مقالات سال 2020

اثرات پیکره بندی فضایی بر جدایی گزینی اجتماعی در بافت فرسوده 1گلستان، سبزوار

مطالعات شهري

مقالات سال 2017

بررسی نقش پلیس بر میزان تعاملات اجتماعی شهروندان در فضاهای عمومی شهری با میانجی‌گری امنیت اجتماعی

انتظام اجتماعی

ارزیابی تغییرات ساختار معماري مسکن و عرصه حیات در روستاها (مطالعه موردي: روستاي ریاب- خراسان رضوي)

مسکن و محیط روستا

بررسی تأثیر عوامل کیفیت محیطی بر رضایتمندی ساکنان در مجتمعهای مسکونی در مشهد

پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری

مقالات سال 2016

بررسی عوامل فضایی _ کالبدی تاثیر گذار بر مسکن روستایی. نمونه های موردی روستاهای دیزباد بالا، فریزی و آیدالیک

پژوهش و برنامه ريزي روستايي

مقالات سال 2013

The Qualitative and Quantitative Evaluation of Urban Parks and Green spaces in City of Tehran

Advances in Environmental Biology

مقالات سال 2019

تبیین رابطه هویت و زیبایی آثار انسانی در جهان بینی ایرانی - اسلامی

ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه ، 2019-03-11

بررسی مراحل فرایند برنامه دهی و تبیین نقش آن در برآمردن نیازهای کاربر در طراحی معماری

ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه ، 2019-03-11

کاربرد روش چیدمان فضایی در شناخت پیکره بندی فضایی شهر

ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه ، 2019-03-11

مقالات سال 2018

Investigating the Role of Spatial Configuration of the City on Human Wayfinding in the City

4th International Conference on Architecture, Civil Engineering, & Urban Development ، 2018-12-21

Investigating the Perception of Identity and Sense of Place

4th International Conference on Architecture, Civil Engineering, & Urban Development ، 2018-12-21

Architectural Briefing, Challenges and Solutions

4th International Conference on Architecture, Civil Engineering, & Urban Development ، 2018-12-21

Reviewing on Models of Architectural Design Process

Civil Engineering, Architecture & Urban Planning of the Islamic Countries ، 2018-05-16

مقالات سال 2017

واکاوی هماهنگی نمای مجتمع¬های مسکونی با زمینه در جداره¬ها¬ی شهری

چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ، 2017-10-13

بازشناسی کالبدی سیما و منظر شهری با تحلیلی بر هماهنگی و هارمونی نما

چهارمین کنفرانس ملی دستاورد های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ، 2017-10-13

واکاوی نقش اجزای فضای کالبدی در ارتقای حس امنیت در محیطهای مسکونی با رویکرد طراحی محیطی_جرم ستیزی 1 )مطالعه موردی: نواحی مسکونی خیابان انقلاب سبزوار(

چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ، 2017-09-20

مقالات سال 2016

بررسی مولفه های طراحی پژوهش محور در راستای مطالعات طرح 2 کارشناسی ارشد

چهارمین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، 2016-12-28

تحلیل بحران هویتی معماری با رویکرد تاثیر گذاری بر روح و روان انسان

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی ، 2016-07-10

رویکردی پدیدارشناسانه در تبیین حس مکان و تأثیر آن در افزایش یادگیری کودکان در فضاهای آموزشی

کنفرانس بین المللی معماری،شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ، 2016-07-08

بررسی و تحلیل طراحی داخلی مسکن بر اساس ترکیب دو اصل عدل و محرمیت در معماری اسلامی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری ، 2016-03-10

بررسی تاثیر شاخصه های روانشناسی محیطی بر یادگیری در محیط آموزشی در مرحله ی طراحی

کنفرانس بین المللی معماری،شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ، 2016-03-08

تاثیر عوامل محیطی بر طراحی فضاهای آموزشی

کنفرانس بین المللی معماری،شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ، 2016-03-08

کنش های رفتاری متقابل کودکان مبتلا به اوتیسم و محیط آموزشی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، 2016-03-04

بررسی ابعاد فضایی معماری معاصر ایرانی به مثابه مرجع شکل گیری هویت ایرانی

دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی ، 2016-02-21

تأثیر تعاملات اجتماعی در ارتقاء فضا به مکان در مجتمع های مسکونی

چهارمین همایش ملی معماری، شهرسازی و پژوهش های کاربردی ، 2016-02-19

مقالات سال 2015

تحلیل و بررسی تاثیرات متقابل معماری و جهان بینی اسلامی و آسیب های تربیتی معماری مخرب

اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری ، شهرسازی و مدیریت شهری ، 2015-12-22

واکاوی مؤلفه¬های تأثیرگذار الگوهای اسلامی در طراحی موزه

کنفرانس علمی پژوهشی افق های جدید در علوم جغرافیا و برنامه ریزی،معماری و شهرسازی ایران ، 2015-11-18

طراحی هنرستان هنر و معماری در شهر سبزوار با رویکرد معماری سنتی

کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ، 2015-11-17

بررسی نمادها و نشانه های به مثابه عاملی در شکل گیری قرائت منظر شهری

کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی(ICAUC 2015) ، 2015-09-22

بررسی زمینه های ارتقاء روابط اجتماعی در فضاهای عمومی

کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی(ICAUC 2015) ، 2015-09-22

دستیابی به معماری پایدار مبتنی بر استراتژی های بیوفیلیک

کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ، 2015-09-17

طراحی هتل سه ستاره اسرار در شهرستان سبزوار با رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی

کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ، 2015-09-17

دستیابی به معماری پایدار مبتنی بر ویژگی های اکولوژیک

همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم ، 2015-07-21

واکاوی هستی شناسی فضایی در راستای حس تعق به فضای مسکونی

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار ، 2015-03-13

مقالات سال 2014

حاشیه نشینی یکی از عوامل ناپایداری شهری (با تاکید بر شهر تبریز)

همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار ، 2014-11-26

مقالات سال 2010

علل دگرگونی بافتهای فرهنگی_تاریخی

دومین همایش ملی شهر سالم ، 2010-05-27

مقالات سال 0000

بررسی ویژگی های کمی و کیفی حریم ها در بافت های تاریخی ایران

نخستین همايش ملی دانشجویی معماری ایرانی ، 0000-00-00

کتب سال 2015

باز آفرینی بافت های تاریخی ایران

ناشر : انتشارات سروش دانش

باز آفرینی بافت های تاریخی ایران"بافت تاریخی نطنز و اردستان"

ناشر : انتشارات سروش دانش

کتب سال 2014

از مفهوم تا فرم در معماری

ناشر : سروش دانش

حسن فتحی، احیاگر معماری بومی

ناشر : سروش دانش

مدیر گروه

مدیر گروه

مدیر گروه

مدیر گروه

مدیر گروه

مدیر گروه