مقالات سال 2019

معالجه الاقسام البشریه بیوم القیامه

مجله الاداب العلوم القرآنیه

مقالات سال 2017

مطالعه تاثیرات فرهنگی و اجتماعی زیارت امام رضا (ع) در تبادل و ارتقای فرهنگی جوامع مسلمان

فرهنگ رضوي

مقالات سال 2016

امنیت در پرتو ولایت از نگاه امام رضا(ع)

فرهنگ رضوي

مقالات سال 2015

The Impact of Social Networks on Culture of Veil (Case Study: Female Students, Sabzevari Hakim University)

TECHNOLOGY REVIEW

مقالات سال 2013

بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی وفخر رازی درقلمرو موضوعات ومسایل قران کریم

پژوهش نامه معارف قرآنی

مقالات سال 2017

حجیت نظرکارشناس درفقه اسلامی وقانون

تحقیقات علمی جهان درمدیریت،حسابداری،حقوق وعلوم اجتماعی ، 2017-11-23

اصول و راه کارهای آموزه های قرآنی و روایی بانوان در تحقق یک زندگی سالم

آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده ، 2017-05-19

مقالات سال 2016

بررسی نقش عروسک های باربی درآسیب پذیری خانواده با عنایت به دو فاکتور سبک زندگی ایرانی-اسلامی وقاعده ی فقهی ‎نفی سبیل

دومین همایش ملی سبک زندگی وخانواده پایدار ، 2016-12-12

مطالعه عناصر فرهنگی مناظره امام رضا بادگر اندیشان

دومین همایش ملی کرسی های ازاد اندیشی ومناظره های رضوی ، 2016-12-07

جستاری درحجیت قسم درقرآن واثبات مطلق دعاوی

همایش ملی قرآن وحقوق ، 2016-12-05

بررسی جایگاه تمدن نوین اسلامی درمنظومه فکری شهید مطهری

اولین همایش ملی علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران بارویکرد تحول درعلوم انسانی ، 2016-05-24

مقالات سال 2015

تجلی مولفه قرانی حسن خلق در سیره امام رضا (ع)

سیره رضوی و سبک زندگی قرانی ، 2015-12-19

بازتاب جنبش سربداران در تاریخ ایران

کنگره بین المللی هفتصدمین سالگرد نهضت سربداران ، 2015-12-18

مطالعه علل ظهور و افول انقلاب سربدارن از منظر فرهنگی

کنگره بین المللی هفتصدمین سالگرد نهضت سربداران ، 2015-12-18

اصول و راه کارهای آموزه های قرآنی و روایی بانوان در تحقق یک زندگی سالم

سبک و زفرهنگ زندگی اسلامی در دنیای معاصر ، 2015-11-05

بررسی عوامل تحریک تمایلات جنسی و راهکارهای مدیریتی آن

اشراق اندیشه ، 2015-05-06

کتب سال 2017

فلسفه اسلامی بازبانی ساده

ناشر : انتشارات بیهق

کتب سال 2014

اسلام و مسئله نفس و بدن

ناشر : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

بررسی عوامل موثر بر سواد رسانه ای دانشجویان د

بررسی فرهنگ پوشش و حجاب و برخی عوامل تاثیر گذ

مدیر گروه معارف اسلامی

مدیرگروه معارف اسلامی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه