مقالات سال 2020

Exposure to suboptimal ambient temperature during specific gestational periods and adverse outcomes in mice

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH

مقالات سال 2019

برآورد مکانی محصول کلزای پاییزه بر اساس روش‌های ناپارامتریک‌ (کاربرد در برنامه ریزی فضایی کشاورزی).

پژوهش های تولید گیاهی

برآورد مکانی محصول کلزای پاییزه بر اساس روش‌های ناپارامتریک‌ (کاربرد در برنامه ریزی فضایی کشاورزی)

پژوهش های تولید گیاهی

شناسایی اثرات مواجهه کوتاه‌مدت شرایط تنش حرارتی-رطوبتی بر رشد و نمو جنین

محيط زيست جانوري

مقالات سال 2018

ارزیابی ریسک کمی غیر سرطانزایی برخی از عناصر سنگین در 8 گونه از ماهیان تالاب های بین المللی ایران به روش EPA/WHO

محیط شناسی

مقایسه روش‌های رگرسیون لجستیک پروبیت و تحلیل ممیزی جهت شناسایی نواحی مساعد محیطی برای توسعه کشت گردو (مطالعه موردی شهرستان بافت)

مهندسی بیوسیستم ایران

Assessing fire hazard potential and its main drivers in Mazandaran province, Iran: a data-driven approach

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT

مقالات سال 2017

Assessment of surface water quality using Water Quality Indexes: A case study of the Baba Aman River, Bojnord

Climate change

جانمايي ايستگاههاي سنجش کيفيت هواي شهر مشهد با استفاده از تکنيکهاي تصميمگيري چند معياره

فصلنامه سلامت و محیط زیست

مقالات سال 2015

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از داده های مودیس در شمال ایران (ISC)

پژوهش هاي جغرافياي طبيعي

ارتباط پوشش گیاهی با دما و آلبدوی سطحی در دوره گرم سال با استفاده از داده های مودیس در شمال ایران

پژوهش هاي جغرافياي طبيعي

مقالات سال 2020

پایش کیفی، اهمیت و نقش آن در حفاظت ازمحیط زیست رودخانه ها

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، 2020-02-13

مقالات سال 2019

مروری بر نقش نشانگرهای زیستی در پایش محیط زیست

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ، 2019-04-04

بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در باغات پسته: مطالعه موردی شهرستان مه ولات، خراسان رضوی

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ، 2019-02-13

مروری بر نقش نشانگرهای زیستی در پایش محیط زیست

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ، 2019-02-13

بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک با تاکید بر کادمیوم

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ، 2019-02-13

مقالات سال 2018

سنتز گاما آلومینای فعال و کاربرد آن در حذف کروم شش ظرفیتی از آب در سیستم ناپیوسته

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ، 2018-02-02

بررسی میزان نیترات در آب های زیرزمینی مناطق کشاورزی: مطالعه موردی دهستان قصبه غربی، سبزوار

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ، 2018-02-02

سنتز گاما آلومینای فعال و کاربرد آن در حذف سرب از آب در سیستم ناپیوسته

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ، 2018-02-02

مقالات سال 2017

بررسی منابع ورود آلودگی نیترات به آب های زیرزمینی

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ، 2017-07-14

مروري بر کاربرد گیاه پالایی براي حذف فلزات سنگین از خاك

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

WQIﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎاﻣﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

مقالات سال 2016

بررسی انواع و مکانیسم عمل استرس های اکسیداتیو در ماهی

کنگره بین المللی زیست شناسی ، کشاورزی ، گردشگری و توسعه پایدار ، 2016-06-02

بررسی تغییرات بافت کبد ماهی کفشک زبان گاوی Cynoglossus bilineatus در آب های ساحلی استان هرمزگان

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‏ المللی پـژوهش‏های کاربردی در زیســت شــناســـــی ، 2016-04-22

Estimation of Leaf Relative Water Content using Thermal Infrared Satellite Image

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بینالمللی پـژوهشهای کاربردی در زیست شناسی ، 2016-04-22

بررسی اثرات محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی کاربرد انرژی خورشیدی

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست ، 2016-02-24

" مطالعه جامع آلودگی هواي شهر سبزوار: سنجش آل

برآورد سطح زیرکشت محصولات زراعی گندم و جو

تفکیک اراضی و برآورد سطح زیر کشت محصولات زراع

مکان یابی و اولویت بندي محل استقرار ایستگاه ه