مقالات سال 2020

Accelerating longitudinal expansion of resistive relativistic magnetohydrodynamics in heavy ion collisions

PHYSICAL REVIEW D

Accelerating longitudinal expansion of resistive relativistic magnetohydrodynamics in heavy ion collisions

PHYSICAL REVIEW D

مقالات سال 2019

Transverse expansion of hot magnetized Bjorken flow in heavy ion collisions

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C

Plasma waves in limited size media

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D

مقالات سال 2018

Non-relativistic approximate numerical ideal-magneto-hydrodynamics of (1+1D) transverse flow in Bjorken scenario

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C

مقالات سال 2016

Numerical simulation of optical dispersion, group velocity, and waveguide properties of gold and silver nanocolloids and hybrids

COLLOID AND POLYMER SCIENCE

مقالات سال 2015

The role of field redefinition on renormalisability of a general N=12supersymmetric gauge theories

Nuclear Physics B

مقالات سال 2014

Modeling absorption spectrum and saturation intensity of ZnO nano-colloid

OPTIK

Comments on the role of field redefinition on renormalisation of $N=\\frac{1}{2}$ supersymmetric pure gauge theory

Nuclear Physics B

مقالات سال 2018

حل تحلیلی براي سیال بیورکن مقاومتی در برخوردهاي یونی سنگین فرا نسبیتی

کنفرانس فیزیک ایران ، 2018-08-30

The electromagnetic respond of quark gluon plasma in asymmetry heavy ion collisions

XIIIth Quark Confinement and the Hadron Spectrum ، 2018-08-05

مقالات سال 2017

وضعیت نظریه ابرتقارن بعد از نتایج شتاب دهنده LHC

هفتمین کنفرانس ذرات و میدانها ، 2017-01-26

حل تحلیلی مغادلات مگنتو هیدرودینامیک با استفاده از سناریوی بیورکن در برخورد یونی سنگین

هفتمین کنفرانس ذرات و میدانها ، 2017-01-26

مقالات سال 2015

تاثیر باز تعریف میدان در بازبهنجار پذیری نظریه ی عام پیمانه ای ابر تقارن N=1/2

پنجمین کنفرانس ذرات و میدانها ، 2015-01-20

مقالات سال 2014

باز بهنجارش پذیری نظریه ابر تقارن Su(n)xU(1 بدون ماده در ابر فضای ناجابجایی در تقریب مرتبه اول

چهارمین کنفرانس فیزیک ذرات ومیدانها ، 2014-01-23

محاسبه تقریب مرتبه اول توابع چهار نقطه ای در نظریه پیمانه ای جرم دار ابر تقارنی2/1=N

چهارمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها ، 2014-01-23

محاسبه طیف جرمی ذرات ابر تقارن با در نظر گرفتن جملات غیر استاندارد ناقض پاریته

چهارمین کنفرانس فیزیک ذرات ومیدانها ، 2014-01-23

مقالات سال 0000

The impact of the error of the top quark mass on the sparticle masses

Quark Confinement And The Hadron Spectrum ، 0000-00-00

مدیر گروه فیزیک

معاونت پژوهشی دانشگاه سبزوار