persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :ارزیابی روشهای یادگیری ماشین در ریزمقیاس نمایی مکانی میانگین سالانة دمای سطح زمین و دمای هوا

عنوان نشریه :نشریه محیط زیست طبیعی

عنوان مقاله :Modeling groundwater nitrate concentrations using spatial and non-spatial regression models in a semi-arid environment

عنوان نشریه :Water Science and Engineering

عنوان مقاله :Prenatal exposure to gaseous air pollution in relation to worse fetal growth and adverse birth outcomes in mice

عنوان نشریه :Air Quality, Atmosphere & Health

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :Exposure to suboptimal ambient temperature during specific gestational periods and adverse outcomes in mice

عنوان نشریه :ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH

مقالات سال 2019

عنوان مقاله :شناسایی اثرات مواجهه کوتاه‌مدت شرایط تنش حرارتی-رطوبتی بر رشد و نمو جنین

عنوان نشریه :محيط زيست جانوري

عنوان مقاله :برآورد مکانی محصول کلزای پاییزه بر اساس روش‌های ناپارامتریک‌ (کاربرد در برنامه ریزی فضایی کشاورزی).

عنوان نشریه :پژوهش های تولید گیاهی

عنوان مقاله :برآورد مکانی محصول کلزای پاییزه بر اساس روش‌های ناپارامتریک‌ (کاربرد در برنامه ریزی فضایی کشاورزی)

عنوان نشریه :پژوهش های تولید گیاهی

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :مقایسه قابلیت کاربرد دو روش رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در پهنه بندی حساسیت آتش سوزی عرصه های جنگلی و مرتعی استان مازندران

عنوان نشریه :محیط زیست طبیعی

عنوان مقاله :Assessing fire hazard potential and its main drivers in Mazandaran province, Iran: a data-driven approach

عنوان نشریه :ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT

عنوان مقاله :ارزیابی ریسک کمی غیر سرطانزایی برخی از عناصر سنگین در 8 گونه از ماهیان تالاب های بین المللی ایران به روش EPA/WHO

عنوان نشریه :محیط شناسی

عنوان مقاله :مقایسه روش‌های رگرسیون لجستیک پروبیت و تحلیل ممیزی جهت شناسایی نواحی مساعد محیطی برای توسعه کشت گردو (مطالعه موردی شهرستان بافت)

عنوان نشریه :مهندسی بیوسیستم ایران

مقالات سال 2017

عنوان مقاله :Assessment of surface water quality using Water Quality Indexes: A case study of the Baba Aman River, Bojnord

عنوان نشریه :Climate change

عنوان مقاله :جانمايي ايستگاههاي سنجش کيفيت هواي شهر مشهد با استفاده از تکنيکهاي تصميمگيري چند معياره

عنوان نشریه :فصلنامه سلامت و محیط زیست

مقالات سال 2015

عنوان مقاله :ارتباط پوشش گیاهی با دما و آلبدوی سطحی در دوره گرم سال با استفاده از داده های مودیس در شمال ایران

عنوان نشریه :پژوهش هاي جغرافياي طبيعي

عنوان مقاله :ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از داده های مودیس در شمال ایران (ISC)

عنوان نشریه :پژوهش هاي جغرافياي طبيعي

مقالات سال 2023

مسمومیت مس در گیاهان

دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهرسازی ، 2023-01-27

مقالات سال 2020

معرفی مدل Qual2k جهت بررسی و پایش آب رودخانه ها

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در صنعت آب و برق، دانشگاه رازی ، 2020-12-31

پایش کیفی، اهمیت و نقش آن در حفاظت ازمحیط زیست رودخانه ها

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، 2020-02-13

مقالات سال 2019

مروری بر نقش نشانگرهای زیستی در پایش محیط زیست

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ، 2019-04-04

مروری بر نقش نشانگرهای زیستی در پایش محیط زیست

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ، 2019-02-13

بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک با تاکید بر کادمیوم

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ، 2019-02-13

بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در باغات پسته: مطالعه موردی شهرستان مه ولات، خراسان رضوی

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ، 2019-02-13

مقالات سال 2018

بررسی میزان نیترات در آب های زیرزمینی مناطق کشاورزی: مطالعه موردی دهستان قصبه غربی، سبزوار

