مقالات سال 2020

Investigation of optical and structural properties of aqueous CdS quantum dots under gamma irradiation

RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY

Dosimetric evaluation of neutron contamination caused by dental restorations during photon radiotherapy with a 15 MV Siemens Primus linear accelerator

radiation physics and chemistry

Influence of breast tissue composition on dosimetric characteristics of therapeutic low energy X-rays

radiation physics and chemistry

Monte Carlo based analysis and evaluation of energy spectrum for low-kV IORT spherical applicators

Zeitschrift Für Medizinische Physik

Dosimetric evaluation of neutron contamination caused by dental restorations during photon radiotherapy with a 15 MV Siemens Primus linear accelerator

radiation physics and chemistry

ارائه مدلی جهت گسترش قله‌های براگ در پروتون‌تراپی ملانومای چشمی

سنجش و ایمنی پرتو

مقالات سال 2019

Mirror nuclei of 9B and 9Be in shell model and cluster model

CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS

Numerical and Monte Carlo study of positron production in a hybrid scheme based on 〈1 0 0〉 axial channeling radiation in a Si single crystal

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS

Experimental study of the influence of dental restorations on thermal and fast photo-neutron production in radiotherapy with a high-energy photon beam

APPLIED RADIATION AND ISOTOPES

شبیه‌سازی روش هیبریدی تولید پوزیترون،بر اثر تابش کانالی صفحه‌ای و محوری الکترون‌های نسبیتی

پژوهش سیستم های بس ذره ای

Nondipolarity of axial channeling radiation at GeV beam energies

Physical Review Accelerators and Beams

Experimental study of the influence of dental restorations on thermal and fast photo-neutron production in radiotherapy with a high-energy photon beam

APPLIED RADIATION AND ISOTOPES

The ground state of pentaquarks with cluster structure in the few-body system approach

Turkish Journal of Physics

Computational Assessment of the Cellular Dosimetry and Microdosimetry of the Gadolinium Electrons Released During Neutron Capture Therapy

Biomedical Physics and Engineering Express

Transverse expansion of hot magnetized Bjorken flow in heavy ion collisions

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C

بررسی خواص نورتابی نقاط کوانتومی تحت تابش پرتوهاي گاما جهت کاربرد در دزیمتري

نانو مقیاس

Simulation of channeling radiation and positron production in thick diamond structures and a tungsten single crystal

RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY

ENERGY LEVELS AND STRUCTURE OF 9 B AND 9 Be MIRROR NUCLEI IN NUCLEAR MODELS

University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics

Computational Assessment of the Cellular Dosimetry and Microdosimetry of the Gadolinium Electrons Released During Neutron Capture Therapy

Biomedical Physics & Engineering Express

مقالات سال 2018

Dynamics of electron (positron) motion using a Fokker-Planck equation and of emission of radiation during planar channeling

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS

نقش تهویه طبیعی بر کاهش غلظت رادون داخل ساختمانها

سنجش و ایمنی پرتو

Dosimetric evaluation of scattered and attenuated radiation due to dental restorations in head and neck radiotherapy

Journal of Cancer Epidemiology

Dosimetric evaluation of scattered and attenuated radiation due to dental restorations in head and neck radiotherapy

Journal of Radiation Research and Applied Sciences

Non-relativistic approximate numerical ideal-magneto-hydrodynamics of (1+1D) transverse flow in Bjorken scenario

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C

مقالات سال 2017

بررسی تابش کانالی از بلورهای الماس به منظور تهیه پرتو x تک انرژی در شتابدهنده خطی الکترون ELBE

پژوهش فیزیک ایران

Non-dipolarity of channeling radiation at GeV beam energies

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS

مقالات سال 2013

A Mathematica package for calculation of planar channeling radiation spectra of relativistic electrons channeled in a diamond-structure single crystal (quantum approach)

COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS

مقالات سال 2011

Simulation of axial channeling radiation on a thin Ge single crystal

Il Nuovo cimento della Societá italiana di fisica. C

Planar channeling radiation by 20-800 MeV electrons in a thin silicon carbide

European Physical Journal Plus

Channeling radiation on quartz stimulated by acoustic waves

Il Nuovo cimento della Societá italiana di fisica. C

مقالات سال 2008

Investigation of planar electron channelling radiation generated in quartz single crystals

JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS

مقالات سال 2020

ارزیابی تغییرات طیفی پرتوهای ایکس کمانرژی در سطح اپلیکاتورهای کروی مورد استفاده در پرتودرمانی حین عمل تومورهای پستان

