مقالات سال 2021

Prediction of Overweight/Obesity by Anthropometric Indices in Male Students

Physical Treatments: Specific Physical Therapy Journal (PTJ)

ارزیاب ی اثر تمرین تصویرسازی حرکت ی پس از جلسۀ تمرین بر تحک ی م حافظ ۀ حرکتی سالمندان )مطالعه نی مه آزمای شی(

مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور

ارزیاب ی اثر تمرین تصویرسازی حرکت ی پس از جلسۀ تمرین بر تحک ی م حافظ ۀ حرکتی سالمندان )مطالعه نی مه آزمای شی(

مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور

مقالات سال 2020

اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎتﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺣﺮﻛﺎت ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﺗﻨﺒﻠﻲ ﭼﺸﻢ

فیض

ارتباط خودکارآمدی ورزشی با اضطراب رقابتی دانشجویان ورزشکار: نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله¬ای

مطالعات روان‌شناسی ورزشی

مقالات سال 2019

Psychological Skills Profile of Iranian Elite Swimmers

International Journal of Motor Control and Learning

مقالات سال 2018

تأثیر تداخل زمینه ای و شاخص های دشواری بر یادگیری تکالیف ساده و پیچیده

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ هوش چندگانه برای ورزشکاران رشتۀ هندبال

مجله روانشناسي

مقالات سال 2017

اثر یادگیری قیاسی، آشکار و ترکیبی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت حرکتی پیچیده

رفتار حركتي

نقش اضطراب صفتی در اثربخشی بازخورد به کوشش‌های موفق و ناموفق بر یادگیری تکلیف کنترل نیرو (ISC)

مطالعات روانشناسی ورزشی

مقالات سال 2016

اثر تسهیل عصبی عضلانی از طریق گیرنده‌های عمقی برتحکیم مهارت حرکتی ظریف: مطالعه مقدماتی

علوم پیراپزشکی و توانبخشی

مقالات سال 2015

طراحي و ساخت پرسشنامه ترصد در ديده باني منجيان غريق

رفتار حركتي

مقالات سال 2014

اثر زمان اجرای تمرین وخواب شبانه بر بهبود مولفه های دقت و زمانبندی مهارت حرکتی ظریف، ISC

رفتار حركتي

مقالات سال 2013

تاثیر بازخورد به کوشش های موفق و نا موفق بر یادگیری تکالیف ساده و پیچیده

رفتار حرکتی

تاثیر انواع تمرین ثابت و متغیر بر یادداری و انتقال دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان پیش دبستانیISC

رفتار حرکتی

اثر دو نوع تداخل قبل از اجرا و تداخل حین اجرا بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر مهارت های پایه بسکتبال

رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی

مقالات سال 2020

اثر انواع دستورالعمل‌های کانون توجه بر یادگیری مهارت‌های دارت

تازه های علوم ورزشی و سلامت ، 2020-12-10

اثر دست برتری در انتقال یادگیری تکلیف شناختی در دانشجویان دختر

ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران ، 2020-07-05

مقالات سال 2018

اثرتمرین ثابت و متغیر با تغییردرمولفه عرض ازهدف بریادگیری دقت شوت فوتسال در کودکان12-10ساله

دومین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت ، 2018-02-28

اثر تغییرپذیری در فاصله ازهدف بریادگیری مهارت هدف گیری در کودکان12-10سال

دومین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت ، 2018-02-28

اثر موسیقی پس از تمرین بر تحکیم حافظه حرکتی سالمندان

دومین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت ، 2018-02-28

مقالات سال 2017

اثر تمرینات شناختی بر تحکیم حافظۀ حرکتی سالمندان

پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی و فعالیت های ورزشی ، 2017-11-16

اثر تمرین نوروفیدبک بر تحکیم حافظه حرکتی در سالمندان

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان ، 2017-09-07

اثر تغییر در مولفه فاصله از هدف بر یادگیری مهارت هدف گیری در کودکان کم توان ذهنی

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان ، 2017-09-07

اثر تمرین ثابت و متغیر بر یادداری و انتقال مهارت شوت بسکتبال در کودکان کم توان ذهنی

