مقالات سال 2021

EXPLORING THE COMPETENCIES OF SCHOOL EDUCATION SUPERVISORS: A QUALITATIVE STUDY

Paiarches journal of archaology of egypt

مقالات سال 2019

بررسی رابطه نقش شغلی با تنش شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه

پویش درآموزش علوم تربیتی و مشاوره

شناسایی شاخصهای بهرهوری مدیران ادارات آموزشوپرورش استان خراسان رضوی

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی

مقالات سال 2018

طراحی مدل مدیریت دانش در دانشگاه فنی و حرفه ای با راهبرد آموزش تربیت کارآفرین

پژوهش در نظام های آموزشی

تاثير آموزش کارآفريني بر قصد کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

ارائه مدل آموزش فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش خراسان رضوی با استفاده از نظریه داده بنیاد

پژوهش در نظام های آموزشی

مقالات سال 2017

کاربرد مدل شرون لاوسون جهت ارزیابی وضعیت دانش در دانشکده علوم پزشکی نیشابور

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی

پيشبيني قابليتهای نوآوری بر اساس سبک رهبری اصيل در آموزش و پرورش

ابتكار و خلاقيت در علوم انساني

Desiging the organizational cultural model based on the grounded theory emphasizing on collaborative leraing cilture

Iranian journal of educational sociology

مقالات سال 2016

نقش فضای سبز محیطهای آموزشی کودکان در تقویت حس تعلق به مکان )بررسی موردی: مدارس ابتدایی ناحیه دو، شهر شیراز(

علوم محيطي

مقالات سال 2015

بررسي رابطه ادراك از محيط يادگيري

پژوهش هاي آموزش و يادگيري

جایگاه آموزش و فضاهای اموزشی در عصر شکوفایی خراسان بزرگ

پژوهشنامه خراسان بزرگ

مقالات سال 2014

challenges and solution in training an empoloyment development

مقالات سال 2013

Reviewing the mediating role of relation quality on the relationship between bonds of relationship marketing and loyalty,

Relation between Spiritual Intelligence and Job Satisfaction

Devising a customer's satisfaction model for Mashhad Etka Chain Stores

European Journal of Scientific Research

Relationship between learning organization and knowledge management.

A Study on the Cultural Challenges Facing Iranian Organizations

مقالات سال 2012

بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت علمی

نوآوری های مدیریت آموزشی

مقالات سال 2009

طراحی مدل مناسب تعالی مدارس در آوزش و پرورش

تعلیم و تربیت

مقالات سال 2021

بررسی تأثیر تعلل ورزی بر افسردگی در دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی روانشناسی،مطالعات اجتماعی فرهنگی ، 2021-07-27

بررسی تاثیر معنویت بر رضایتمندی زناشویی

نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی روانشناسی،مطالعات اجتماعی فرهنگی ، 2021-07-26

رابطه هوش معنوی و سلامت روان با نقش واسطه ای سبک های حل مسئله

نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی روانشناسی،مطالعات اجتماعی فرهنگی ، 2021-07-26

بررسی تاثیر طلاق عاطفی والدین بر هراس اجتماعی نوجوانان

اولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ، 2021-02-24

رابطه شخصیت بر رفتار بهداشتی دانشجویان حکیم سبزواری

نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم تربیتی و روانشناسی ، 2021-02-20

بررسی رابطه خودآرایی و عزت نفس در دانشجویان دختر دانشگاه حکیم سبزواری

نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم تربیتی و روانشناسی ، 2021-02-20

شناسایی عوامل ایجاد کننده استرس در دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم تربیتی و روانشناسی ، 2021-02-18

مقالات سال 2019

مقایسه افسردگی و کمرویی دانشجویان دانشگاه های تک جنسیتی و مختلط

نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه ، 2019-07-05

مدل یابی رابطه سبک تفکر با میزان پذیرش تغییر مدیران

یازدهمین نمایش ملی آموزش ، 2019-05-02

مقالات سال 2017

رابطه شیوه های مقابله با استرس با رضایت شغلی معلمان زن مقطع ابتدایی شهر نیشابور

سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران ، 2017-05-23

تاثیر پذیری فرهنگ سازمانی از مدیریت استعداد

چهارمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران ، 2017-05-22

بررسی سبک های زندگی ایرانی اسلامی در خانواده های ایرانی

پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت... ، 2017-05-18

مقالات سال 2016

نقش معلم در تربیت اجتماعی کودک از منظر نهجالبلاغه

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی وتاکید بر پژوهش های نوین ، 2016-02-27

