مقالات سال 2021

مقایسه اثر سه برنامه تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر قدرت، هایپرتروفی و عملکرد حرکتی در زنان سالمن

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با بار کم در برابر بار زیاد برتستوسترون، IGF-1 ،IGFBP-3 و عملکرد زنان سالمند

سالمند

مقالات سال 2020

اثر 8 هفته تمرینات هوازی با دو شدت متفاوت و مصرف مکمل آهن بر میزان ذخایر آهن و ظرفیت هوازی دختران دانشجو

مطالعات كاربردي علوم زيستي

اﺛﺮ ﯾﮏ دوره ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ -ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ( و ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺪن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ زﻧﺎن

سلامت و بهداشت

تأثير 8 هفته تمرين در آب با دو شدت گوناگون بر سطوح سرمي NGF و GDNF در زنان دچار مولتيپل اسكلروزيس

مجله علوم پزشكي رازي

تأثیر هشت هفته تمرينات مقاومتی بر تغییرات IL4 , IL17 و قدرت عضلانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزيس

علوم زیستی ورزشی

The Effects of Eight Weeks Aerobic Interval Exercise with Variable Volume on the Cardiovascular Risk Factors and Liver Enzymes of Women with Dyslipidemia

JOURNAL OF NUTRITION FASTING AND HEALTH

تأثیر هشت هفته تمرينات مقاومتی بر تغییرات IL4 , IL17 و قدرت عضلانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزيس

علوم زیستی ورزشی

مقالات سال 2019

مقایسه چگالی ماده سفید و خاکستری مغز،عملکرد شناختی و برخی فاکتورهای‌ آمادگی جسمانی در زنان سالمند فعال و کم‌تحرک

مجله دانشكده پزشكي مشهد

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻚ دورة ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ )ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ - ﻫﻮازي (ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در زﻧﺎن ﻳﺎﺋﺴﻪ ﭼﺎق و داراي اﺿﺎﻓﻪ وزن

مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

تأثیر شش هفته تمرین آماده‌سازی بر مبنای بازی در ابعاد کوچک با و بدون انسداد عروق بر برخی از شاخص‌های آمادگی جسمانی دختران بسکتبالیست

علوم زیستی ورزشی

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺪﻧﯽ زﻧﺎن دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻧﻮع دو ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ ﻣﺤﯿﻄ

سلامت و مراقبت

مقالات سال 2018

مقایسه‌ی اثر یک دوره تمرینات ترکیبی با و بدون مکمل زنجبیل بر پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی زنان چاق دیابتی نوع دو

ديابت و متابوليسم ايران

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎ و ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﺑﺮﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ P3NP و CAF و عملکرد عضلانی در زنان سالمند

علوم زيستي ورزشي

عدم تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی با غالب مقاومتی و مصرف کوآنزیم Q10 و IL-10 بیماران مبتلا به اسکلروزیس

دانشور پزشكي

مقايسه اثر سه برنامه تمرين مقاومتي با شدت‌هاي متفاوت بر عملکرد ريوي، عملکرد جسماني و ترکيب بدن در دختران داراي اضافه وزن

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن بر عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مجله دانشكده پزشكي مشهد

مقالات سال 2017

سه نوع برنامة تمريني مقاومتي )پلايومتريك با و بدون انسداد عروق و قدرتي- تواني( بر عوامل آمادگي حركتي منتخب دختران ورزشكار

علوم زیستی ورزشی

تمرین پذیری عضلات    تثبیت کننده کمری زنان سالمند در مقایسه با زنان جوان به دنبال تمرین  مقاومتی و مصرف پروتئین سویا

سالمند

مقایسه اثر تمرینات ترکیبی )مقاومتی- تناوبی( شدت بالا و متوسط بر سطح پروتئین شوک حرارتی HSP70 سرم و کنترل قند خون در زنان چاق مبتلا به دیابت

مجله علمی پزشکی جندی شاپور اهواز

تاثیر مصرف كوتاه مدت عرق بابونه بر كوفتگي عضلاني در دختران جوان پس از يك فعاليت وامانده ساز

فصلنامه گياهان دارويي

تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر میزان تصفیه‌ی گلومرولی و آمادگی جسمانی در مردان سالمند

سالمند شناسی

مقالات سال 2016

تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و مقاومتی دایره اي بر عملکرد تنفسی و ترکیب بدن دختران داراي اضافه وزن

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر کاهش کمردرد و تغییرات اولتراسونیک عضله مولتیفیدوس زنان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن

بيهوشي و درد

مقالات سال 2015

تأثير 12 هفته تمرينات تناوبی استقامتی بر تغييرات اپلين وشاخصهای آنتروپومتری در دختران دارای اضافه وزنISC

فيزيولوژي ورزشي

تاثير تمرينات ترکيبي بذ بذخي آديپوکاين ها،هورمون رشد و نيمرخ ليپيدي در دختران داراي اضافه وزنisc

علوم زيستي ورزشي

تأثیر تمرین ترکیبی و استقامتی بر سطوح اپلین پلاسمایی و شاخص حساسیت انسولین در دختران داراي اضافه وزن

Journal of Diabetes and Metabolic Disorders

مقالات سال 2013

مقايسه متابوليت هاي استروزن در زمان يائسه فعال و غيرفعال

مجله علوم پزشکی پارس

مقالات سال 2019

در زنان سالمندCAFتاثیر برنامه های تمرین مقاومتی با دوشدت مختلف بر غلظت سرمی

در زنان سالمندCAFتاثیر برنامه های تمرین مقاومتی با دوشدت مختلف بر غلظت سرمی ، 2019-09-19

تاثیر برنامه های تمرین مقاومتی با دوشدت مختلف بر غلظت سرمی مایواستاتین و حجم عضلانی زنان سالمند

سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت-اولین کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش ، 2019-08-22

مقالات سال 2017

تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی (مقاومتی – هوازی) بر تراکم استخوانی و برخی از شاخص های خونی در زنان یایسه چاق و دارای اضافه وزن

اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی ، 2017-09-21

مقالات سال 2015

تأثیر یکدوره تمرین تناوبی شدید ومقاومتی دایرهاي بر تغییرات ترکیب بدن و عملکرد تنفسی دختران داراي اضافه وزن

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش ، 2015-09-13

مقالات سال 2014

The effect of 12week interval endurance training om metabolic vaiability indices and plasma apelin among overweight females

The 3rd Iranian international Conference on Womens Health ، 2014-05-22

کتب سال 2019

تغذیه‌ی‌ ورزشی چربی‌ها و پروتیین‌ها

ناشر :

مقایسه یک دوره تمرین ترکیبی (استقامتی- مقاومت

استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر"

عضو حقیقی شورای نظارت وارزیابی دانشگاه

عضوعلی البدل هیات بدوی تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی دانشگاه حکیم

مدید گروه عمومی

مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی

نایب رئیس شورای امور بانوان دانشگاه