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان ، 2017-09-07

اثر انواع کانون توجه در مراحل ابتدایی و انتهایی یادگیری بر یادداری و انتقال شوت بسکتبال

همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی ، 2017-03-09

اثر استفاده و عدم استفاده از دستورالعمل کانون توجه بر یادگیری دقت شوت بسکتبال در مراحل مختلف یادگیری

همایش ملی علوم ورزشی زنان ، 2017-03-09

مقالات سال 2016

اثر تمرین راه رفتن به عقب در آب با تاکید بر دستورالعمل توجه بیرونی بر بهبود تعادل پویا در سالمندان

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش ، 2016-09-15

اثر شش هفته تمرينات پيلاتس و موسيقي بر توجه بيماران مبتلا به ام اس

دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش ، 2016-09-15

اثر شش هفته تمرينات پيلاتس و موسيقي بر تعادل ايستاي بيماران مبتلا به ام اس

دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش ، 2016-09-15

اثر بازخورد به کوشش های موفق و ناموفق بر انتقال تحت فشار

اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی ، 2016-05-24

اثر تمرین راه رفتن به جلو در آب با تاکید بر دستورالعمل توجه بیرونی بر بهبود تعادل پویا در سالمندان

اولین همایش ملی مطالعات ورزشی در حوزه سلامت و پیشگیری و قهرمانی ، 2016-05-24

اثر بازخورد به کوشش‌های موفق و ناموفق بر اکتساب و یادگیری: نقش واسطه‌ای اضطراب صفتی

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، 2016-03-10

اثر بازخورد به کوشش‌های موفق و ناموفق بر اکتساب و یادگیری: نقش واسطه‌ای اضطراب صفتی

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی ، 2016-03-10

اثر دستورالعمل کانون توجه بر تعادل ایستای دانش آموزان پسر دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی

کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم ورزشی ، 2016-01-21

مقالات سال 2015

The role of lateral dominance in bilateral transfer in amining task by hand

international conference on modern approach in humanities ، 2015-12-16

نقش برتری جانبی در انتقال دو طرفه تکلیف نیرو در دانشجویان چپ دست

تازه های پژوهش در علوم ورزشی ، 2015-10-01

اثر كانون توجه بر تعادل پوياي دانش آموزان پسر پايه سوم و چهارم مقطع ابتدايي داراي اختلال بيش فعالي-نقص توجه

اولين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش ، 2015-09-13

اثر موسیقی به همراه دستورالعمل توجهی بیرونی بر تعادل پویای دانش آموزان پسر پایه سو م و چهارم مقطع ابتدایی دارای اختلال بیش¬فعالی-نقص توجه

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش ، 2015-09-13

اثر دستورالعمل توجهي دروني و بيروني بر يادگيري حفظ تعادل ايستا در افراد كم شنوا

اولين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و علوم ورزشي ، 2015-09-13

اثر دستورالعمل های کانون توجه درونی و بیرونی بر یادگیری تعادل پویا در افراد کم شنوا

Research behavior and social science ، 2015-08-22

اثر چشم برتری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال درطی مراحل یادگیری

Research behavior and social science ، 2015-08-22

اثر پرآموزی در تمرینات متغیر بریادداری و انتقال مهارت دقت پاس بسکتبال در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش¬پذیر

دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری ، 2015-05-14

کتب سال 2016

فعالیت های بدنی برای بهبود یادگیری و رفتار کودکان

ناشر :

کتب سال 2015

تربیت بدنی بدون سالن ورزشی

ناشر :

اثر تغییر پذیری تمرین بر اکتساب و یادداری مهارت دقت پاس بسکتبال در کودکان عقب مانده ذهنی

مدیر گروه تربیت بدنی

مدیر گروه تربیت بدنی