بیست و ششمین کنفرانس هسته ای ایران ، 2020-04-30

مقالات سال 2019

شبیه سازی سیستم پرتودرمانی حین عمل INTRABEAM به همراه اپلیکاتورهای کروی توسط ابزار مونت کارلوی GEANT4

کنفرانس فیزیک ایران 1398 ، 2019-08-29

مقالات سال 2018

بررسی خواص نوری نقاط کوانتومی CdS با غلظتهای مختلف تحت تابش چشمه گاما به منظور کاربرد در دوزیمتری

کنفرانس سنجش و ایمنی پرتو ، 2018-10-18

حل تحلیلی براي سیال بیورکن مقاومتی در برخوردهاي یونی سنگین فرا نسبیتی

کنفرانس فیزیک ایران ، 2018-08-30

محاسبات دوزيمتري سلولي و تخمين ضريب تاثير بيولوژيكي نسبي دوز گادولينيوم در نوترون تراپي با گادولينيوم با كمك كد

کنفرانس سالانه فیزیک هسته ای ، 2018-02-22

مقالات سال 2017

طراحی یک AMD برای تولید باریکه پوزیترون در یک مدل هیبریدی

کنفرانس فیزیک هسته ای ایران ، 2017-02-23

محاسبات دوزیمتری برای نوترون¬تراپی با گادولینیوم در ابعاد ماكروسكوپی

کنفرانس سالانه فیزیک هسته ای ایران ، 2017-02-23

بررسی فرآیند تولید پوزیترون با استفاده از تابش کانالی ناشی از حرکت الکترون در بلورهای با ساختار الماس

کنفرانس سالانه فیزیک هسته ای ایران ، 2017-02-23

حل معادلات مگنتو هیدرودینامیک با استفاده از سناریوی بیورکن در برخوردهای یونی

کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها ، 2017-01-26

حل تحلیلی مغادلات مگنتو هیدرودینامیک با استفاده از سناریوی بیورکن در برخورد یونی سنگین

هفتمین کنفرانس ذرات و میدانها ، 2017-01-26

مقالات سال 2016

محاسبه طیف کانالی الکترونهای نسبیتی از بلورهای w, si, ge, c

کنفرانس فیزیک ریاضی ایران ، 2016-11-03

مقالات سال 2015

محاسبه توزیع انرژی پوزیترونهای تولیدی از شتابدهنده باریکه الکترونی با استفاده از تابش کانالی و ترمزی

دومین کنفرانس ملی شتابگرهای ذرات 94 ، 2015-11-26

محاسبه طیف تابش کانالی ناشی از کانال زنی الکترونهای با انرژی GeV 1 ضخامتهای مختلف تک بلور سلیکون

دومین کنفرانس ملی شتابگرهای ذرات 1394 ، 2015-11-26

بررسی تابش کانالی از بلورهای الماس به منظور تهیه اشعه x تک انرژی در شتابدهنده خطی الکترون ELBE

دومین کنفرانس ملی شتابگرهای ذرات 94 ، 2015-11-26

محاسبه اثرات بیولوژیکی ناشی از یون تراپی تومورهای مغزی با استفاده از ابزار Geant 4

کنفرانس فیزیک ایران 94 ، 2015-08-27

بررسی تابش کانالی پوزیترونهای نسبیتی در بلور LiNbO3 به منظور تهیه اشعه x تک انرژی

کنفرانس فیزیک ایران 94 ، 2015-08-27

مقایسه توزیع دوز عمقی یون¬های سنگین کربن 12 و بور 10 با پروتون در تومورهای سرطان سر توسط کد GEANT4

بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران ، 2015-02-26

مقالات سال 2014

شبیه سازی توزیع انرژی پوزیترونهای تولید شده بوسیله فوتونها، بر اثر تابش کانالی الکترونهای

كنفرانس فيزيك ايران 92 ، 2014-01-24

مقالات سال 0000

Planar channeling radiation from electrons in quartz

channeling 2006 ، 0000-00-00

بررسی تابش کانالی از کریستالهاي الماس به منظور تهیه اشعه x تک انرژي

شانزدهمین کنفرانس هسته اي ایران ، 0000-00-00

Channeling X-ray at the ELBE radiation source

channeling 2006 ، 0000-00-00

Treatment of planar channeling radiation under the influence of ultrasound

channeling 2008 ، 0000-00-00