persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2024

عنوان مقاله :واکاوی تجارب روانی- اجتماعی دانشآموزان کنکوری در قرنطینه خانگی بیماری کووید19-

عنوان نشریه :فصلنامه تعلیم و تربیت

عنوان مقاله :Evaluation of Mental Skills and Temperament of Skilled Petanque Athletes of Iran

عنوان نشریه :Indian Journal of Yoga Exercise & Sport Science and Physical Education

عنوان مقاله :رابطه خستگی شغلی با مهارت حرکتی ظریف در کارگران خط تولید شرکت کابل خودرو

عنوان نشریه :مجله مهندسی بهداشت حرفه ای

مقالات سال 2023

عنوان مقاله :طراحی و تعیین پایایی و روایی فرم مشاهده پرتاب دارت: پودمان دارت پایه دهم رشته تربیت بدنی

عنوان نشریه :فصلنامه تعلیم و تربیت

عنوان مقاله : یادگیری پنهان اثربخشی کانون توجه درونی را افزایش می‌دهد: اهمیت کاهش بار شناختی

عنوان نشریه :رشد و يادگيري حركتي ورزشي

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :اثر شش هفته تمرینات پیلاتس همراه با موسیقی بر تعادل و تمرکز زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

عنوان نشریه :ورزش و علوم زیست حرکتی

مقالات سال 2021

عنوان مقاله :تاثیر محرک شنیداری بر یادگیری زمانبندی نسبی و مطلق تکلیف حرکتی پیگردی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

عنوان نشریه :دو ماهنامه طب توانبخشی

عنوان مقاله :Mental Fatigue Reduces the Benefits of Self-Controlled Feedback on Learning a Force Production Task

عنوان نشریه :Perceptual and Motor Skills

عنوان مقاله :تاثیر بازخورد خودکنترل بر یادگیری تولید نیروهای کم، متوسط و بیشینه در شرایط خستگی ذهنی

عنوان نشریه :نشریه رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی

عنوان مقاله :پرسشنامة دوعاملی هراس از شنا کردن: طراحی، ساخت و روانسنجی

عنوان نشریه :مطالعات روانشناسی ورزشی

عنوان مقاله :ارزیاب ی اثر تمرین تصویرسازی حرکت ی پس از جلسۀ تمرین بر تحک ی م حافظ ۀ حرکتی سالمندان )مطالعه نی مه آزمای شی(

عنوان نشریه :مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :Effects of Rhythmic and Simple Auditory Stimulations on Learning the Timing of Sequential Motor Task in Children With DCD

عنوان نشریه :

عنوان مقاله :Effects of Rhythmic and Simple Auditory Stimulations on Learning the Timing of Sequential Motor Task in Children With DCD

عنوان نشریه :Journal of Exercise Science and Medicine

عنوان مقاله :واکاوی تجارب روانی ورزشکاران نخبه ایرانی در قرنطینه خانگی بیماری کووید- 19 :مطالعه پدیدارشناسی

عنوان نشریه :مطالعات روانشناسی ورزشی

عنوان مقاله :تبیین مفهوم سنجش یادداري در مهارتهاي حرکتی براساس مقالات علمی- پژوهشی فارسی: تحلیل محتواي کیفی

عنوان نشریه :رشد و يادگيري حركتي ورزشي

عنوان مقاله :اثر تمرین قبل از خواب شبانه بر تحکیم مؤلفه هاي دقت و زمانبندي مهارت حرکتی ظریف

عنوان نشریه :پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

عنوان مقاله :اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎتﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺣﺮﻛﺎت ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﺗﻨﺒﻠﻲ ﭼﺸﻢ

عنوان نشریه : فیض

مقالات سال 2019

عنوان مقاله :Effect of 4 weeks of frankincense consumption on explicit motor memory and serum BDNF in elderly men

عنوان نشریه :Turkish Journal Of Medical Sciences

عنوان مقاله :Psychological Skills Profile of Iranian Elite Swimmers

عنوان نشریه :International Journal of Motor Control and Learning

عنوان مقاله :The Effect of Skill Level on Darts Throwers’ Use of Different Mental Skills

عنوان نشریه :International Journal of Motor Control and Learning

عنوان مقاله :خستگی ذهنی اثر بازخورد به کوشش‌های موفق در یادگیری حرکتی را تخریب می‌کند

عنوان نشریه :رفتارحرکتی

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :نقش ويژگي هاي آنتروپومتريکي و برتري چشم-دست در يادگیري تکلیف هدفگیري با دست

