مقالات سال 2019

بر آورد ظرفیت برد اجتماعی و تعیین عوامل مؤثر بر آن در دریاچه ی چیتگر(شهدای خلیج فارس) تهران

مطالعات مدیریت گردشگری

ارزیابی روند تغییرات پایداری اکولوژیک فضاهای سبز شهری با استفاده از گرادیانهای سیمای سرزمین )مطالعه موردی: شهر سبزوار(

فضای جغرافیایی

مقالات سال 2017

ررسي رابطۀ ساختار اكولوژيك شهر نيشابور و الگوي جزاير حرارتي با تأكيد بر رهيافت اكولوژي سيماي سرزمين

نشريه محيط زيست طبيعي

مقالات سال 2016

ارزیابی زیستگاه کوکر شکم سیاه در پناهگاه حیات وحش شیر احمد سبزوار

نشريه محيط زيست طبيعي

مقالات سال 2017

ارزیابی اثرات پیکره بندی فضای سبز نیشابور بر دمای سطح زمین و جزایر حرارتی

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

مقالات سال 2016

بررسی وضعیت اکولوژیک فضاهای سبز شهری با کاربرد اکولوژی سیمای سرزمین. مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری سبزوار

نگرشی نو بر چالش های شهر و شهرنشینی ، 2016-09-26

ارزیابی ویژگیهای کمی فضاهای سبز شهر سبزوار با تاکید براکولوژی سیمای سرزمین

اولين همايش ملي منابع طبيعي و محيط زيست ، 2016-06-30

ارزیابی ویژگی های کمی فضای سبز شهر سبزوار با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

اولین کنفرانس ملی منابع طبیعی و محیط زیست ایران ، 2016-06-30

مقالات سال 2015

ارزیابی اثرات ساختاراکولوژی بر تغییرات اقلیمی سهر نیشابور با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران ، 2015-12-01

تأثیر پساب تصفیه‌شده شهری سبزوار بر قدرت جوانه زنی گیاهان تزئینی

اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار ، 2015-10-29

نقش اكولوژي سيماي سرزمين در برنامه ريزي پايدار شهري

دست آوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي ، 2015-09-17

مقالات سال 2009

فواید و چالش هی زیست محیطی کاربرد پساب در آبیاری

اولین همایش شبکه ملی پژوهش و فناوری محیط زیست ، 2009-04-26

Bio - organic Fertilizer an Essential Alternative to Harmful Chemical Sources

III International Confererence On EnvironmentalTIndustrial and Applied Mmicrobiology ، 2009-04-12

مقالات سال 0000

شناسایی گیاهن دارویی جنوب سبزوار با هدف استقرار صنایع دارویی

همایش ملی گیاهان دارویی ایران ، 0000-00-00

بررسی دو مورد از آفات تاغزارهای ایران در منطقه سبزوار

سمینار سبزوار و توانمندیهای توسعه ، 0000-00-00

کتب سال 2008

بهره برداران عرصه های منابع طبیعی

ناشر :

بررسی وضعیت زیستگههی کوکر شکم سیاه در پناهگاه

برنامه ریزی و طراحی پارک جنگلی سلطان آباد

شناسایی و تشکیل هرباریوم گیاهان صنعتی و داروی

مدیرعامل تعاونی اعتبار اساتید

مسول راه اندازی دانشکده علوم محیطی