مقالات سال 2022

بررسی خرده‌تراشی بر خوانش آقاعلی مدرس از وحدت وجود

قبسات

برهان ماده و صورت بر اتحاد

اندیشه فلسفی

عیارسنجی رویکرد سکوت‌گرا در برابر انگاره اتحاد عاقل و معقول

فلسفه و کلام اسلامی

برهان شهود مُثل بر اتحاد عاقل و معقول

آینه معرفت

ارزیابی نگرة هم‎ترازی ادلة اثباتی و سلبی انگارة اتحاد عاقل و معقول

جستارهایی در فلسفه و کلام

مقالات سال 2021

ادله اصالت وجود

پژوهش های هستی شناختی

واکاوی شبهه دور و مصادره به مطلوب بر ادله اصالت وجود

آموزه‌های فلسفه اسلامی

مقالات سال 2020

تشکیک پذیری انگاره تشکیک وجود در دیدگاه آقاعلی مدرس

حکمت صدرایی

نقش آموزۀ “وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت” در تبیین توحید شخصی وجود

پژوهشنامه فلسفه دین

بازخوانی ناسازگاری کاربست وجود رابط با خوانش توحیدی از هستی در دیدگاه آقاعلی مدرس

الهیات تطبیقی

مرزبندی توحیدانگاری با تثنیه انگاری در دیدگاه آقاعلی مدرس

فلسفه و کلام اسلامی

کاربست آموزه صرافت وجود در اثبات و تبیین وحدت وجود در دیدگاه آقاعلی مدرس

تأملات فلسفی

مقالات سال 2019

مرگ حرارتی و پیامدهای الهیاتی آن

پژوهشنامه فلسفه دین

توجیه پذیری معاد جسمانی صدرایی از دیدگاه امام خمینی و نقد شبھه تفکیک گرایی

حکمت اسلامی

نشان وارون از «علم بلامعلوم» در روایات رضوی

فرهنگ رضوي

توحید افعالی در پرتو وحدت وجود دردیدگاه آقاعلی مدرس

آموزه های فلسفه اسلامی

ارزیابی شاخص ھای ساختاری، صوری، و زبانی در کتاب درسی مبانی عرفان نظری

پژوه شنامة انتقادي متون و برنام ههاي علوم انسان ، ي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

معاد جسمانی در دیدگاه ابن سینا و شبهه تفکیک گرایی

آموزه های نوین کلامی

مقالات سال 2018

آسيب شناسي كتاب درسي مباني عرفان نظري با رويكرد تحليل محتوا و روش

پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

مقالات سال 2017

چالش های انگارۀ «علم بلامعلوم» در تبیین کیفیت علم قبل الایجاد

آموزه های فلسفه اسلامی

تأملی بر کتاب درآمدی به نظام حکمت متعالیه (جلد سوم): انسان‌شناسی

پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

نقد انگاره تغيير مفهومی علم واجب تعالی

سفينه

تأملي بر كتاب درآمدي به نظام حكمت متعاليه (انسان شناسی)

پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

ارزیابی توجیه روایی کیفیت معاد جسمانی در دیدگاه حکیم آقاعلی مدرس

حکمت صدرایی

فرازهاي متعالی حکیم مؤسس آقاعلی مدرس در نظریه « معاد بدن پویا به سوي روح ایستا »

فلسفه و کلام

مقالات سال 2016

کیفیت معاد جسمانی در دیدگاه علامه محمدحسین غروی اصفھانی

حکمت اسلامی

چالش‌های اساسی نظریۀ آقاعلی حکیم دربارۀ «کیفیت معاد جسمانی» از دیدگاه سید جلال‌الدین آشتیانی

