مقالات سال 2020

نسخه شناختِ محامد حیدریّه برمبنای نقد متن شناختی با رویکرد درون متنی و برون متنی

کتابداری و اطلاع رسانی

کتب سال 2019

مبانی نقشه خوانی

ناشر :

تکنیک های میدانی و آزمایشگاهی در ژئومورفولوژی

ناشر :

کتب سال 2005

تصحیح المعجم فی اثار ملوک العجم

ناشر : انجمن اثار و مفاخر فرهنگی