عنوان نشریه :پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

عنوان مقاله :اثر تمرینات بینایی و بینایی - حرکتی منتخب بر مولفه های ادراک بینایی وابسته به حرکت در کودکان دارای تنبلی چشم

عنوان نشریه :دانشور پزشكي

عنوان مقاله :The Effect of Explicit and Implicit Instructions and Sleep on Consolidation of the Accuracy of Elements of a Fine Motor Skill

عنوان نشریه :Biosciences Biotechnology Research Asia

عنوان مقاله :مقایسه دو برنامه تمرینی ثبات مرکزی در خشکی و آب بر تعادل اندام فوقانی و عملکرد شناگران

عنوان نشریه :بیومکانیک ورزشی

عنوان مقاله :طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ هوش چندگانه برای ورزشکاران رشتۀ هندبال

عنوان نشریه :مجله روانشناسي

مقالات سال 2017

عنوان مقاله :اثر فواصل کانون توجه بیرونی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر عملکرد چرخ تیز و چمنی باستانیکاران

عنوان نشریه :مطالعات روان شناسي ورزشي

عنوان مقاله :مقایسه دو روش آمادگی بدنی بر تحکیم (مبتنی بر ارتقاء) حافظه حرکتی آشکار دانشجویان

عنوان نشریه :راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي

عنوان مقاله :اثر یادگیری قیاسی، آشکار و ترکیبی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت حرکتی پیچیده

عنوان نشریه :رفتار حركتي

مقالات سال 2016

عنوان مقاله :روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ رابطۀ مربی ورزشکار در جامعۀ دانشگاهی

عنوان نشریه :پژوهش در ورزش تربيتي

عنوان مقاله :اثر تسهیل عصبی عضلانی از طریق گیرنده‌های عمقی برتحکیم مهارت حرکتی ظریف: مطالعه مقدماتی

عنوان نشریه :علوم پیراپزشکی و توانبخشی

مقالات سال 2015

عنوان مقاله :طراحي و ساخت پرسشنامه ترصد در ديده باني منجيان غريق

عنوان نشریه :رفتار حركتي

عنوان مقاله :ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه راهبرد هاي مقابله اي ورزشكاراندر ورزش رقابتي ISC

عنوان نشریه :مطالعات روان شناسي ورزشي

مقالات سال 2014

عنوان مقاله :اثر زمان اجرای تمرین وخواب شبانه بر بهبود مولفه های دقت و زمانبندی مهارت حرکتی ظریف، ISC

عنوان نشریه :رفتار حركتي

عنوان مقاله :مقايسه هوش هيجاني منجيان غزيق براساس جنسيت و سابقه

عنوان نشریه :مطالعات روان شناسي ورزشي

مقالات سال 2012

عنوان مقاله :تاثير شرايط تمريني مختلف (تعامل سازماندهي و توزيع پذيري تمرين، ويژگي هاي فردي و سطح دشواري تكليف بر تعيين مقدار تمرين (تكرار، گذشت زمان) براي اكتساب مهارت حركتي ظريف

عنوان نشریه :پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي

مقالات سال 2024

The effect of skill training with blood flow restriction on dart throwing accuracy in fatigue

14th international congress on sport sciences ، 2024-03-07

مقالات سال 2023

اثر استفاده از رنگ سرد و گرم در ابزار آموزشی بر یادگیری مهارت شوت بغل پای فوتسال

اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش همگانی ، 2023-05-08

مقالات سال 2022

The Effect of Cognitive-Behavioral Stress Management Training On Competitive Anxiety, Sport Self-Confidence and Performance Teenager Female Volleyball Players

13th International Congress on Sport Sciences ، 2022-03-03

The effect of attentional focus and implicit/explicit learning instructions on retention and transfer basketball free throw

13th International Congress on Sport Sciences ، 2022-03-03

مقالات سال 2021

تأثیر تمرینات واقعیت مجازی بر مهارت حرکتی درشت کودکان بیشفعال/کمتوجه

تربیت بدنی و علوم ورزشی با محدودیت فعالیت بدنی در زمان شیوع ویروس کرونا ، 2021-06-21

طراحی و استانداردسازی آزمون نقطه زنی در دارت

دومین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت و جامعه ، 2021-06-21

تأثیر تمرینات واقعیت مجازی بر مهارت حرکتی درشت کودکان بیش فعال/کمتوجه

تربیت بدنی و علوم ورزشی با محدودیت فعالیت بدنی در زمان شیوع ویروس کرونا ، 2021-06-21

