمین همایش گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک ، 2021-03-10

مقالات سال 2020

ارتباط درز و شکافها با فرونشست زمین مطالعه موردی آبخوان نوراباد

هفتمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ، 2020-11-19

مقالات سال 2019

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیا در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه بار نیشابور با استفاده از روش بیشینه آنتروپی

چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ، 2019-08-16

بررسی ترکیب کانی شناختی ذرات تشکیل دهنده پدیده گرد و غبار در منطقه عمرانی گناباد با تکیه بر آنالیز XRD

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی ، 2019-05-02

مقالات سال 2018

پهنهبندي و تحلیل آماري گردوغبار در جنوب خراسان رضوي (2016-2010)

چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار ، 2018-03-08

مقالات سال 2017

نقش ژئومورفولوژی در افزایش ظرفیت ژئوتوریسم منطقه(مطالعه موردی: روستای کلاته سادات سبزوار)

نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزی، دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی ، 2017-11-21

توسعه شهر سبزوار بر اساس عوامل ژئومورفولوزی

پنجیمن همایش ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا ، 2017-03-15

بررسی پتانسیل منابع آب زیر زمینی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

همایش ملی جغرافیا محیط زیست امنیت و گردشگری ، 2017-01-19

شناسایی تپه های ماسه ای حاصل از فرسایش باد در منطقه سبزوار

همایش ملی جغرافیا محیط زیست امنیت و گردشگری ، 2017-01-19

مقالات سال 2016

بکارگیری داده های سنجش از دور در برآورد دمای سطح زمین ( مطالعه موردی حوضه آبریز دریاچه پریشان)

دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری ، جغرافیا و محیط زیست پایدار ، 2016-02-29

ارزیابی ژئومورفوسایتها در ایران به منظور حفاظت و نیل به توسعه پایدارآن

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها ، 2016-02-25

ارزیابی کمی ژئومورفوسایتها در ژئوپارک غرب خراسان رضوی به روش فاسولاس و همکاران

اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری ، 2016-01-14

مقالات سال 2015

کاربرد تحلیل فازی متغیرهای ژئومورفولوژیک در تهیه نقشه مخاطرات سیل ( مطالعه موردی دشت مرغاب)

دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست ، 2015-03-07

مقالات سال 2014

پیش بینی دمای خاک در شرایط مختلف جوی ...

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ، 2014-12-21

پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش‌هاي آماري دومتغيره در محيط GIS (مطالعه موردي:حوضه آبخیز بقيع)

همایش علوم جغرافیایی ایران ، 2014-05-10

مقالات سال 2013

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه از نوع پیش خور پس انتشار (BP) (مطالعه موردی: حوه آبخیز بار نیشابور)

دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی ، 2013-10-30

مقالات سال 2010

بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعه صنعت گردشکری ورزشی در استان خراسان رضوی

همایش ملی مدیریت تربیت بدنی ، 2010-12-23

بررسی بارش های ایام شیشه و ارتباط آن با الگوهای سینوپتیکی جو در شمال شرق ایران

همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری با عنوان فضای جغرافیایی،رویکردآمایشی،مدیریت محیط ، 2010-11-21

بررسی وارزیابی شاخص های زیست اقلیمی موثر برآسایش انسان

دومین همایش ملی شهر سالم ، 2010-05-28

مقالات سال 0000

برسی فشارجمعیت بر منابع اب و خک دشت جوین سبزوار

مسائل جمعیتی خراسان ، 0000-00-00

نقش سازند های اهکی ارتفاعات جغتای در تامین اب اینده سبزوار

دومین همایش ملی شهر سالم ، 0000-00-00

برسی و ارزیابی شاخصهای زیست اقلیمی موثر بر اسایش انسا ندر شهر سبزوار

دومین همایش ملی شهر سالم ، 0000-00-00

نقش ابخیزداری در حفظ محیط زیست طبیعی

، 0000-00-00

بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعه صنعت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی

همایش ملی مدیریت تربیت‌بدنی ، 0000-00-00

حفظ اب وخاک وتوسعه کشاورزی در حوضه های ابخیز شهرستان سبزوار

سبزوار و توانمندیهای توسعه ، 0000-00-00

برسی دلایل نشست زمین درشهر سبزوار و ارائه راهکارهای حل ان

دومین همایش ملی شهر سالم ، 0000-00-00

کتب سال 2021

ژئوپارک اصول و کاربرد

ناشر :

کتب سال 2019

مبانی نقشه خوانی

ناشر :

تکنیک های میدانی و آزمایشگاهی در ژئومورفولوژی

ناشر :

کتب سال 2016

مبانی ژئومورفولوژی اقلیمی

ناشر :

کتب سال 2013

ژئومورفولوژي اقليمي وديناميك ايران

ناشر :

کتب سال

ناشر :

ناشر :

ناشر :

ارزیابی درونی گروه اموزشی جغرافیای طبیعی

باورد حجم رواناب و ارزیابی مکانی پتانسیل جمع

بر اورد حجم رواناب و ارزیابی مکانی پتانسیل جم

بررسی ناپایداری زئومورفولوزیک ناپایداری دامنه

تاثیر دانش بومی عوارض ژئومورفولوژی اب رنگ کرد

راهبردهای مناسب برای افزایش توانمندی گردشگردی

طرح ترسیب کربن روداب سبزوار

کاربرد شاخص های ارزیابی تکتونیک فعال در براور

مدیر گروه و ریاست دانشکده و ریاست دانشگاه پیا م نور