مقالات سال 2020

Nonlinear photoacoustic and optical properties of hydroxyapatite and calcium phosphate. Towards a new method for the densitometry of bones

Optik

New Task-Specific and Reusable ZIF-like Grafted H6P2W18O62 Catalyst for the Effective Esterification of Free Fatty Acids

ACS Omega

Nonlinear photoacoustic response of s‑tetrazine as an important azadiene pigment

Applied Physics B: Lasers and Optics

Studying adsorption and detoxification of sulfur mustard chemical warfare onto ZnO nanostructures

JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS

Selective photocatalytic oxidation of aromatic alcohols to aldehydes with air by magnetic

RSC Advances

Fabrication of temperature and pH sensitive decorated magnetic nanoparticles as effective biosensors for targeted delivery of acyclovir anti-cancer drug

JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS

Application of graphene/zinc-based metal-organic framework nanocomposite for electrochemical sensing of As(III) in water resources

ANALYTICA CHIMICA ACTA

Photodegradation of methylene blue and some emerging pharmaceutical micropollutants with an aqueous suspension of WZnO-NH2@H3PW12O40 nanocomposite

JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS

Simultaneous contribution of saturation in absorption and nonlinear photoacoustic effects in CuTPP under blue laser irradiation

Optical Materials

The efficient biogeneration of Ag and NiO nanoparticles from VPLE and a study of the antidiabetic properties of the extract

RSC Advances

Selective photocatalytic oxidation of aromatic alcohols to aldehydes with air by magnetic

RSC Advances

Fabrication of temperature and pH sensitive decorated magnetic nanoparticles as effective biosensors for targeted delivery of acyclovir anti-cancer drug

JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS

مقالات سال 2019

Studying catalytic activity of ternary mixed‐metal Keggin...

APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY

One-Pot Synthesis of Polyhydroquinolines Catalyzed by ZnCl2 Supported on Nano Fe3O4@SiO2

ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL

Oxidative Aromatization of 1,3,5-trisubstituted2-pyrazolines Using Oxalic Acid/Sodium NitriteSystem

POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS

Mg-Doped ZnO and Zn-Doped MgO Semiconductor Nanoparticles; Synthesis and Catalytic, Optical and Electro-Optical Characterization

SEMICONDUCTORS

Synthesis and characterization of nanocrystalline hydroxyapatite and its catalytic behavior towards synthesis of 3,4‐disubstituted isoxazole‐5(4H)‐ones in water

APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY

A theoretical study on the pure and doped ZnO nanoclusters as effective nanobiosensors for 5-fluorouracil anticancer drug adsorption

APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY

Synthesis of a zinc-based metal-organic framework

JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A

H3PW12O40/SBA-15 for the Solventless Synthesis of 3- Substituted Indoles

Catalysts

Identification of Novel 1,3,5-Triphenylbenzene Derivative Compounds as Inhibitors of...

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

Synthesis and Characterization of Nanorod...

POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS

Synthesis and characterization of mesoporous NbeZr/KIT-6 as a productive

MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS

Photocatalytic efficacy of supported tetrazine on MgZnO nanoparticles for the heterogeneous photodegradation

RSC Advances

...photungstic acid grafted zeolite imidazolate

APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY

مقالات سال 2018

TiO2/nanoclinoptilolite, a recyclable and high efficient heterogeneous nanocatalyst, for the synthesis of 2-amino-4H-chromene derivatives

Iranian Journal Of Catalysis

A robust UV–visible light‐driven SBA‐15‐PS...

APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY

Adsorption mechanism of different acyclovir concentrations on 1–2 nm sized magnetite nanoparticles: A molecular dynamics study

JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS

Synthesis and characterization of superparamagnetic nanohybrid Fe3O4/NH2‐Ag as an effective carrier for the delivery of acyclovir

APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY

Acid-thermal Activated Nanobentonite as an Economic Industrial Adsorbent for Malachite Green from Aqueous Solutions. Optimization, Isotherm, and Thermodynamic Studies

JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT

HPA-Dendrimer functionalized magnetic nanoparticles (Fe3O4@D-NH2-HPA) as a novel inorganic-organic hybrid and recyclable catalyst for the one-pot synthesis of highly substituted pyran derivatives

MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS

Chemoselective Synthesis of Tetraketones in Water Catalyzed by Nanostructured Diphosphate Na 2 CaP 2 O 7

Organic Preparations and Procedures International

Bio-removal of carcinogenic Cr (VI) by whole cells and cell-free extracts of a new native and highly chromate-resistant Enterobacter sp.