مقالات سال 2020

Epidemic Quaid-19 disease: Qualitative study of lived experiences of 12th year students in home quarantine

ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی ، 2020-07-15

مقالات سال 2019

اثر جنسیت و سطح تبحر بر مهارت نقطه زنی و فینیش کردن اعداد در بازیکنان دارت

پنجمن همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران ، 2019-02-13

اثر بازخورد خودکنترل در شرایط خستگی ذهنی بر یادگیری تکلیف تولید نیرو

سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی ، 2019-01-18

مقالات سال 2018

اثر موسیقی پس از تمرین بر تحکیم حافظه حرکتی سالمندان

دومین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت ، 2018-02-28

اثر مصرف چهار هفته کندر بر حافظه حرکتی آشکار سالمندان

کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتی ، 2018-02-15

مقالات سال 2017

طراحی، ساخت و روانی سنجی پرسشنامه شش عاملی هراس ازشنا کردن

پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ، 2017-11-16

اثر کانون توجه بیرونی تنظیمی و غیرتنظیمی بر دقت زمانبندی پیش بینی انطباقی تنیس بازان مبتدی

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ، 2017-09-08

اثر تمرین نوروفیدبک بر تحکیم حافظه حرکتی در سالمندان

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان ، 2017-09-07

ارتباط بین نمرات آزمون تعادلی اندام فوقانی و عملکرد اختصاصی شناگران نوجوان غیر رقابتی

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ، 2017-09-07

اثر تمرین ثابت و متغیر بر یادداری و انتقال مهارت شوت بسکتبال در کودکان کم توان ذهنی

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان ، 2017-09-07

ارتباط بین نمرات آزمون عملکردی اندام فوقانی و استقامت عضلات مرکزی با زمان شنای 50 متر شناگران نوجوان غیررقابتی

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ، 2017-09-07

مقالات سال 2016

تأثیر کانون توجه بر اکتساب و انتقال تحت فشار پرتاب آزاد بسکتبال

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش ، 2016-09-15

اثر پرآموزي بر يادداري كوتاه مدت و بلند مدت تكليف توليد نيرو

دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش ، 2016-09-15

اثر شش هفته تمرينات پيلاتس و موسيقي بر تعادل ايستاي بيماران مبتلا به ام اس

دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش ، 2016-09-15

اثر شش هفته تمرينات پيلاتس و موسيقي بر توجه بيماران مبتلا به ام اس

دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش ، 2016-09-15

شبيه ساز شناي كرال سينه

اولين ايده بازار فناوري و تجهيزات ورزشي ، 2016-05-25

نرم افزار سنجش تعقيب بينايي

اولين ايده بازار فناوري و تجهيزات ورزشي ، 2016-05-25

مقایسه دو روش تمرین انبوه و فاصله دار بر اکتساب، یادداری و انتقال زمان حل مکعب روبیک

نهمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي ، 2016-03-10

مقایسه دستورالعمل های یادگیری آشکار و پنهان بر اکتساب، یادداری و انتقال پرتاب آزاد بسکتبال

نهمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي ، 2016-03-10

اثر گرم کردن اختصاصی بر تحکیم (مبتنی بر ارتقاء) مولفه هماهنگی اندام در مهارت پرتاب دارت

نهمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي ، 2016-03-10

مقالات سال 2015

اثر تسهيل عصبي عضلاني از طريق گيرنده هاي عمقي بر تحكيم مولفه هماهنگي اندام در مهارت پرتابي

اولين كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران ، 2015-11-11

نقش ويژگي هاي آنتروپومتريكي و برتري چشم-دست در دقت پرتاب دارت

دومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي ، 2015-09-25

اثر گرم كردن اختصاصي بر تحكيم مولفه دقت در پرتاب دارت

دومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي ، 2015-09-25

اثر كانون توجه بر تعادل پوياي دانش آموزان پسر پايه سوم و چهارم مقطع ابتدايي داراي اختلال بيش فعالي-نقص توجه

اولين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش ، 2015-09-13

اثر فواصل مختلف کانون توجه بیرونیبر عملکرد پرش کنندگان طول ماهر

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش ، 2015-09-13

اثر موسیقی به همراه دستورالعمل توجهی بیرونی بر تعادل پویای دانش آموزان پسر پایه سو م و چهارم مقطع ابتدایی دارای اختلال بیش¬فعالی-نقص توجه

