مقالات سال 2020

The effects of glucose and glucose oxidase on the Uv-vis spectrum of gold nanoparticles: A study on optical biosensor for saliva glucose monitoring

Photodiagnosis and Photodynamic Therapy

Investigation of optical and structural properties of aqueous CdS quantum dots under gamma irradiation

RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY

Optical nonlinearity, saturation in absorption and optical bistability of AZO flms synthesized in presence of sodium hydroxide

Physica B: Physics of Condensed Matter

Study the optical properties of XC (X=Si, Ge and Sn) nanosheets using TB-mBJ exchange-correlation potential

Optik

مقالات سال 2019

بررسی خواص نورتابی نقاط کوانتومی تحت تابش پرتوهاي گاما جهت کاربرد در دزیمتري

نانو مقیاس

Sodium Doping Effect on Optical Permittivity, Band Gap Structure, Nonlinearity and Piezoelectric Properties of PZT Nano-colloids and Nanostructures

JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS

Plasma waves in limited size media

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D

ساخت و مشخصه یابی فیلم های نازک اکسید مس با استفاده از روش اکسیداسیون حرارتی جهت کاربرد در سلول‌های خورشیدی

رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی

مقالات سال 2017

The study of the electronic properties of Bi0.5Na0.5TiO3, Bi0.5Na0.5Ti0.5Zr0.5O3 and Bi0.5Na0.5ZrO3 compounds and comparing their structures

Optical Materials

مقالات سال 2016

Oxygen amount effect on optical properties of aluminium oxidnanostructured films prepared by reactive magnetron sputteringe

OPTIK

The study of the electronical properties of BiTiO3crystal bysubstitution of Na atom

OPTIK

مقالات سال 2015

Study of electronic and optical properties of Bi0.5Na0.5TiO3, BiTiO3, NaTiO3 crystals using full potential linear argumented plane wave method

OPTIK

مقالات سال 2014

Effects of Annealing Temperature on Infrared Spectra of SiO2 Extracted From Rice Husk

Journal of Ceramic Science and Technology

X-ray peak broadening analysis of Fe50Ni50 nanocrystalline alloys prepared under different milling times and BPR using size strain plot (SSP) method

BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE

مقالات سال 2010

First-principles study of the effect of La substitution on the electronic and optical properties of Pb(ZrxTi1−x)O3 crystal

Physica Scripta

بررسی برخی خصوصیات الکترونیکی حالت پایه ابررسانای جدید Sr2VO3FeAs

پژوهش فيزيك ايران

First-principles study of the effect of La substitution on the electronic and optical properties of Pb(ZrxTi1−x)O3 crystal

Physica Scripta

مقالات سال 2020

سنتز نانوکلوئیدهای طال با اندازههای مختلف با کنترل زمان رسوبگذاری

دهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور ، 2020-02-19

بررسی خواص اپتیکی ترکیب پیزوالکتریکLiNb1-xTaxO3

دهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور ، 2020-02-19

بررسی خواص الکترونی ترکیب پیزوالکتریکLiNb1-xTaxO3

دهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور ، 2020-02-19

اندازهگیری غلظت قند خون به کمک تغییرات جذب نوری رزونانس پالسمونهای سطحی نانو ذرات طال

بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 6318 بهمن61-61 ، 2020-02-05

مقالات سال 2019

تاثیرآلایش فلزات قلیایی پتاسیم و سدیم برخواص الکترواپتیکی نانوذرات اکسید روی

The 1th Conference on Optoelectronics, Applied Optics and Microelectronics ، 2019-08-19

بررسی ریخت شناسی لایه های نازک اکسید روی به روش سل-ژل با پایدار کننده های مختلف

دومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی ، 2019-05-02

مقالات سال 2018

سنتز و مشخصه یابی الکترواپتیکی نانوذرات

نهمین همایش ملی فیزیک پیام نور ، 2018-10-18

بررسی خواص نوری نقاط کوانتومی CdS با غلظتهای مختلف تحت تابش چشمه گاما به منظور کاربرد در دوزیمتری

کنفرانس سنجش و ایمنی پرتو ، 2018-10-18

مقالات سال 2017

شیرهای گزینش گر و قابل تنظیم آب سرد و گرم

نهمین کنفرانس مدیران اب و فاظلاب کشور ، 2017-11-30

بررسی نظری خواص الکترونیکی پیزو الکتریک14 Ca3 TaGa3 Si 2 O با روش پنانسیل کامل امواج تخت تقویت شده خطی

سومین گنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی ، 2017-10-12

نگاه اپتیکی به ماده پیزو االکتریک 14 Ca3 TaGa3 Si 2 O با روش پنانسیل کامل تخت تقویت شده خطی

سومین گنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی ، 2017-10-12

مقالات سال 2016

شبیه سازی و طراحی سلول های خورشیدی دو پیوندی

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر ، 2016-09-29

کاربرد فین فت ها در مدارهای انالوگ

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر ، 2016-09-29

بررسی ساختار ومقایسه ترانستور های SON

اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندیس در ایران ، 2016-09-02

بررسی متغییرها در پارامترهای مخلتف الکتریکی انواع نانو ترانزیستورها

نانومواد. نانو ساختارو نانوتکنولوژی ، 2016-05-20

مقالات سال 2015

بررسی نظری خواص الکترونیکی ترکیبGa3PO7 با روش پتانسیل کامل امواج تخت تقويت شده خطی

