مقالات سال 2021

Population differentiation in the Persian Gulf and Gulf of Oman: insights from the ghost shrimp's associated copepods, Clausidium iranensis and Clausidium persiaensis

Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom

Population differentiation in the Persian Gulf and Gulf of Oman: insights from the ghost shrimp's associated copepods, Clausidium iranensis and Clausidium persiaensis

Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom

Description of Electrogena sartorii sp. nov., a new representative of the genus Electrogena Zurwerra & Tomka, 1985 (Ephemeroptera: Heptageniidae), from Iran using molecular and morphological data

zootaxa

مقالات سال 2020

Molecular phylogeny and taxonomy of the genus Pilumnus Leach, 1815 (Eucrustacea: Brachyura: Pilumnidae) in the Persian Gulf and Gulf of Oman

Zoologischer Anzeiger

مقالات سال 2019

Phylogeography of Potamon ibericum (Brachyura: Potamidae) identifies Quaternary glacial refugia within the Caucasus biodiversity hot spot

Ecology and Evolution

مقالات سال 2018

بررسی تنوع گونهای ناقلین لیشمانیازیس (پشه خاکیهای فلبوتومینه)، در شهرستان خوسف خراسان جنوبی

مجله دانشگاه علوم پزشكي قم

Multiple Pleistocene refugia and repeated phylogeographic breaks in the southern Caspian Sea region: Insights from the freshwater crab Potamon ibericum

JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY

Parapatric genetic divergence among deep evolutionary lineages in the Mediterranean green crab, Carcinus aestuarii (Brachyura, Portunoidea, Carcinidae), accounts for a sharp phylogeographic break in the Eastern Mediterranean

BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY

Morphological Identification of Sandflies and Their Species’ Diversity

paramedical journal of sciences

مقالات سال 2017

تعیین گونه انگل لیشمانیا و فون پشه خاکیهاي شهرستان زیرکوه استان خراسان جنوبی

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

Morphometric characterization of the freshwater crab Potamon elbursi Pretzmann, 1962 in the Caspian Sea and Namak Lake hydrographic systems

JOURNAL OF CRUSTACEAN BIOLOGY

Life history traits and patterns of sexual dimorphism in the freshwater crab Potamon ibericum (Bieberstein, 1809) (Decapoda: Brachyura: Potamidae) from the western Alborz Mountains, Iran

JOURNAL OF CRUSTACEAN BIOLOGY

مقالات سال 2016

MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR DIVERSITY IN THE POTAMON RUTTNERI - P. GEDROSIANUM SPECIES COMPLEX (DECAPODA: BRACHYURA) INDICATE NEED FOR TAXONOMIC REVISION

CRUSTACEANA

مقالات سال 2015

Atarbolana makranensis, a new species of Cirolanidae (Crustacea, Isopoda) from Makran, Iranian coast of the Gulf of Oman

ZooKeys

مقالات سال 2014

Description of a new freshwater crab species of the genus Potamon (Decapoda, Brachyura, Potamidae) from Iran, based on morphological and genetic characters

CRUSTACEANA

مقالات سال 2021

Intraspecific variability of Pholcus phalangioides using molecular data from Iran

بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران ، 2021-02-19

مقالات سال 2018

خرچنگ های جنس Pilumnus Leach,1815 در خلیج فارس و دریای عمان

اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس) ، 2018-11-28

Climate change and the effect of the distribution pattern of Trapelus ruderatus (Sauria: gamidae) in Iran

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ، 2018-08-24

Biodiversity and distribution of Mayflies (Insecta: Ephemeroptera) in rivers of north and northeastern of Iran

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ، 2018-08-24

Growth pattern and sexual dimorphism in life history of the freshwater crab Potamon ruttneri (Decapoda: Brachyura: Potamidae)

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ، 2018-08-24

Population structure and evolutional history in the freshwater crabs Potamon ruttneri (Crustacean: Brachyuran: Potamidae)

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ، 2018-08-24

مروری بر اثرات فیزیولوژیک سودمند شنبلیله(Trigonella foenum graecum) بر سلامتی

پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک ، 2018-03-06

مقالات سال 2017

تاريخ جمعيت شناسي و مدلسازي پراکنش گونه در خرچنگ آب شيرين Potamon ibericumدر حوضه آبريز جنوب درياي خزر

سومین کنفرانس ملی علوم جانوری ، 2017-08-25

تمايز مورفولوژيکي در ميان جمعيت هاي ) Trapelus ruderatus (Olivier, 1804درغرب آسيا

سومین کنفرانس ملی علوم جانوری ، 2017-08-25

جغرافياي زيستي خرچنگ هاي آب شيرين جنس Potamonدر خاورميانه بر پايه داده هاي مولکولي

سومین کنفرانس ملی علوم جانوری ، 2017-08-25

بررسي ساختار جمعيتي خرچنگ آب شيرين Potamon ruttneri Pretzmann, 1962در شمال شرق ايران با استفاده از داده هاي ژنتيکي و ژئومتري- مورفومتري

سومین کنفرانس ملی علوم جانوری ، 2017-08-25

Population structure of the freshwater crab Potamon elbursi Pretzmann, 1962, based on genetic and morphometric data from the southern Caspian Sea and Namak Lake Basins

3rd National Conference on Animal Science ، 2017-08-25

مقالات سال 2016

رکورد جدید از گونه های زودمیران (Ephemeroptera: Insecta) از برخی رود خانه های مازندران و گلستان

اولین همایش یافته های نوین در زیست شناسی ، 2016-11-25

بررسی پراکنش و وضعیت خانواده Pholcidae و ثبت جنس جدید Crossopriza در ایران

اولین همایش یافته های نوین در زیست شناسی ، 2016-11-25

تمایز بین گونه ای در خرچنگ های پهن آب شیرین جنس Potamon با استفاده از داده های ریخت سنجی

اولین کنگره ملی دانشجویان پارامدیکال کشور ، 2016-03-04

فراوانی پشه خاکی های شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی در تابستان 1394

اولین کنگره ملی دانشجویان پارامدیکال کشور ، 2016-03-04

مقالات سال 2015

Genetic diversity in the European stone crayfish, Austropotamobius torrentiumin southeastern Europe with special emphasis on Bulgarian populations

The Crustacean Society & International Association of Astacology ، 2015-08-23

مقالات سال 2008

Toxic impact of sub lethal and lethal concentrations of Zinc Chloride On gill and liver of common crap (Cyprinus carpio)

پانزدهمین کنفرانس سراسري و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ، 2008-08-21

مطالعه اثر غلظت هاي نزدیک به کشنده کادمیوم بر روي پروتئین پلاسما در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)

پانزدهمین کنفرانس سراسري و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ، 2008-08-21

مقالات سال 2007

مطالعه اثر سمیت غلظت های مختلف سولفات مس به روی ابشش ماهی امور Ctenopharyngodon idella

دومیت کنفرانس سراسری علوم جانوری ، 2007-09-05

بررسی آلاینده های رودخانه های اسفراین و تاثیر آن بر روی بافت های ماهیان ساکن این رودخانه ها

بررسي آلاينده هاي رودخانه هاي اسفراين و تاثير اين آلاينده ها بر روي بافت هاي ماهيان ساکن اين رودخان

بررسي آلاينده هاي رودخانه هاي اسفراين و تاثير اين آلاينده ها بر روي بافت هاي ماهيان ساکن اين رودخان

تعیین گونه های انگل لیشمانیا در پشه خاکی های