مقالات سال 2019

نوآوری ها و تحولات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395

پژوهشنامه بیمه

مقالات سال 2018

مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های معدنی

اولین همایش ملی ارتقاء نام مسئولیت مدنی در حقوق ایران ؛چالش عا و راهکار ها ، 2018-12-06

مبانی مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های معدنی

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در ایران ؛چالش ها و راهکار ها ، 2018-12-06

مبانی مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های معدنی

اولین همایش ملی ارتقاء نام مسئولیت مدنی در حقوق ایران ؛چالش عا و راهکار ها ، 2018-12-06

وضعیت هزینه اجرای عمل در اجاره اشخاص

اولين كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم انساني ومطالعات فرهنگي ، 2018-07-13

مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق ، 2018-07-12

کاستی های حقوقی حفاظت از محیط زیست در ایران

دستاورد های نوین جهان در تعلیم و تربیت ،روانشناسی ، حقوق و مطالعات فرهنگی اجتماعی ، 2018-06-21

مقالات سال 2017

قانونگذاری حمایتی از محیط زیست در نظام حقوقی ایران

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد نوین-اسلامی ، 2017-03-08

مقالات سال 2016

دستیابی به توسعه پایدار جامعه مدنی از طریق حمایت از حقوق مصرف کننده

دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی ، 2016-04-21

تحلیلی انتقادی بر مبانای جدید مسئولیت پزشک در حقوق ایران

همایش ملی فقه پویا و رویکرد نوین در مسئولیت مدنی ، 2016-03-05

مقالات سال 2015

حمایت از مالکیت فکری در زمینه حقوق مصرف کننده و تاثیر آن در توسعه اقتصادی

اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی ، 2015-05-11

مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قرارداد در کنوانسیون های رم و مکزیک و حقوق ایران

اولین کنفرانس بین المللی حقوق وتوسعه پایدار جامعه مدنی ، 2015-05-11

مقالات سال 2014

بنیادها و مبانی حمایت از حقوق مصرف¬کنندگان در ایران و اتحادیه اروپا (با رویکرد به فضای الکترونیکی)

دومین همایش بین المللی تجارت واقتصاد الکترونیکی ، 2014-10-21

حق خیار در بیع الکترونیکی

دومین همایش بین المللی تجارت واقتصاد الکترونیکی ، 2014-10-21

مقالات سال 2013

مشروعیت حقوقی تحریم اقتصادی

کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم ، 2013-12-22

بررسی ارث زوجه در قران کریم وحقوق ایران

کنگره بین المللی قران کریم ،انسان و جامعه ، 2013-11-21

سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم

سرپرست دفتر حقوقی ورسیدگی به شکایات سازمان امور دانشجویان وزارت عتف

عضو کار گروه مبارزه با فسا د اقتصادی

عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون زبانهایی خارجی msrt

مدیر حقوقی دانشگاه

مشاور حقوقی رئیس دانشگاه