مقالات سال 2020

تأثیرتمرینات عصبی عضلانی بر قدرت عضلات هیپ، ناحیه مرکزی و مکانیک‌های پرش ـ فرود در ورزشکاران با بازسازی رباط صلیبی قدامی

پژوهش در توانبخشی ورزشی

مقایسه اثر چهار و شش هفته تمرینات عصبی-عضلانی بر بهبود راستای زانوی دانشجویان پسر در هنگام فرود

طب توانبخشی

مقالات سال 2019

اثر تمرینهاي عصبی-عضلانی ناحیۀ مرکزي و ران بر حس وضعیت مفصل زانو و تعادل ایستاي ورزشکاران مرد با بازسازي رباط صلیبی قدامی

مطالعات طب ورزشی

مقالات سال 2018

طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ هوش چندگانه برای ورزشکاران رشتۀ هندبال

مجله روانشناسي

مقالات سال 2017

تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر ثبات مرکزی و حس عمقی تنه زنان بسکتبالیست نخبه

پژوهش در توانبخشی ورزشی

تأثیر تمرینات ورزشی ثبات مرکزی بر لوردوز و کمردرد بعد از زایمان در زنان نخست‌زا

Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility

مقالات سال 2016

تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و درد زانوی سالمندان مبتلا به استئوآرتریت زانو

علوم پیراپزشکی و توانبخشی

مقالات سال 2014

تأثیر یک برنامۀ تمرینی عصبی‌ ـ عضلانی بر عملکرد اندام تحتانی و راستای سه‌بعدی در زانوی مردان هندبالیست در فرود یک پا (ISC)

مطالعات طب ورزشي

مقالات سال 2017

Effect of neuromuscular training programs on the body center of mass position in mental retardation Authors

10th International Congress on Sport Sciences ، 2017-04-27

مقالات سال 2016

Effect of core stability training on lumbar lordosis’s angle after primiparous birth in postpartum women

9th International Congress on Physical Education and Sport Sciences ، 2016-03-10

Study of the relationship between the prevalence of sports injuries and athlete’s temperament from the perspective of Iranian traditional medicine in heavy and light exercise

9th International Congress on Physical Education and Sport Sciences ، 2016-03-10

The relationship between chronic low back pain and patellafemoral pain syndrome in martial arts

9th International Congress on Physical Education and Sport Sciences ، 2016-03-10

Kinematics of Patellofemoral Joint and Electromyography of Vastus Kinematics of Medialis and Vastus Lateralis Muscles in Handball Players with Reconstructed ACL Injury during Landing

9th International Congress on Physical Education and Sport Sciences ، 2016-03-10

The Influence of a Neuromuscular Exercise Program on Knee 3D Alignment and electrical activity of patellar area muscles in reliance leg of male elite taekwondo players during Apdolio chigi

9th International Congress on Physical Education and Sport Sciences ، 2016-03-10

مقالات سال 2015

مطالعه رابطه بین میزان شیوع آسیب های ورزشی و مزاج ورزشکاران از دیدگاه طب سنتی ایرانی در ورزش های سنگین و سبک

اولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزین ، 2015-10-09

مطالعه رابطه بین میزان شیوع آسیب های ورزشی و مزاج ورزشکاران از دیدگاه طب سنتی ایرانی در ورزش های سنگین و سبک

اولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزین ، 2015-10-09

بررسی تاثیر تمرینات منتخب بر کنترل پاسچر تکواندوکاران زن نخبه

هشتمین همایش بین‌المللی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ، 2015-02-20

اثر شش هفته تمرینات عصبی عضلانی و تمرینات اصلاحی بر تعادل پویای پسران دارای زانوی پرانتزی

هشتمین همایش بین‌المللی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ، 2015-02-20

تأثیر تمرینات اصلاحی جامع بر ناهنجاری کیفوز وضعیتی و موقعیت سه‌بعدی مرکز ثقل سر و تنه

هشتمین همایش بین‌المللی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ، 2015-02-20

عضو کمیسیون پزشکی دانشگاه

مدیریت گروه تربیت بدنی عمومی