مقالات سال 2022

Design of novel 3D auxetic structures based on S-shaped unit-cells

Smart Materials and Structures

Assessment of four-variable refined shear deformation theory for low-velocity impact analysis of curved sandwich beams

European journal of mechanics-A solids

مقالات سال 2021

تحلیل تجربی و عددی پارامترهای هندسی موثر بر میزان جذب انرژی در سازه‌های با نسبت پواسون منفی از جنس آلیاژ آلومینیوم 1100

مجله مکانیک سازه ها و شاره ها

An analytical investigation of elastic-plastic behaviors of 3D warp and woof auxetic structures

International Journal of Mechanics and Materials in Design

مقالات سال 2020

Experimental investigation of spring-back phenomenon through an L-die bending process for multilayered sheets produced by the accumulative press bonding technique

Proc IMechE Part L: J Materials: Design and Applications

Fabrication and Mechanical Properties of Aluminum/Zinc Lamellar Composite Reinforced with Alumina Nanoparticles

Journal of Testing and Evaluation

Novel U-bending designed setups for investigating the spring-back/spring-go of two-layer aluminum/copper sheets through experimental tests and finite element simulations

Proc IMechE Part L: J Materials: Design and Applications

Evaluation of mechanical properties of fiber reinforced composites filled with hollow spheres: A micromechanics approach

Journal of Composite Materials

Experimental investigation of spring-back phenomenon through an L-die bending process for multilayered sheets produced by the accumulative press bonding technique

Proc IMechE Part L: J Materials: Design and Applications

بررسی خواص مکانیکی سازه‌های ساندویچی چند منظوره با هسته z-پین با استفاده از شبیه‌سازی عددی دستگاه آزمایش میله فشاری هاپکینسون

علوم و فناوري كامپوزيت

Fabrication and Mechanical Properties of Aluminum/Zinc Lamellar Composite Reinforced with Alumina Nanoparticles

Journal of Testing and Evaluation

مقالات سال 2019

Experimental and FE analysis on spring-back of copper/aluminum layers sheet for a L-die bending process

Materials Research Express

تحلیل ارتعاش آزاد ورق¬های مدرج هدفمند چندلایه¬ی مگنتو-الکترو-الاستیک واقع بر روی بستر ارتجاعی با لحاظ اثرات لغزش بین لایه¬ای

مهندسی مکانیک مدرس

مقالات سال 2018

Reduced modal state-space approach for low-velocity impact analysis of sandwich beams

COMPOSITE STRUCTURES

Three dimensional modeling of warp and woof periodic auxetic cellular structure

INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES

مقالات سال 2017

تحلیل پارامترهای مؤثر در ساختار کامپوزیت آکستیک تقویت‌شده چندلایه‌ای متعامد به روش المان محدود

مهندسي مكانيك مدرس

مقالات سال 2015

Physical constitutive equations for plastic deformation of FCC metals subjected to high strain rate loading

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLICATIONS

مقالات سال 2014

ارائه مدلی تئوري براي بررسی پاسخ آلیاژ آلومینیوم 6061در بارگذاري با نرخ کرنش بالا

مهندسي مكانيك مدرس

ارائه مدلی تئوري براي بررسی پاسخ آلیاژ آلومینیوم 6061در بارگذاري با نرخ کرنش بالا

مهندسي مكانيك مدرس

مقالات سال 2021

تحلیل عددی سازه آکستیکی سه بعدی تحت بارگذاری دینامیکی

نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران ، 2021-05-20

مقالات سال 2020

طراحی و شبیه سازی رفتار مکانیکی یک مولکول DNA به روش المان محدود

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا ، 2020-06-12

شبیه¬سازی عددی تاثیر وجود کره¬های توخالی در کامپوزیت لایه¬ای برروی ضربه با سرعت پایین

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا ، 2020-06-11

مقالات سال 2019

ررسی عددی کمانش سازه های هدفمند به روش المان محدود با استفاده از المان های حرارتی

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا ، 2019-06-20

بررسی تئوری وعددی رفتار چرخ دنده های کامپوزیتی ساده و مارپیچی تحت بارگذاری استاتیکی

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا ، 2019-06-20

بررسی استوانه های جدار ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند تحت بارگذاری فشار داخلی به روش المان محدود

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا ، 2019-06-20

بررسی ساختار آکستیکی ظراحی شده تحت بارگذاری شبه استاتیکی به روش المان محدود

هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران ، 2019-05-21

مقالات سال 2017

پیش بینی عددی و تجربی پدیده برگشت فنری مثبت و منفی و پارامترهای موثربر آن در خمکاری U شکل

شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران ، 2017-02-23

تحلیل عددی میزان انرژی جذب شده توسط کامپوزیتهایی با ضریب پواسون منفی

شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران ، 2017-02-23

مقالات سال 2016

تحلیل تئوری افزایش دما در اثر انتشار موج الاستیک -پلاستیک در فلزات FCC در نرخ کرنشهای بالا

بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ، 2016-04-28

ساخت ساختار آکستیک با ضریب پواسون منفی در دو بعد

مرجع تایید کننده : پارک علم و فناوری خوزستان

طراحی و ساخت قالب سنبه ماتریس نیم استوانه¬ای