مقالات سال 2020

Non-commutative effects on gravitational measurements

CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY

مقالات سال 2019

Breit–Wignerdistribution quantumbeats and GSIAnomaly

ANNALS OF PHYSICS

Diffraction of a partial temporal coherent beam from a single-slit and a circular aperture

OPTICS COMMUNICATIONS

مقالات سال 2017

Dirac equation, hydrogen atom spectrum and the Lamb shift in dynamical noncommutative spaces

PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS

Gravitational radiation in dynamical noncommutative spaces

GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION

ذرات تک‌تایه به عنوان ماده تاریک سرد در فضا- زمان ناجابه‌جایی دقیق

پژوهش فيزيك ايران

مقالات سال 2016

Can Gravity Distinguish between Dirac and Majorana Neutrinos

Gravitation & Cosmology

Photonic dark matter portal and quantum physics

Chinese Physics C

مقالات سال 2015

Which is the quantum decay law of relativistic particles

EPL

Neutrino spin oscillations in gravitational fields in noncommutative spaces

Physica Scripta

مقالات سال 2014

Dynamical noncommutative quantum mechanics

JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS

Dynamical noncommutative quantum mechanics

Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical

مقالات سال 2013

Neutrino spin oscillations in gravitational fields

Physica Scripta

مقالات سال 2020

مدهای شبه نرمال اختلالات میدان اسکالری با جفت شدگی غیر کمینه

کنفرانس فیزیک ریاضی ایران ، 2020-01-02

مقالات سال 2019

همگرایی گرانشی در ابعاد اضافی

کنفرانس فیزیک ایران ، 2019-08-29

اتم های گرانشی در ابعاد بالاتر

کنفرانس فیزیک ایران ، 2019-08-29

اندازه گیری های گرانشی در ابعاد بالاتر

همایش ملی گرانش و کیهانشناسی ، 2019-01-24

مقالات سال 2018

همگرایی گرانشی نوترینو در فضای ناجابجایی

هشتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها ، 2018-02-14

مقالات سال 2015

Photonic dark matter portal revisited

XIV International Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics ، 2015-09-11

تابش گرانشی در فضای ناجابجایی دینامیکی

پنجمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها ، 2015-02-19

طیف اتم هیدروژن و جابجایی لمب در فضای ناجابجایی دینامیکی

پنجمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها ، 2015-02-19