مقالات سال 2018

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر افزایش امید به زندگی و تابآوری مادران کودکان استثنایی.علمی پژوهشی وisc

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

رابطه ادراک از محیط یادگیری و سرزندگی تحصیلی با نقش واسطهای شناخت، فراشناخت، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در دانشجویان

راهبردهای شناختی در یادگیری

مقالات سال 2017

ادراک از محیط یادگیری و فرسودگی تحصیلی: نقش واسطة تابآوری تحصیلی

مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

The Relationship Between Cognitive Emotion Regulation and Academic Buoyancy with The Role of Mediating Self-Handicapping in Students

Iranian journal of educational sociology

مقالات سال 2016

بررسي نقش ميانجي استرس شغلي و فرسودگي شغلي در رابطه بين عدالت سازماني و رفتارهاي ناسازگار در ميان پرستاران مراکز درماني شهرستان سبزوار

مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

مقالات سال 2014

بررسي رابطه باورهاي فراشناختي مختل با سبك هاي تصميم گيري مديران دانشگاه صنعتي مالك اشتر-ISC

مديريت فردا

بررسي رابطهي مهارتهاي ذهن آگاهي با سبكهاي تصميم گيري مديران دانشگاه صنعتي مالك اشتر

بهبود مديريت

مقالات سال 2019

اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر بهبود رفتارهای برونی سازی شده و تنظیم هیجانی در دانش آموزان ابتدایی

همایش بین المللی روانشناسی بالینی ارزیابی تشخیص ودرمان ، 2019-12-06

اثربخشی آموزش باورهای غیر منطقی بر میزان گرایش به اعتیاد دانش آموزان

دومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ، 2019-11-12

مقالات سال 2018

رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده واهداف پیشرفت وتاب آوری هیجانی با هیجانات تحصیلی

اولین همایش ملی چشم انداز تعلیم وتربیت ومشاوره ISC ، 2018-02-27

رابطه اهمال کاری تحصیلی وادراک محیط یادگیری واهداف پیشرفت با درگیری تحصیلی

اولین همایش ملی چشم انداز تعلیم وتربیت ومشاوره ISC ، 2018-02-27

مقالات سال 2017

رابطه حمایت سازمانی ادراک شده؛ ویژگی¬های شخصیتی و متغییرهای جمعیت شناختی با سرمایه روانشناختی در کار کنان اداره برق شهرستان نیشابور (مقاله کامل)

کنفرانس بین المللی روانشناسی مشاوره وتعلیم وتربیت ، 2017-12-21

مقالات سال 2016

بررسی وضعیت کودکان کارو خیابانی شهرستان سبزواربراساس متغیرهاي جمعیت شناختی(مقاله کامل)

سومین همایش ملی رهکارهای توسعه وترویج علوم تربیتی روانشناسی مشاوره وآموزش در ایران ، 2016-12-28

تاثیر ماهواره بر سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری(مقاله کامل)

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ، 2016-12-22

بررسی ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده وخودناتوان سازی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی

همایش کشوری دوران دانشجویی :چالشها وراهکارها-ثبت شده در لیست همایشهای isc سال 94 ، 2016-02-15

مقالات سال 2015

رابطه بین خود پنداره ودینداری با رضایت زناشویی معلمان شهر ششتمد

اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیبهای اجتماعی وفرهنگی ایران ، 2015-03-18

بررسی رابطه الگوهای ارتباطی وسبکهای دلبستگی با عملکرد خانواده نوجوانان

سومین همایش ملی سلامت روان وتندرستی ، 2015-03-12

مقالات سال 2014

بررسي تأثير خشم معلم در فرايند مديريت آموزش

سومین همایش ملی علوم مدیریت نوین ، 2014-09-04

بررسی تاثیر خود نظارتی ومنبع کنترل بر تعهد سازمانی کارمندان اداره ی آموزش وپرورش شهرستان سبزوار

کنفراس بین الملی مدیریت در قرن 21 ، 2014-08-08

بررسی نقش میانجی اعتماد، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستانهای مشهد

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری ، 2014-03-01

مقالات سال 2011

prezentation of decision making model.......

دومین کنفراس مدیریت اجرائی ، 2011-06-23

بررسی رابطه هوش هیجانی با انگیزش پیشرفت دانشج

بررسي رابطه عوامل شناختي با سبك‌هاي عمومي تصم