persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2023

عنوان مقاله :پذیرش ثبت اموال مجهول المالک

عنوان نشریه :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :تحلیل و بررسی تاثیرساختار حقوقی«نشانه¬های جغرافیایی» در توسعه صنایع¬دستی و گردشگری روستایی

عنوان نشریه :راهبرد توسعه

مقالات سال 2021

عنوان مقاله :مندرجات حکم ورشکستگی با بررسی دادنامه شماره 9909975183300774 - شعبه سوم حقوقی سبزوار

عنوان نشریه :وکیل مدافع

مقالات سال 2019

عنوان مقاله :نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد ودیعه

عنوان نشریه :پژوهشنامه بيمه

عنوان مقاله :شناسایی ریسک های عام در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری

عنوان نشریه :بررسی های بازرگانی

مقالات سال 2017

عنوان مقاله :مدیریت حقوقي ریسكها بین شرکت پروژه وپیمانکاران فرعی درپروژه هاي موضوع قراردادهايBOT (ساخت،بهره برداري و واگذاري)

عنوان نشریه :پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

مقالات سال 2022

مسئولیت دولت وشهرداریها در قبال تملک اراضی واملاك اشخاص در پروژه هاي عمومی و عمرانی

دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت ، 2022-02-09

مقالات سال 2019

بررسی حقوقی صکوک وقفی و ماهیت آن

چهارمین همایش مالی اسلامی ، 2019-11-02

مقالات سال 2017

بررسی حقوقی اوراق مشارکت و راهکارهای حقوقی جذب حداکثری سرمایه در دوران پساتحریم

هشتمین کنفرانس «توسعه نظام ‏‏تأمین مالی و سرمایه گذاری در ایران» ، 2017-02-13

مقالات سال 2016

اوراق مرابحه در نظام حقوقی ایران و مراحل انتشار آن

سومین کنفرانس بین المللی حقوق وتوسعه پایدارجامعه مدنی ، 2016-12-05

اوراق قرض الحسنه در پرتو علم حقوق و روند انتشار آن

عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران ، 2016-10-26

مقالات سال 2015

طراحی یک سیستم خبره مبتنی بردانش مدیریت ریسک در پروژه های ساخت خطوط مترو به روش B.O.T

کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی علوم و تکنولوژی ، 2015-07-23

طراحی یک سیستم خبره مبتنی بردانش مدیریت ریسک در پروژه های ساخت خطوط مترو به روشB.O.T

International Conference On Research in engineering,science and technology ، 2015-07-01

مقالات سال 1394

Development of an Expert System Based on Risk Management Knowledge for Projects of Subway Lines Construction by B.O.T Method

M i t t e i l u n g e n S a e c h s i s c h e r E n t o m o l o g e n ، 1394-10-04

پایان نامه های سال 2023

نشان جغرافیایی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):شیما زرقی

پایان نامه های سال 2021

شیوه های نوین وقف با معرفی شرکت های وقفی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مبینا رحیمی دوین

پایان نامه های سال 2020

شناسایی و تحلیل روشهای تصرفهای غیرقانونی اراضی شهری با استفاده از پایگاه دادههای مکانی (محدوده مورد مطالعه: محدوده ی قانونی شهر سبزوار)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محسن برزوئی

مقررات حاکم بر توقیف اموال محکوم علیه در مرحله اجرای حکم

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):طاهره تقدسی فر

حقوق مالکیّت فکری در پرتو نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلّب در تهیّه آثار علمی مصوّب 1396

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):شیما علی نیافیض ابادی

پایان نامه های سال 2019

بررسی تأثیر نهاد داوری بر کاهش تورم پرونده ها و توسعه قضایی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امید خسروی قره چه

پایان نامه های سال 2018

قابلیت استناد به تحریم‌های اقتصادی به عنوان قوه قاهره

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):روح اله نجم آبادی

تاثیر انگیزه در مسئولیت مدنی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمد رضی پورکاری