هجدهمین كنفرانس ملی- دانشجويي مهندسي برق ايران دانشگاه پیام نور مرکز مشهد ، 26 الی 28 آبان 1394 ، 2015-11-19

بررسی نظری خواص اپتیکی ترکیب Ga3PO7 با روش پتانسیل کامل امواج تخت تقويت شده خطی

هجدهمین كنفرانس ملی- دانشجويي مهندسي برق ايران دانشگاه پیام نور مرکز مشهد ، 26 الی 28 آبان 1394 ، 2015-11-19

بررسی نظري اثرات جانشینی اتم هايNa و Zrروي خواص الکترواپتیکی ترکیبBaTiO3

کنفرانس فیزیک ایران94 ، 2015-08-27

تحلیل نظري خواص الکترواپتیکی ترکیبBiTiO3در دو فاز مکعبی و تتراگونال

کنفرانس فیزیک ایران94 ، 2015-08-27

مطالعه خواص الکترواپتیکی ترکیبAuGaSe2و مقایسه آن با ترکیبAgGaSe2

کنفرانس فیزیک ایران94 ، 2015-08-24

مقالات سال 2014

تحلیل و مقایسه خواص الکترواپتیکی دو ترکیب دی الکتریک Bi0.5Na0.5TiO3 و Bi0.5Na0.5ZrO3

بیستمین کنفرانس اپیتک و فوتونیک ایران ، 2014-12-31

Study of Electrochemical properties of CuGaSe2 crystal and comparing to AuGaSe2 crystal

هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران ، 2014-10-23

Research the electrochemical and optical properties of Ba0.5Ca0.5(Ti0.5Zr0.5)O3 super cell

هفتمین کنفرانس شیمی ایران ، 2014-10-23

Exploring the effect of the substitution of Ga in CuAlSe2 on the electrochemical and semiconduction properties

هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران ، 2014-10-23

تحقیق و تحلیل اثرات جانشیتی اتم های Zr و Ca روی خواص الکترونی ترکیب BaTiO3

کنفرانس فیزیک ایران 93 ، 2014-09-11

بررسی نظری خواص الکترو اپتیکی ابر شبکهKNaTiO3 بر اساس اصول اولیه

سومین کنفرانس رشد بلور ایرا ، 2014-05-10

بررسی اثر وارد کردن ناخالصی اتم های زیر کونیم روی خواص اپتیکی ترکیب دی الکتریک Bi0.5Na0.5TiO3

سومین کنفرانس رشد بلور ایران ، 2014-05-10

بکار گیری اصول اولیه برای محاسبه ی خواص الکترونیکی ترکیبات ,Bi0.5Na0.5TiO3 Bi0.5Na0.5Ti0.5Zr0.5O

3 ، 2014-05-10

روش تهيه نانى ذرات اکسيد نيکل از نيترات آن و بررسی خىاص ساختار بلوری و الکترواپتيکی

پانزدهمین همایش دانشجویی فناوری نانو ، 2014-04-25

مقالات سال 2013

سنتز وتحلیل خواص ساختاری واپتیکی نانو ذرات اکسید نیکل تهیه شده به روش سل -ژل

بیستمین کنفرانس اپیتک و فوتونیک ایران ، 2013-12-31

Variation of the band gap energy by replacing Zr atom instead of Ti atom and the study of electro-optical properties of CaTiO3 and CaZrO3 compound

16th Iranian Physical Chemistry Conference University Of Mazandaran Babolsar, Iran, ، 2013-10-31

Calculation the type and length of chemical bonds in BaTiO3 compond and research the substituation effect of Ca and Zr atoms instead of Ba and Ti

هفتمین کنفرانس شیمی ایران ، 2013-10-23

Study of Electro Opticale Properties for K2TiO3 and Surveying the effect of replacement of Na atom in K2TiO3

16th Iranian Physical Chemistry Conference University Of Mazandaran Babolsar, Iran, ، 2013-09-29

رشد ریز دانه های بلور اکسید نیکل در حد نانو و بررسی خواص ساختاری شبکه ای

سومین کنفرانس رشد بلور ایران ، 2013-05-10

مقالات سال 0000

بررسی رفتار جریان با کوچک شدن نسل MOSFET ها

همایش منطقه ای فیزیک ماده چگال ، 0000-00-00

First principles study of electronic and effective mass of carriers in alloys In2O3 transparent conductors

International Conference on Advanced Materials Modelling ، 0000-00-00

شبيه سازي و بهبود خصوصيات الكتريكي ترانزيستورهاي دوقطبي با لايه تجمع سطحي (SALTran)

كنفرانس مهدسي برق و الكترونيك ، 0000-00-00

A High Gain Lateral BJT on Thin Film Silicon

IEEE International Conference on Electron Devices and Solid-State Circuits ، 0000-00-00

مطالعه خواص اپتيکی تر کيب Pb(Zr0.65Ti0.35)O3 با نا خالصی اتم La

شانزدهمين کنفرانس انجمن و فو تو نيک ايران ، 0000-00-00

طراحي فيلتر چند لايه مقاوم نوري با الگوريتم ژنتيك

شانزدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و دومين كنفرانس مهندسي فوتونيك ايران ، 0000-00-00

استفاده از نانو ساختارهای تیتانیوم دی اکسید ب

طرح برف روبی باند فرودگاه ها

استاد مشاور انجمن علمی فیزیک

عضو شوارای تخصصی نماینده تحصلات تکمیلی

مدیریت گروه فیزیک