مقالات سال 2017

Fe3O4-modified graphene oxide as a sorbent for sequential magnetic solid phase extraction and dispersive liquid phase microextraction of thallium

MICROCHIMICA ACTA

مقالات سال 2015

Extraction of Methadone from aqueous samples and human urine by Dispersive Liquid-Liquid Microextraction method and Determination by UvVisble Spectrophotometry

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH

مقالات سال 2020

پیش تغلیظ و اندازه گیری فلز سمی جیوه به روش استخراج فاز جامد به کمک جاذب اصلاح شده با لیگاند 5-1 دی فنیل کاربازون و اندازه گیری به روش اسپکتروفتومتری مرئی و ماوراءبنفش

شانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور ، 2020-09-16

اندازه گیری فلز مس به روش اسپکتروفتومتری مرئی و ماوراءبنفش بعد از استخراج فاز جامد

شانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور ، 2020-09-16

پیش تغلیظ واستخراج آنتیموان از نمونه های آبی به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی و اندازه گیری به روش اسپکتروفتومتری مرئی و ماوراءبنفش

شانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور ، 2020-09-16

مقالات سال 2019

Determination of simvastatin by voltammetry method using screen printed electrode modified with graphene oxide

سیزدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران ، 2019-02-28

مقالات سال 2018

استخراج و پیش تغلیظ مرکاپتوپریل با روش استخراج فاز جامد در نمونه های ادرار و اندازه‌گيري آن‌ها با دستگاه اسپکتروفتومتری ماوراءبنفش-مریی

پانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور ، 2018-09-27

اندازه گیری مقادیر بسیار کم کادمیم به روش جذب اتمی بعداز استخراج با نانوذرات اصلاح شده با لیگاند2و4 دی نیترو فنیل هیدارزین به عنوان جاذب استخراج فاز جامد

پانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور ، 2018-09-27

پیش تغلیظ و استخراج فلز کادمیم به روش استخراج فاز جامد با نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده با لیگاند4-(2-پیریدیل آزو)-رزورسینول و اندازه¬گیری آن به روش اسپکتروسکوپی جذب ا

پانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور ، 2018-09-27

مقالات سال 2016

Preconcentration and extraction of chlorambucil using solid phase extraction and determination by ultraviolet visible spectrophotometry

The 23rd Iranian Seminar of Analytical Chemistry ، 2016-09-01

Magnetic graphene solid phase extraction followed by dispersive liquid phase microextraction for preconcentration and determination of ultratrace thallium

The 23rd Iranian Seminar of Analytical Chemistry ، 2016-09-01

Determination of trace amounts of Letrozole by UV-Vis Spectrophotometry after Solid Phase Extraction based on Magnetic Sorbent

The 23rd Iranian Seminar of Analytical Chemistry ، 2016-09-01

Preconcentration and determination of Ondanestron by Uv-Vis spectrophotometry after solid phase extraction based on modified magnetic carbon nanoparticles

The 23rd Iranian Seminar of Analytical Chemistry ، 2016-09-01

مقالات سال 2015

Extraction and preconcentration of cadmium in aqueous samples by dispersive liquid-liquid microextraction and determination method using UV-vis spectrophotometry

هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست ، 2015-08-27

تغلیظ آنتیموان با استفاده از میکرواستخراج فاز مایع از فضای فوقانی محلول بعد از تولید هیدرید و اندازه گیری ان به روش اسپکتروفتومتری مرئی و ماورابنفش

دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور ، 2015-05-14

جداسازی و تغلیظ مس به روش استخراج با حلال جامد و اندازه گیری آن به روش اسپکتروفتومتری مرئی و ماوراء بنفش

دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور ، 2015-05-14

استخراج داروی باپرونورفین در نمونه های آبی به روش میکرو استخراج قطره ای واندازه گیری آن به روش اسپکتروفتومتری مرئی_ماوراء بنفش

دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور ، 2015-05-14

مقالات سال 2014

استخراج توریم به روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی و اندازه گیری آن به روش اسپکتروفتومتری مرئی و ماوراء بنفش

یازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور ، 2014-05-15

استخراج داروی تولترودین در نمونه های آبی به روش میکرو استخراج قطره ای واندازه گیری آن به روش اسپکتروفتومتری مرئی_ماوراء بنفش

یازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور ، 2014-05-15

اندازه گیري تالیم به روش جذب اتمی کوره گرافیتی بعد از میکرو استخراج فاز مایع

یازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور ، 2014-05-15

تغلیظ و جداسازی منگنز به کمک رزین کاتیونی Dowax و اندازه گیری آن به روش جذب اتمی

یازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور ، 2014-05-15

Dispersive liquid - liquid microextraction for determination of cadmium (II) in

بیستمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران ، 2014-02-27

مقالات سال 0000

Determination of gold by electrothermal atomic absorption spectrometry.

IUPAC, Word Chemistry Congress. ، 0000-00-00

Molecular structure and vibrational assignment of DMOA.

، 0000-00-00

Vabtational assignment of benzoylaceton:a dansity functional theoretical study

Worhld chemisrty congress ، 0000-00-00

Determination of trace amounts of silver by flame atomic absorption spectrometry.

IUPAC, Word Chemistry Congress. ، 0000-00-00

Determination of arsenic by electrothermal atomic absorption spectrometry.

IUPAC, Word Chemistry Congress. ، 0000-00-00

A density functional theoretical study and vibrational assignment of BA.

IUPAC, Word Chemistry Congress. ، 0000-00-00

کتب سال 2014

مبانی شیمی تجزیه

ناشر : نشر پژوهشی نوآوران شریف