بررسی مقایسه ای قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران و قانون مدنی عثمانی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عامر شمسی

بررسی تطبیقی صکوک اجاره در حقوق ایران و مالزی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فائزه داورزن

پایان نامه های سال 2017

ماهیت حقوقی افزایش مهر بعد از عقد نکاح

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمانه اسلامی نژاد

بررسی تطبیقی قانون توزیع عادلانه آب ایران و قانون آب افغانستان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدمهدی نوروزی

ضمان ناشی از تعدد اسباب با تاکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):بفرین احمدیان

مسئولیت مدنی مالک در زمینه ی ساخت و ساز شهری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محدثه دشتی

بررسی حقوقی تامین منابع مالی از طریق صکوک و اوراق استصناع در دوران پساتحریم

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حمید صفرزاده بقال

تاثیر تغییر اساسی شرایط اقتصادی برتعهدات طرفین قرارداد

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فرشته بنسبردی

توافق راجع به نقض تعهدات پولی با تاکید بر رویه قضائی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رضا محمودی

پایان نامه های سال 2016

نظام حقوقی حاکم بر ساخت و ساز شهری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):لیلا نخعی

خلع ید در اموال غیر منقول در رویه قضایی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی سلیمانی مارشک

مدیریت حقوقی - قراردادی اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری در پروزه های عمرانی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):هاشم حسینی ثانی

نقش تقنین بر جذب سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر حقوق ایران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):معصومه مداح شورچه

حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در معاهده منشور انرژی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محبوبه خدیوی

بررسی تطبیقی اعتراض به رأی داوری در قانون حکمیت تجارتی افغانستان و قانون داوری تجاری بین¬المللی ایران با قانون نمونه داوری آنسیترال

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیدحسین حسینی

بررسی مانع بودن کفر از ارث

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا رحیمی

پایان نامه های سال 2015

نقد وبررسی قانون پیش فروش اپارتمان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیدسلیمان موسوی پورخور

بررسی اعتبار و آثار شرط بنایی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه قابل

نظام حقوقی حاکم بر امنیت غذایی از منظر حقوق تطبیقی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):میلاد فرهمند

پایان نامه های سال 2014

بررسی اعتبار و ماهیت نکاح مسیار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):معصومه دلبری

بررسی توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نکاح

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا کرامتی تبار

علل اطاله دادرسی در محاکم با تأکیدبر ضرورت تشکیل دادگاه های تجاری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علیرضا صادقی

آثار حقوقی -اجتماعی مهریه های سنگین

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمیه یعقوبیان

هماهنگي قواعد حاکم بر تجارت مواد غذايي و محصولات کشاورزي با استانداردهاي بهداشتي در سازمان تجارت جهاني

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسن کاظمی

پایان نامه های سال 2013

ماهیت حقوقی جریان ثبتی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم رضایی

نقد و بررسیقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رویا عباسی

شورای انضباطی دانشجویان

تاریخ شروع فعالیت 1398-04-15
تاریخ پایان فعالیت: 1399-04-15

عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

تاریخ شروع فعالیت 1398-04-15
تاریخ پایان فعالیت: 1399-04-15

عضو بدوی هیات انتظامی

تاریخ شروع فعالیت 1398-04-15
تاریخ پایان فعالیت: 1399-04-15

مدیر اداره حقوقی

تاریخ شروع فعالیت 1396-08-06
تاریخ پایان فعالیت: 1397-11-28

مدیر گروه

تاریخ شروع فعالیت 1392-08-11
تاریخ پایان فعالیت: 1394-04-15

مدیرگروه

تاریخ شروع فعالیت 1394-04-16
تاریخ پایان فعالیت: 1395-04-16

مشاور حقوقی

تاریخ شروع فعالیت 1397-11-28
تاریخ پایان فعالیت:

هیات انتظامی اعضای هیات علمی

تاریخ شروع فعالیت 1398-02-15
تاریخ پایان فعالیت: