مقالات سال 2017

Analysis and Design of Coded Apertures for Defocus Deblurring Based on Imaging System Properties and Optical Features

IET Image Processing

مقالات سال 2016

Coded aperture solution for improving the performance of traffic enforcement cameras

OPTICAL ENGINEERING

Quality Assessment Based Coded Apertures for Defocus Deblurring

Journal of Information Systems and Telecommunication

مقالات سال 2015

طراحی و ارزیابی عملکرد روزنه کدشده با توجه به های ویژگی سیستمهای تصویربرداری

CSICC 2015-بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ، 2015-03-05

مقالات سال 2011

LSP: Local Similarity Pattern, A new approach for Rotation Invariant Noisy Texture analysis

ICIP2011 ، 2011-09-14

کتب سال 2009

ساختمان داده به زبان ساده(++C)

ناشر :

مدیر گروه