Desalination and Water Treatment

Fast and highly efficient removal of anionic organic dyes with a new Cu modified nanoclinoptilolite

JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY

One-Pot Synthesis of 1,4-Dihydropyridine Derivatives Catalyzed by Silica-Coated Magnetic NiFe2O4 Nanoparticles-Supported H14[NaP5W30O110]

RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY

مقالات سال 2017

A Highly Efficient and Green Catalytic Synthesis of 3,4-dihydro-pyrimidin-2-(1H)-ones

CROATICA CHEMICA ACTA

Solvent free one-pot multi-component synthesis of ...

Arabian Journal of Chemistry

Surface modification of ZnO nano-particles with...

International Journal Of Nano Dimension

Ethylene diamine grafted nanoporous UiO‐66 as an efficient basic catalyst in the multi‐component synthesis of 2‐ aminithiophenes

APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY

One-Pot Synthesis of 2H-Indazolo[1,2- b]phthalazine-1,6,11(13H)-trione Derivatives Using Nano Hybrid MoO3/α-Al2O3

Organic Preparations and Procedures International

Heteropolyacid-based ionic liquid [Simp]3PW12O40 nanoparticle as a productive catalyst for the one-pot synthesis of 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-triones under solvent-free conditions

JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS

Preparation of magnetically recyclable ZnFe2O4 nanoparticles by easy single‐step co‐precipitation method and their catalytic performance in the synthesis of 2‐aminothiophenes

APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY

H5PW10V2O40@VOx/SBA-15-NH2 catalyst for the solventless synthesis of 3-substituted indoles

TETRAHEDRON

A magnetically-separable H3PW12O40@Fe3O4/EN-MIL-101 catalyst for the one-pot solventless synthesis of 2H-indazolo[2,1-b] phthalazine-triones

JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL

New and highly efficient Ag doped ZnO visible nano photocatalyst for removing of methylene blue

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS

Fe3O4@SiO2-NH2 as an efficient nanomagnetic carrier for controlled loading and release of acyclovir

International Journal Of Nano Dimension

Equisetum arvense As an abundant source of silica nanoparticles. SiO2/H3PW12O40 nanohybrid material as an...

APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY

TiO2/nanoclinoptilolite as an efficient nanocatalyst in the synthesis of substituted 2‐aminothiophenes

APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY

Phthalhydrazide nanoparticles as new highly reusable organic photocatalyst in the photodegradation of organic and inorganic contaminants

APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY

One-Pot Synthesis of Bicyclic orthoAminocarbonitrile and Multisubstituted Cyclohexa- 1,3-dienamine Derivatives

Organic Preparations and Procedures International

مقالات سال 2016

Optimization of ammonia removal by natural zeolite from aqueous solution using response surface methodology

Hemijska Industrija

Green synthesis of tetrahydrobenzo[b]pyrans, pyrano[2,3-c]pyrazoles and spiro[indoline-3,40- pyrano[2,3-c]pyrazoles catalyzed by nanostructured diphosphate in water†

RSC Advances

Mild, efficient, and environmentally friendly synthesis of symmetrical N,N′-alkylidenebisamides under solvent-free conditions catalyzed by H7[(P2W17O61)FeIII(H2O)]

RSC Advances

Bis(indolyl)phenylmethane derivatives are effective small molecules for inhibition of amyloid fibril formation by hen lysozyme

EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY

Optimization of ammonia removal by natural zeolite from aqueous solution using response surface methodology

Hemijska Industrija

Environmentally friendly cyclotrimerization of substituted acetophenones catalyzed by a new nanocomposite of g-Al2O3 nanoparticles decorated with H5PW10V2O40

RSC Advances

Optimization of ammonia removal by natural zeolite from aqueous solution using response surface methodology

Hemijska Industrija

Studying Complex Interaction of B2H4 with...