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش ، 2015-09-13

اثر دستورالعمل توجهي دروني و بيروني بر يادگيري حفظ تعادل ايستا در افراد كم شنوا

اولين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و علوم ورزشي ، 2015-09-13

تاثير يك دوره بدني ويژه محل كاربر نيمرخ حالات خلقي، شايستگي بدني و كيفيت زندگي كاري كاركنان زن دانشگاه حكيم سبزواري

سومين همايش ملي ورزش و سلامت روان ، 2015-05-31

اثر چندین جلسه قبل از خواب شبانه بر ارتقاء مولفه"زمانبندي" مهارت حركتي ظريف

هشتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي ، 2015-02-20

مقایسه مهارتهای روانی منجیان غریق با سابقه و کم سابقه (زن و مرد)

سومين همايش ملي دستاورد هاي جديد علمي در توسعه ورزش و تربيت بدني ، 2015-02-05

کتب سال 2020

دارت

ناشر : دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

-

-

-

اثر سطح مهارت بربکارگیری مهارت های روانی مختل

ارزیابی و تدوین نورم ویژگی های آنتروپومتریکی، عوامل آمادگی جسمانی، عملکرد حرکتی و مهارتی هندبالیست های نخبه ایرانی"

ارزیابی و تدوین نورم ویژگیهاي آنتروپومتریکی، عوامل آمادگی جسمانی، عملکرد حرکتی و مهارتی هندبالیست هاي نخبه ایرانی

پروپزال شناسایی بازیکنان مستعد زیر 16 سال در رشته فوتبال بر اساس شاخص های مهاری، فیزیولویکی و جسمانی

پروپزال-طراحی ، ساخت و روان سنجی پرسشنامه ارزیابی جامع مهارت های روانی بازیکنان هندبال: از دیدگاه مربی

رزیاب و تدوین نورم ویژگ های آنتروپومتریک ، عوامل آمادگ جساانان ، عنرکرد حرکت و مهارت هندبا يست های نخب ایران "

شناسایی بازیکنان مستعد زیر 16 سال در رشته فوتبال بر اساس شاخص های مهارتی، آمادگی جسمانی/حرکتی و بدنی( مطالعه موردی: باشگاه های پرسپولیس و استقلال تهران( نمایندگی سبزوار))

شناسایی بازیکنان مستعد زیر 16 سال در رشته فوتبال بر اساس شاخص های مهارتی، فیزیولوژیکی و جسمانی( مطالعه موردی: باشگاه های پرسپولیس و استقلال تهران( نمایندگی سبزوار)(

شناسایی و تحلیل فاکتورهای علمی و فنی مورد نیاز ارتقاء مربیان دارت از درجه سه به درجه دو

طراحی، ساخت و روان سنجی پرسشنامه ارزیابی جامع مهارت های روانی بازیکنان هندبال: از دیدگاه مربیان

طراحی، ساخت و روانسنجی پرسشنامه آب هراسی کودکان

پایان نامه های سال 2024

طراحی، ساخت و روان‌سنجی پرسشنامه دارتیتیس: بررسی علل و میزان شیوع دارتیتیس در بازیکنان دارت ایران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فائزه رحیمی

روان¬سنجی مقیاس(پرسشنامه) ترس از محیط¬های آبی در کودکان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه فرهادملاشاهی

اثر تمرینات مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون بر عملکرد اجرایی و حافظه حرکتی سالمندان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سعیده سادات کاظمی

ارزیابی و هنجاریابی مهارت‌های روانی بازیکنان هندبال بر اساس سن، جنسیت، سطح مهارت و پست بازی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فهیمه دستجردی

پایان نامه های سال 2023

طراحی و روان سنجی پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر رشد جنین: با تاکید بر سلامت جسمانی و روانی مادر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):پریسا جهان بین

طراحی و روان سنجی چک لیست خودگزارشی عوامل محیطی موثر بر رشد جنین: با تاکید بر تراتوژن¬ها و تغذیه مادر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اسماءسادات موسوی نصر

طراحی، ساخت و روان سنجی پرسش‌نامه هوش بازی در هندبال: از دیدگاه مربیان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مژده کاشفی نیشابوری

اثر رنگ ابزار آموزشی و کمک آموزشی بر یادگیری مهارت شوت بغل فوتسال : نقش اضطراب صفتی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حامد آزادزاده

اثر مشاهده الگو ماهر و مبتدی بر یادگیری کاتای انفرادی کاراته : نقش حافظه کاری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):شقایق اکبری کلاهی طوسی

واکاوی تجارب روانی– اجتماعی داوران ورزشی: مطالعه پدیدارشناسی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):شیما محمدپور