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ، 2018-02-02

سنتز گاما آلومینای فعال و کاربرد آن در حذف سرب از آب در سیستم ناپیوسته

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ، 2018-02-02

سنتز گاما آلومینای فعال و کاربرد آن در حذف کروم شش ظرفیتی از آب در سیستم ناپیوسته

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ، 2018-02-02

مقالات سال 2017

بررسی منابع ورود آلودگی نیترات به آب های زیرزمینی

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ، 2017-07-14

WQIﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎاﻣﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

مروري بر کاربرد گیاه پالایی براي حذف فلزات سنگین از خاك

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

مقالات سال 2016

بررسی انواع و مکانیسم عمل استرس های اکسیداتیو در ماهی

کنگره بین المللی زیست شناسی ، کشاورزی ، گردشگری و توسعه پایدار ، 2016-06-02

بررسی تغییرات بافت کبد ماهی کفشک زبان گاوی Cynoglossus bilineatus در آب های ساحلی استان هرمزگان

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‏ المللی پـژوهش‏های کاربردی در زیســت شــناســـــی ، 2016-04-22

Estimation of Leaf Relative Water Content using Thermal Infrared Satellite Image

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بینالمللی پـژوهشهای کاربردی در زیست شناسی ، 2016-04-22

بررسی اثرات محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی کاربرد انرژی خورشیدی

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست ، 2016-02-24

مقالات سال 2008

Toxic impact of sub lethal and lethal concentrations of Zinc Chloride On gill and liver of common crap (Cyprinus carpio)

پانزدهمین کنفرانس سراسري و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ، 2008-08-21

مطالعه اثر غلظت هاي نزدیک به کشنده کادمیوم بر روي پروتئین پلاسما در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)

پانزدهمین کنفرانس سراسري و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ، 2008-08-21

مقالات سال 2007

مطالعه اثر سمیت غلظت های مختلف سولفات مس به روی ابشش ماهی امور Ctenopharyngodon idella

دومیت کنفرانس سراسری علوم جانوری ، 2007-09-05

" مطالعه جامع آلودگی هواي شهر سبزوار: سنجش آل

برآورد سطح زیرکشت محصولات زراعی گندم و جو

تفکیک اراضی و برآورد سطح زیر کشت محصولات زراع

مکان یابی و اولویت بندي محل استقرار ایستگاه ه

پایان نامه های سال 2023

بررسی میزان انباشتگی فلز مس در گیاه یونجه Medicago sativa L با استفاده از تصاویر فرا طیفی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مینا شفیع پور

بررسی میزان انباشتگی فلز کادمیوم در گیاه یونجه Medicago sativa L با استفاده از تصاویر فراطیفی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):جواد حکم ابادی

پایان نامه های سال 2021

پایش و مدل‌سازی‌میزان پارامترهای کیفی آب در رودخانه کارده مشهد

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سارا غروی

پایان نامه های سال 2020

بررسی تاثیر عوامل ترافیکی بر غلظت فلزات سنگین خاک حاشیه جاده (مطالعه موردی: محور شادمهر - پلیس راه گناباد، استان خراسان رضوی)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمد مظلوم پناه

بررسی و شبیه‌سازی اثرات عناصر آب و هوايی(دما و رطوبت) و آلودگی هوا بر رشد و نمو و بروز سقط جنین

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):فاطمه میوانه

پایش و مدل سازی پارامترهای کیفی آب در رودخانه رادکان چناران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):هادی موسی پوردوست ابادی

پایان نامه های سال 2019

بررسی اثرات ژنوتوکسیک وهیستوپاتولوژیک حشره کش ارگانوفسفات کلرپیریفوس برماهی آب شیرین، کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حکیمه نصرابادی

بررسی آلودگی به فلزات سنگین سرب و کادمیوم در باغات پسته (مطالعه موردی: شهرستان مه ولات، خراسان رضوی)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اباذر حسین نژاد

مطالعه سلامت غذایی و محیط زیستی گیاهان آبیاری شده با پساب تصفیه خانه فاضلاب سبزوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی دولت ابادی

پایان نامه های سال 2018

پایش و شبیه سازی میزان پارامترهای کیفی آب در رودخانه باباامان بجنورد

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمیه ایران منش

مدل سازی مکانی آلودگی نیترات در آب های زیرزمینی منطقه سبزوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهدی نصرآبادی

سنتز گاما آلومیناي فعال (γ −Al2O3) و كاربرد آن در حذف کروم و سرب از آب در سیستم پیوسته و ناپیوسته

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):جواد سرفراز