پژوهشنامه فلسفه دین

توجیه متعالی صدرایی از رویداد مرگ

آموزه های فلسفه اسلامی

تحلیل نقدی استنادات قرآنی در نظریه معاد جسمانی آقاعلی مدرس

تأملات فلسفی

مقالات سال 2015

تأملاتى بر نظريه معاد جسمانى در ديدگاه آقاعلى مدرس

پژوهش های فلسفی – کلامی

نقش انگاره «حقیقت و رقیقت» در تحکیم و تبیین باورهای دینی

قبسات

معاد بدن پویا به سوی روح

حکمت اسلامی

تفسیر قرآن به قرآن در مکتب تفسیري حکمت متعالیه

پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن

رهاوردهای هستی شناختی حرکت جوهری در دیدگاه استاد آشتیانی

آموزه های فلسفه اسلامی

تأویل هنجارمحور در حکمت متعالیه

حکمت صدرایی

معلوم زدایی از علم باری تعالی

سفينه

مقالات سال 2014

کاربست آموزه حقیقت و رقیقت در علم النفس

آموزه های فلسفه اسلامی

معناشناسی متون دینی با کاربست آموزة حقیقت و رقیقت در حکمت متعالیه

حکمت صدرایی

مقالات سال 2011

جهان شناسی یگانه انگار در پرتو حکمت متعالیه

آینه معرفت

مقالات سال 2006

تفکیک گروی صدرا یا تفکیک نگری به صدرا

حقوق تطبيقي

مقالات سال 2018

تحلیل محتوایی بدایع الحکم

همایش ملی حکیم طهران ، 2018-04-25

مقالات سال 2017

اخلاق در ترازوی عدالت

همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت ، 2017-04-17

مقالات سال 2016

ماهیت جسم نزد معتزله، مسأله ای الهی یا طبیعی؟

دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ، 2016-08-04

ماهیت جسم نزد معتزله، مسئله ای الهی یا طبیعی

دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ، 2016-06-06

مقالات سال 2014

سرود زندگی

فلسفه و راه زندگی ، 2014-05-24

مقالات سال 2013

تندیس حکمت و فقاهت

یادنگار فقیه ژرف اندیش آیت الله علی علمی اردبیلی ، 2013-12-22

سرود زندگی

فلسفه و راه زندگی ، 2013-05-22

مقالات سال 2010

شخصیت و کرامت زن

کنگره آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری ، 2010-05-13

آیت الحق سیدعبدالاعلی موسوی سبزواری و آرای خاص فلسفی

کنگره آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری ، 2010-05-13

مقالات سال 0000

ارغنون عشق

همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین - حکمت عملی در مکتب ملاصدرا . ، 0000-00-00

مشترکات اندیشه عرفانی سید حیدر آملی و امام خمینی ( قدس سرهما )

کنگره ملی سید حیدر آملی ، 0000-00-00

ادبیات تبلیغ و روضه الشهدا

همایش ملی نکوداشت ملاحسین واعظ کاشفی سبزواری ، 0000-00-00

بنیادهای اخلاق در فلسفه صدرا

همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین - حکمت عملی در مکتب ملاصدرا ، 0000-00-00

حکمت ناب

همایش جهانی حکیم ملاصدرا ، 0000-00-00

کتب سال 2021

آموزه حقیقت و رقیقت

ناشر : انتشارات 110

کتب سال 2018

بدایع الحکم

ناشر : انتشارات حکمت اسلامی

کتب سال 2014

نیایش در نیایش (1)

ناشر : نخعی

کتب سال 2013

آیین حکمت و حماسه حسینی ج2

ناشر : نخعی

آیین حکمت و حماسه حسینی ج1

ناشر : نخعی

کتب سال 2010

حکمت ناب ( 275 صفحه )

ناشر : بوستان کتاب

حکمت تابان (320 صفحه )

ناشر : بوستان کتاب

کتب سال 2007

تأثیر مبانی فلسفی در تفسیر متون دینی از دیدگاه امام خمینی

ناشر : بوستان کتاب

از مدرسه ی معارف تا انجمن حجتیه و مکتب تفکیک (512 صفحه)

ناشر : بوستان کتاب

کتب سال 2005

تأثیر مبانی فلسفی در تفسیر متون دینی از دیدگاه امام خمینی ( 160 صفحه )

ناشر : بوستان کتاب

کتب سال 2003

1- نقد و بررسی نظریه تفکیک ( 730 صفحه ) ، بوستان کتاب قم . 1382 ( برگزيده كتاب سال دانشجويي سال 1383

ناشر : بوستان کتاب

کتب سال

ناشر :

ناشر :

ناشر :

ناشر :

دبیر کمیته منتخب دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دبیر کمیته منخب دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه حکیم سبزواری

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه حکیم سبزواری

عضوشورای تحصیلات تکمیلی

مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی

مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی

مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی

مدیرگروه فلسفه و حکمت اسلامی

مدیرگروه فلسفه و حکمت اسلامی