تاثیر توهم بینایی بر اجرا و یادگیری مهارت پنجه والیبال: نقش واسطه‌ای اضطراب صفتی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه رضی زاده شهری

اثر کانون توجه درونی و بیرونی و دستورالعمل‌های آموزشی آشکار و پنهان بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):جواد نصیری

ارتباط بین عوامل جسمانی و شناختی با حافظه حرکتی کارگران شرکت کابل خودرو سبزوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رضا اسدیان

رابطه‌ی خستگی شغلی با مهارت حرکتی ظریف در کارگران خط تولید شرکت کابل خودرو سبزوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امیرحسین فاضل بهشتی

پایان نامه های سال 2022

تاثیر تهدید کلیشه اضافه وزن و بازخورد هنجاری مثبت بر اجرا و یادگیری ضربه بغل پا در دختران نوجوان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهناز داوری کاسب

بررسی نقش سن، سطح مهارت و جنسیت بر مهارت‌های روانشناختی رزمی کاران ایران: مطالعه فراتحلیلی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سارا رضایی

مقایسه حافظه حرکتی سالمندان فعال و غیرفعال

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امیرمسعود روان شناس

هنجاریابی آزمون توجه d2 در ورزشکاران تیمی و انفرادی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهره تهرانی پور

هنجاریابی پرسشنامه ترصد در دیدبانی منجیان غریق

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امیر عطار

تاثیر روش تدریس تلفیقی تربیت بدنی بر حفظ قرآن در کودکان ابتدایی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمد توزنده جانی

مقایسه مولفه های بینایی وابسته به حرکت افراد دیابتی و آلبینیسم با افراد سالم

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه یوسفی چناربو

پایان نامه های سال 2021

هنجاریابی پرسشنامه هراس از شنا کردن بر اساس سن، جنسیت، مکان جغرافیایی و میزان آشنایی با آب

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):کامبخش دولت ابادی

تأثیر تمرینات واقعیت‌های مجازی بر مهارت‌های حرکتی درشت و کارکردهای اجرایی کودکان بیش‌فعال/کم‌توجه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسین عالمیان پور

تاثیر خستگی ذهنی بر تواتر بازخورد خودکنترلی و یادگیری تولید نیروهای کم، متوسط و بیشینه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):جلیل میرزائی

پایان نامه های سال 2020

تبیین مفهوم سنجش یادداری در مهارت های حرکتی بر اساس مقالات علمی-پژوهشی فارسی: تحلیل محتوای کیفی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عالیه میری اردکول

پایان نامه های سال 2019

طراحی و اثر بخشی تمرینات و بازی های منتخب در آب بر آب هراسی پسران 12-10 ساله

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مجتبی مرشدی نوغابی

اثر تمرینات بینایی منتخب بر دقت پرتاب دارت در بازیکنان مبتدی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهدی عباسی طزرقی

اثر کانون توجه و بازخورد خودکنترل بر اکتساب و یادگیری مهارت پرتابی کودکان 10- 12 سال

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه صادقی

اثر تمرینات ثبات مرکزی بر تسهیل یادگیری دقت مهارت پرتاب دارت

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ابراهیم کهنه

معرفی آزمون های استاندارد ( فرایندی و نتیجه ای) در رشته دارت

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نسرین شاکریان توپکانلو

بازنمایی اثر بازخورد خودکنترلی بر اجرا و یادگیری تکلیف تولید نیرو در شرایط خستگی ذهنی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):میلاد خجسته مقنی

پایان نامه های سال 2018

اثر شیوه های تمرینی مختلف( هماهنگی، تسهیل عصبی عضلانی از طریق گیرنده های عمقی و ترکیبی )بر هماهنگی اندام تحتانی زنان دیابتی نوع2

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سپیده دهقان

اثر ارائه موسیقی پس از جلسه تمرین بر تحکیم حافظه حرکتی سالمندان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فریبا گنجعلی

اثر چهار هفته مصرف کندر بر حافظه حرکتی آشکار و BDNF سرمی مردان سالمند

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):الهام اسعدی

اثر تمرینات تصویرسازی حرکتی و تمرینات شناختی پس از جلسه تمرین بر تحکیم حافظه حرکتی سالمندان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):الهام مهدوی

اثر کانون توجه بیرونی تنظیمی و غیرتنظیمی بر دقت زمانبندی پیش بینی انطباقی تنیس بازان مبتدی و ماهر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نعیمه توانا

