مقالات سال 2020

The most probable allocation solution for the p median problem

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

The most probable allocation solution for the p median problem

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

مقالات سال 2019

The network 1-median with discrete demand weights and travel times

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

روش دوگان لاگرانژی برای مساله کوتاهترین مسیر با در نظر گرفتن طرح های عمرانی همراه با محدودیت بودجه

تحقیق در عملیات در کاربردهای آن

Origin-Destination Matrix Estimation Problem in a Markov Chain Approach

NETWORKS & SPATIAL ECONOMICS

A bi-level capacitated $P$-median facility location problem with the most likely allocation solution

TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL

مقالات سال 2018

یک نگرش تركيب سطوح برای تخمين ماتریس مبدأ-مقصد در شبكه های بزرگ مقياس

تحقیق در عملیات در کاربردهای آن

مقالات سال 2016

Path Flow Estimator in an Entropy Model Using a Nonlinear L-Shaped Algorithm

NETWORKS & SPATIAL ECONOMICS

مقالات سال 2012

finding a core of a tree with pos/neg weight

MATHEMATICAL METHODS OF OPERATIONS RESEARCH

مقالات سال 2011

location problems in regions with lp and block norms

Iranian Journal of Operations Research

مقالات سال 2009

A BSSS Algorithm for the Location Problem with Minimum Square Error

Advances in Operations Research

مقالات سال 2019

A BI-OBJECTIVE MODEL TO ESTIMATE THE DEMANDS OF NODES IN THE P-MEDIAN PROBLEM

سومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی ، 2019-11-15

مقالات سال 2018

مقدار دهی اولیه گرادیان مزدوج در خوشه‌بندی طیفی با الگوریتم ژنتیک

ششمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها ، 2018-02-01

مقالات سال 2017

استفاده از نرم بلوکی در بهینه‌سازی تُنُک با کاربرد در فراتفکیک‌پذیری

سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران ، 2017-04-20

ارزیابی عملکرد ماشین یادگیر نهایی در قطعه‌بندی تصاویر

سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران ، 2017-04-20

مقالات سال 2014

مسئله مکان‌یابی p-هاب با ظرفیت نامتناهی در حضور صف M/G/1

چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2014-08-29

مقایسه سه روش فراابتکاری در حل UFLP

هفتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ، 2014-06-15

مدل مکان یابی مسیر حرکت سرویس دهنده در یک شبکه درختی در حضور صف m/g/1 اولويت دار با حق انقطاع

هفتمين کنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات ، 2014-05-15

مقالات سال 2013

A LEAST SQUARE APPROACH FOR ESTIMATING THE STOCHASTIC ORIGIN-DESTINATION MATRIX OF A NETWORK

The 44th Annual Iranian Mathematics Conference ، 2013-08-30

A DETERMINISTIC O-D MATRIX FOR A STOCHASTIC NETWORK USING AN LS APPROACH

The 44th Annual Iranian Mathematics Conference ، 2013-08-30

یافتن مسیر بهینه در یک شبکه درختی در حضور صفM/G/1 اولویت دار بدون حق انقطاع

44 مین کنفرانس سالانه ریاضی ایران ، 2013-08-30

مقالات سال 2012

THE NETWORK MEDIAN PROBLEM WITH DISCRETE DEMAND WEIGHTS AND TRAVEL TIMES

پنجمين کنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات ، 2012-05-17

مقالات سال 2011

مساله مکانیابی بدون ظرفیت با هزینه های تصادفی گسسته

چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ، 2011-05-19

برنامه ریزی تصادفی با متغیر تصادفی فازی

چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ، 2011-05-19

Voronoi diagrams in a region with varying norms

International conference on operations research and optimization ، 2011-01-28

مقالات سال 0000

A fuzzy core on a tree with pos eg weight

چهلمین کنفرانس سالانه ریاضی ایران ، 0000-00-00

مدیرامور آموزشی