نقش مراکز تربیت معلم در توسعه کارآفرینی

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین ، 2016-02-27

بررسی تحلیلی اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و تأکید بر پژوهش های نوین ، 2016-02-27

بزرسی کارکرد های جامعه پذیری سیاسی در دانش آموزان و نقش نهاد های تعلیم و تربیت

ا ولٍیين کنفٌراسً بین المللی علو مَ ا نسًا نیً با ر ویٍکرد ابرانی - اسلامی تاکید بر پژ و هٍش های نوین ، 2016-02-27

مقالات سال 2015

ضرورت طراحی مدل تعالی سازمانی در مراکز بهداشتی

کنفراس بین المللی مدیریت و علوم انسانی ، 2015-11-30

تکنولوژی آموزشی و اهمیت و نقش آن در مدیریت فرایند یادگیری اثربخش

اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه ، 2015-09-01

بررسی اهمیت مدیریت جانشین پروری

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و ، 2015-06-05

سازمان یاد گیرنده حاصل یادگیری سازمانی

دومین همایش توسعه پایدار در علوم تربیتی ، 2015-06-05

جایگاه و نقش مدیران در خلاقیت و نواوری سازمانی

کنفرانس بین المللی مدیریت فرهنگ و توسعه اقتصادی ، 2015-05-21

نقش مدیر در ارتقا مدیریت کیفیت در اموزش و پرورش

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت ، 2015-01-07

مقالات سال 2014

خلق دانش منابع انسانی در سازمانهای آموزشی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد ، 2014-12-11

جایگاه سرمایه فکری در ارتقاء کیفیت خدمات اموزشی،

همایش ملی مدیریت آموزشی ، 2014-09-18

کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در اموزش های ضمن خدمت معلمان رویکردی نوین به دوره های آموزش ضمن خدمت،

سومین کنفرانس ره اوران دانش ، 2014-09-18

نقش آموزش در کارافرینی و توسعه پایدار

علوم مدیریت نوین ، 2014-09-04

ارزیابی مدیریت منابع انسانی در دانشگاه حکیم سبزواری

اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و ، 2014-08-20

استراتزی مدیریت اسلامی و رهبری اثربخش

علوم اسلامی و انسانی ، 2014-06-24

آموزش و توسعه پایدار،

سومین کنفرانس ره اوران دانش ، 2014-05-31

بررسی راهکارهای انگیزه پژوهشی مربیان فنی و حرفه ای

ره اوران آموزش ، 2014-05-31

رابطه بین باورهای دینی و بلوغ عاطفی دانشجویان،

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری ، 2014-03-09

نقش مدیریت در معماری اسلامی و ایرانی در کیفیت فضای مسکونی

تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی ، 2014-03-05

رابطه جهت گیري مذهبی و رفتارشهروندي سازمانی دبیران

International Congress on Culture and Religious Thought ، 2014-02-21

چالشها و موانع تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی( با رویکرد مدیریت و حسابداری)

اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی( با رویکرد مدیریت و حسابداری) ، 2014-02-14

داشبورد های مدیریت ابزاری نو در مدیریت استراتژیک سازمانها

کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها ، 2014-01-06

مقالات سال 2013

بررسی چالش های فرهنگی فراروی سازمان های ایرانی

کنفرانس بین المللی مدیریت ، 2013-12-26

مقالات سال 2012

بررسی موانع قانونی تولید ملی

مجموعه مقالات همایش تولید ملی ، خراسان شمالی ، 2012-12-15

مقالات سال 0000

نقص و روش تربیتی معلمان در فرآیند یاددهی یادگیري از دیدگاه جان دیویی

پیام نور سبزوار ، 0000-00-00

توسعه چرخه هاي نوآوري و آينده پژوهي با رويکرد آموزش هاي مهارتي

سومين همايش ملي و دومين همايش بين المللی مهارت اموزی ، 0000-00-00

کتب سال 2016

فهم سیاست در قلمرو تعلیم و تربیت

ناشر :

بررسی میزان تحقق مدیریت دانش در دانشگاه حکیم

برنامه استراتژیک دانشگاه حکیم

شناسايي عوامل موثر بر نگهداشت اعضاي هيات علمي

طراحی مدل مناسب دانشگاه ناب؛ مورد مطالعه دانش

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری

عضو کارگروه تحول اداری

عضو کمیته علمی هفتمین سمینار بهداشت روان

عضو هیئت رئیسه شورای سیاستگذاری سمینار بهداشت روان دانشجویان

غضو شورای تحصیلات تکمیلی

مدیر اموزشی

مدیر دفتر نظارت دانشگاه حکیم سبزواری

مدیر گروه علوم تربیتی

مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی روسای دانشگاه ها