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH

Green synthesis of tetrahydrobenzo[b]pyrans

RSC Advances

Application of Surface Modified Magnetite as an Efficient Support for Heteropolyacids and Studying Its Catalytic Activity in Organic

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE

Studying Complex Interaction of B2H4 with HOR(R = H, CH3) and

International Journal of Medical Sciences

Ultrasound promoted facile one pot synthesis of highly substituted pyran derivatives catalyzed by silica-coated magnetic NiFe2O4 nanoparticlesupported H14[NaP5W30O110] under mild conditions

RSC Advances

Prep aration and characterization of ZnO/nan oclinoptilolite as a new nanocomp osite and studying its catalytic performa nce in the synthesis of 2-aminothiophe nes via Gewald reacti on

MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS

مقالات سال 2015

Surface modification of ZnO nano-particles with Trimetoxyvinyl Silane and Oleic Acid and studying their dispersion in organic media

International Journal Of Nano Dimension

A new method for the preparation of 1,3,5-triarylbenzenes catalyzed by nanoclinoptilolite/HDTMA

RSC Advances

H 6P 2W 18 O62 /Nanoclinoptilolite as an efficient nanohybrid catalyst in the cyclotrimerization of aryl methyl ketones under solvent-free conditions

RSC Advances

An environmentally benign method for the biosynthesis of stable selenium nanoparticles

RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES

A new natural based ionic liquid 3-sulfonic acid 1-imidazolopyridinium hydrogen sulfate as an efficient catalyst for the preparation of 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-1,6,11(13H)-triones

JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS

Silica coated magnetic NiFe2O4 nanoparticles supported phosphomolybdic acid; synthesis, preparation and its application as a heteregeneous and recyclable catalyst for the one-pot synthesis of tri and tetra-substituted imidazoles under solvent free conditions

RSC Advances

A new inorganic– organic hybrid material Al-SBA-15-TPI/H6P2 W18O62 catalyzed one-pot, three-component synthesis of 2H -indazolo[2,1-b]phthalazine-triones

DALTON TRANSACTIONS

Density functional study on the adsorption of some aliphatic aldehydes on (ZnO) 12 and M-doped (ZnO) 12 nanocages

POLYHEDRON

A new natural based ionic liquid 3-sulfonic acid 1-imidazolopyridinium hydrogen sulfate as an efficient catalyst for the preparation of 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-1,6,11(13H)-triones

JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS

A novel inorganic–organic nanohybrid material

DALTON TRANSACTIONS

Electrical and Thermal Properties of Glass Matrix-Al2TiO5 Composites Prepared at....

JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN

Electrical and Thermal Properties of Glass Matrix-Al2TiO5 Composites Prepared at Low Temperature

JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN

Silica–calcium zirconate nanocomposite, studying its thermal and electrical properties

BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE

Silica–calcium zirconate nanocomposite, studying its thermal and electrical properties

BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE

Surface modification of ZnO nano-particles with Trimetoxyvinyl Silane and Oleic Acid and studying their...

International Journal Of Nano Dimension

Ab initio studies of optoelectronic properties of fluorine-substituted ferrocene

RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES

One-pot Synthesis of Polysubstituted Imidazoles Catalyzed by an Ionic liquid

Organic Preparations and Procedures International

Silica coated magnetic NiFe2O4 nanoparticle supported phosphomolybdic acid...

RSC Advances

Surface modification of ZnO nano-particles with Trimetoxyvinyl Silane and Oleic Acid and studying their dispersion in organic media

International Journal Of Nano Dimension

مقالات سال 2014

Lewis acid free synthesis of 3,4-dihydro-1 H-indazolo[1,2- b ]phthalazine...

RSC Advances

Theoretical structural study on the adsorption properties of aliphatic aldehydes on ZnO nanoclusters and graphene-like nanosheets systems

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE

مقالات سال 2013

Zinc Oxide as a Useful and Recyclable Catalyst for the One-Pot

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH

KG-60-Piperazine as a New

SYNTHETIC COMMUNICATIONS

One-Pot Synthesis of Sulfonamides and Sulfonyl Azides from Thiols using...

HELVETICA CHIMICA ACTA

Magnetic inorganic–organic hybrid nanomaterial for the catalyticpreparation of bis(indolyl)arylmethanes under solvent-freeconditions: Preparation and characterization ofH5PW10V2O40/pyridino-Fe3O4nanoparticles

APPLIED CATALYSIS A-GENERAL

Optimization study on formation and decomposition of zinc hydroxynitrates to pure zinc oxide nanoparticles in supercritical water

JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL

Simple Methodology for the Aerobic N ‑ Methylation of SubstitutedAnilines Catalyzed by Zirconium Oxychloride Octahydrate,ZrOCl 2· 8H 2O

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH

Preparation and characterization of a novel Wells–Dawson heteropolyacid-based magnetic inorganic–organic nanohybrid catalyst

Journal Of Sciences Islamic Republic Of Iran

Synthesis, Characterization, Thermal Analyses and Crystal Structure of a New Thorium(IV) Nitrate

Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry

مقالات سال 2012

A Novel, Hetero geneous and Recyclable Polymeric Catalyst for the One-Pot Synthesis of Polyhy droquinoline

PLoS One

one-por Four-component Dakin-west Synthesis of ...

CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS

A Simple and Effective Methodology for the Sulfonylation of Alcohols...

AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE

Simple and Effective Methodology for the Sulfonylation of Alcohols and Aniline under Solvent Free Condition at Room Temperature

AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE

H5CoW12O40 supported on nano silica from rice husk ash: A green bifunctional

JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL

Highly Efficient and Environmentally Friendly Preparation of 14-Aryl-14H-dibenzo[a,j]xanthenes Catalyzed by Tungsto-divanado-phosphoric Acid

CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS

مقالات سال 2011

Synthesis of Glycoluril Derivatives Catalyzed by Some Heteropolyoxometalates

Journal of Chemical and Pharmaceutical Research

Microwave-Assisted Solvent-Free Acetylation of Some Alcohols

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH

مقالات سال 2010

Commercial Zinc Oxide (Zn2+) as an Efficient and Environmentally Benign Catalyst for Homogeneous Benzoylation of Hydroxyl Functional Groups

CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY

Selective protection of alcohols as 2-tetrahydropyranyl acetals using keggin H3PW12O40 effect of different reaction parameters

Asian Journal of Chemistry

مقالات سال 2009

Efficient protection of alcohols with carboxylic acids using a variety of heteropolyoxometallates as catalysts, studying effective reaction parameters

BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY

Effect of Protecting Agent Concentration, Catalyst (mol %) and Temperature on the Protection of 2-Propanol Catalyzed by Dodeca-Tungstophosphoric Acid

Asian Journal of Chemistry

مقالات سال 2008

Mild and Efficient Catalytic Protocol for Tetrahydropyranylation

CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY

Study of the oil constituents extracted from leaf, flower and gramineous stipes of vitex pseudo-negundo

Asian Journal of Chemistry

Supramolecular Architecture from a Sodium Coordination

CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY

مقالات سال 2007

Environmentally benign oxidation of aniline with 30% H2O 2 catalyzed by some heteropolyoxometalates

Asian Journal of Chemistry

Environmentally Benign Oxidation of Some Organic Sulfides

CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY

A method for the acetylation of alcohols catalyzed by heteropolyoxometallates

Monatshefte für Chemie

A Method for the Acetylation of Alcohols Catalyzed by Heteropolyoxometallates

Monatshefte für Chemie

Water as an Efficient Solvent for Oxygenation Transformations

Monatshefte für Chemie

Effects of some Nitrogen Bases on the Oxygenation of Tetralin

CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY

مقالات سال 2006

Oxygenation of saturated and unsaturated hydrocarbons with sodium

JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES

Epoxidation of Some Olefins with Hydrogen Peroxide Catalyzed by Heteropolyoxometalates

Asian Journal of Chemistry

مقالات سال 2005

Synthesis of [CrFe2O(AcO)6(CH3CONH2)3]Cl as a New Oxo-centered Hetero-trinuclear Carboxylate Complex

Asian Journal of Chemistry

مقالات سال 2002

Steric and Electronic Effects in Catalytic Epoxidation of

INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION B-ORGANIC CHEMISTRY INCLUDING MEDICINAL CHEMISTRY

مقالات سال 1999

Sodium Periodate Epoxidation

Journal of Chemical Research

Sodium periodate epoxidation of alkenes catalysed by manganese porphyrins

Journal of Chemical Research

مقالات سال 1998

Oxidation of Cycloalkanes and Arylalkanes with Sodium Periodate Catalysed by Manganese Porphyrins

Journal of Chemical Research

مقالات سال 0

Lewis acid free synthesis of 3,4-dihydro-1 H- indazolo[1,2- b ]phthalazine-1,6,11(2 H,13 H)-triones promoted by 1,1,1,3,3,3-hexafl uoro-2-propanol

RSC Advances

A new method for the preparation of 1,3,5- triarylbenzenes catalyzed by nanoclinoptilolite/ HDTMA

RSC Advances

A new natural based ionic liquid 3-sulfonic acid 1-imidazolopyridinium...

JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS

مقالات سال 2019

The electronic and molecular structures of some new Cu(II) complexes with tripodal amine ligands: DFT studies

بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران ، 2019-03-11

مقالات سال 2014

REMOVAL OF SILVER ION FROM CHEMICAL WASTEWATER USING CELLULAR EXTRACTS ENTEROBACTER

دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ، 2014-12-18

preparation and characterization of a novel...

شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ، 2014-08-29

effect of different linkers...

16 iranian inorganic... ، 2014-08-29

A facile and novel method for the preparation of...

همایش شیمی معدنی 16 ، 2014-08-29

A new ionic liquid based...

همایش شیمی معدنی 16 ، 2014-08-29

effect of different substrates...

شانزدهمین سمینار شیمی معدنی همدان ، 2014-08-29

synthesis and characterization...

همایش شیمی معدنی شانزدهم ، 2014-08-29

synthesis and characterization of...

همایش شیمی معدنی 16 ، 2014-08-29

Effect of surface modification on dispersion of ZnO Nanoparticles and synthesis of ZnO/PMMA Nanocomposite

اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی ، 2014-04-10

مقالات سال 2013

Bio-reduction of hexavalent Uranium (VI) during Growth of the novel Bacillus sp. CkCr-8

نخستین کنفرانس دوسالانه تخصصی چرخه سوخت ومواد هسته ای ایران ، 2013-12-26

Microbial Bioreduction of highly toxic oxyanions tellurite as a tool in biotechnology

نخستین کنفرانس دوسالانه تخصصی چرخه سوخت ومواد هسته ای ایران ، 2013-12-26

Optimization of Cr(VI) bioreduction using Response Surface Methodology(RSM) in In vitro condition

چهاردهمین کنفرانس بین المللی میکروبیولوژی ، 2013-08-30

Bioreduction of carcinogenic chromium: biochemical characterization and development of microbial-based biosensor

سیزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و پنجمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران ، 2013-04-19

Bioreduction of carcinogenic selenite to elemental red selenium by Bacillus sp.

سیزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و پنجمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران ، 2013-04-19

مقالات سال 2012

Determination of total iron and chromium as toxic metal ions in some…

دهمين كنفرانس شيمي معدني ايران ، 2012-08-08

[L-C5H5NO2]4[SiW12O40] as a new organic-inorganic hybrid…

هشتمين كنفرانس بيو شيمي فيزيك ايران ، 2012-08-08

Oxygenation Transformations of Organic Compounds…

نهمين كنفرانس شيمي معدني ايران ، 2012-08-07

بررسی کاربرد کاتالیزوری زیرکونیل کلراید و هترو پلی اسیدها در واکنش دی متیل کربنات با آمینها

هشتمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور ، 2012-06-16

سنتز مشتقات گلی کوریلی با استفاده از کاتالیزورهای هتروپلی اسید و سایر اکسیدهای فلزی

دومین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور ، 2012-06-16

Synthesis , characterization, and crystal structure of a new Thorium(IV)…

دهمين كنفرانس شيمي معدني ايران ، 2012-06-15

Microwave Assisted Solvent Free Acetylation of Alcohols with Carboxylic Acids by the Mediation of Catalytic Amounts of Heteropolyacids

دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران ، 2012-06-15

Study of the chemistry of chromites arounf the ophiolite belts…

يازدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران ، 2012-06-15

ارائه يك مدل براي پيش بيني حرکات ارتعاشی در ملکول های ساده چند اتمی

كنفرانس فيزيك ايران ، 2012-06-04

مقالات سال 2010

روند تغييرات کيفي منابع آب زيرزميني در محدوده تأمين دراز مدت آب شرب سبزوار

کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران ، 2010-05-13

کتب سال 2010

کاربرد پلی اکسومتال ها و متالوپورفیرین ها در فرایندهای کاتالیزوری

ناشر :

نانوشيمي

ناشر :

کتب سال 2004

. Kinetic and Mechanism of Inorganic Reactions

ناشر :

کتب سال 2002

2. A Review of Concepts and Models in Inorganic Chemistry

ناشر :

کتب سال 2001

Free Radicals in Exercise and Aging

ناشر :

کتب سال 1996

1. Collection of Some Problems and Solutions in Physical and Analytical Chemistry

ناشر : رسا

امکان سنجی و بهینه سازی برداشت برخی از فلزات

تهیه و شناسایی دسته جدیدی از چهارچوب های فلزی

طراحی و سنتز مشتقات جدید...