اثر یادگیری آشکار و پنهان بر دقت فورهند تنیس روی میز: بررسی تواتر بازخورد خودکنترلی و میزان خودکارآمدی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم السادات خاتم پور

اجرای طرح استعدادیابی ورزش شنا در دانش آموزان پسر 9 ساله کاشمری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهدی فرزانه

پایان نامه های سال 2017

اثر تغییر پذیری در عرض هدف و فاصله از هدف بر یادگیری دقت پرتاب بسکتبال در کودکان کم توان ذهنی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):الهام فوجی

اثر تمرینات بینایی- حرکتی ،حسی-حرکتی و ترکیبی بر دقت و سرعت دست نویسی در کودکان با شیوه قلم گرفتن نابهنجار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):پروین رائفی نیا

اثر کانون توجه و سبک شناختی (وابسته/ مستقل از زمینه) بر عملکرد تعادلی افراد در سطوح مختلف مهارت

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مینا شیخ

طراحی، ساخت وروان سنجی پرسشنامه هراس از شنا کردن

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سپیده سرداری

مقایسه نیم رخ مهارت های روانی شناگران ماهر ایرانی بر اساس تجربه رقابتی، جنسیت، رده سنی و مسافت شنا

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نگار مقدم

بررسی اثر تمرینات نوروفیدبک وتصویرسازی حرکتی پس از تمرین بر تحکیم حافظه حرکتی سالمندان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهره میرزاده

اثر مداخله ای راهبردهای رفتاري تنظیم هیجان بر دقّت زمان بندی پیش بینی انطباقی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زری قدرتی

مقایسه تسلط فراانگیزشی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات در ورزشکاران موفق و ناموفق رشته های تیمی و انفرادی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):آرمان طاهری نامقی

پایان نامه های سال 2016

تاثیر کانون توجه بر اجرا و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط اضطراب حالتی: آزمون فرضیه ویژگی تمرین

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ملیکاسادات سنگ سفیدی

اثر پرآموزي و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر يادداري كوتاه مدت و بلند مدت تكليف توليد نيرو

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مژگان مقیسهء

اثر تمرینات پیلاتس همراه موسیقی بر تعادل و تمرکز بیماران ام. اس

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم السادات صالحی کلاته سادات

اثر برنامه هاي تمريني بينايي و بينايي حركتي منتخب بر مولفه هاي ادراك بينايي وابسته به حركت در كودكان داراي تنبلي چشم

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):انسیه سادات عسکری تبار

اثر فواصل مختلف کانون توجه بيروني و راهبرد‌هاي تنظيم شناختی هيجان برعملکرد باستانی‌کاران غير نخبه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امیر صاحبی

اثر کانون توجه از طریق دستورالعمل و بازخورد بر یادگیري حفظ تعادل در افراد کمشنوا

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فهیمه شعبانی حسنقه

پایان نامه های سال 2015

اثر کانون توجه و موسیقی بر یادگیری تعادل ایستا و پویای کودکان ADHD

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهره رضائی یزدان آباد

اثر تسهیل عصبی¬عضلانی از طریق گیرنده¬های عمقی بر هماهنگی اندام و دقت اجرا طی یادگیری مهارت حرکتی ظریف

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):آرزو مهرانیان

مقايسه يادگيري قياسي، آشكار و تركيبي در مراحل اكتساب، يادداري و انتقال مهارت حركتي پيچيده

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مینا مکملی جهرمی

پایان نامه های سال 2014

طراحی و ساخت پرسشنامه هوش های چندگانه در هندبال

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه چشمی

اثر توزیع پذیری تمرین و پرآموزی بر یادداری و انتقال زمان حل مکعب روبیک

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عایشه جهانگیری

طراحي و ساخت پرسشنامه ترصد در ديدباني منجيان غريق

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علیرضا امینائی

پایان نامه های سال 2013

اثر زمان اجراي تمرين و يك شب خواب بر بهبود مولفه هاي دقت و زمانبندي مهارت حركتي ظريف

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم مهرجو

مدیر تربیت بدنی دانشگاه

تاریخ شروع فعالیت 1396-07-03
تاریخ پایان فعالیت:

مدير اجرايي كارگاه مهارت هاي تعيين هدف در ورزش هاي قهرماني و همگاني

تاریخ شروع فعالیت 1393-03-02
تاریخ پایان فعالیت: 1393-03-02

مسئول برگزاری مسابقات دارت هفته دفاع مقدس

تاریخ شروع فعالیت 1395-07-28
تاریخ پایان فعالیت: 1395-07-29