مقالات سال 2018

تفسیر بی هنجاریهای میدان پتانسیل ... تله های نفتی بررسی موردی : جنوب سمنان

مجله ژئوفيزيك ايران

مقالات سال 2017

پردازش و تفسیر داده¬های مغناطیس هوایی با استفاده از روش¬های تخمین عمق خودکار،بررسی موردی: منطقه فینمار ک در شمال نروژ یاسین ناسوتی ، براتعلی فیض آبادی *، عزیز ناسوت

کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین ، 2017-02-15

بررسی بی¬هنجاری¬های مغناطیسی با استفاده از فیلترهای برجسته ساز نوین و مقایسه آنها، بررسی موردی: شمال نروژ یاسین ناسوتی ، براتعلی فیض آبادی * ،عزیز ناسوتی گروه فیز

کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین ، 2017-02-15

پردازش و تفسیر داده¬های مغناطیس هوایی با استفاده از روش¬های تخمین عمق خودکار،بررسی موردی: منطقه فینمار ک در شمال نروژ یاسین ناسوتی ، براتعلی فیض آبادی *، عزیز ناسوت

کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین ، 2017-02-13

بررسی بی¬هنجاری¬های مغناطیسی با استفاده از فیلترهای برجسته ساز نوین و مقایسه آنها، بررسی موردی: شمال نروژ یاسین ناسوتی ، براتعلی فیض آبادی * ،عزیز ناسوتی گروه فیز

کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین ، 2017-02-13

مقالات سال 0000

تفسیر نگارهای مرکب به روش نگاه سریع

دهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران ، 0000-00-00

تفسیر نگارهای مرکب به روش نگاه سریع

هشتمین کنفرانس بین المللی ژئوفیزیک ، 0000-00-00

Composite logs interpretation in cenyral Iran for Uranium...

IUGG ، 0000-00-00

کتب سال 2014

نظرية الكترومغناطيس جلد 2

ناشر :

کتب سال 2004

نظریۀ الکترومغناطیس جلد 1

ناشر :