مقالات سال 2019

بررسی گام ها در بخض مقدمه مقالات فارسی روانشناسی و زبانشناسی

همایش دانشگاه خوارزمی تهران ، 2019-12-15

Moves in Introduction Sections of Research Articles in Psychology, Persian Literature, and Applied Linguistics: A Genre-based Study

هفتمین کنگره ملی پزوهش های کاربردی در مطالعات زبان ، 2019-12-12

مقالات سال 2017

A CRITICAL REFLECTION ON SPEAKING AND READING SKILLS: A CASE STUDY AMONG IRANIAN ELF LEARNERS

2nd Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing ، 2017-08-28

کتب سال 2015

راهنمای دانشگاه

ناشر :

کتب سال 2011

Essay Writing

ناشر : توس پوهش

نگاهی بر وازگان و عبارات اصطلاحی در زبان انگایسی

ناشر : توس پزوهش

کتب سال 2002

writing from sentence to paragraph

ناشر : انتشارات پزوهش توس مشهد