persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2024

عنوان مقاله :تاثیر موقعیت عدم قطعیت برند بر ارزش ویژه برند تیم فوتبال پرسپولیس با کنترل نقش هویت تیمی هواداران

عنوان نشریه :پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :اثرات جهانی شدن بر توسعة ورزش ایران

عنوان نشریه :فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :تاثیر موقعیت عدم اطمینان برند بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در هواداران باشگاه پرسپولیس (مطالعه دانشجویان دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد)

عنوان نشریه :مدیریت و توسعه ورزش

عنوان مقاله :تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد-محیط

عنوان نشریه :پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

مقالات سال 2019

عنوان مقاله :تعیین سهم نسبی عملکرد کارکنان از بازاریابی داخلی (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی)

عنوان نشریه :پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :موانع توسعه هندبال سبزوار و ارائه راهکار

عنوان نشریه :مدیریت و توسعه ورزش

مقالات سال 2017

عنوان مقاله :ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی گردشگران ورزشی پارک های آبی مشهد

عنوان نشریه :پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

عنوان مقاله :موانع توسعه هندبال سبزوار و ارائه راهکار

عنوان نشریه :مدیریت و توسعه ورزش

مقالات سال 2016

عنوان مقاله :ادراک دانشجویان دانشگاه‌های سبزوار از اثرات داوطلبی در رویدادهای ورزشی و غیرورزشی

عنوان نشریه :رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي

عنوان مقاله :بررسی و مقایسه مديريت زمان و فرسودگی شغلي در کارکنان فعال و غير¬فعال دانشگاه حکیم سبزواری

عنوان نشریه :مدیریت منابع انسانی در ورزش

عنوان مقاله :ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با وفاداری گردشگران ورزشی پارک های آبی ورزشی مشهد

عنوان نشریه :مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

مقالات سال 2015

عنوان مقاله :اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن ایران

عنوان نشریه :مطالعات راهبردي ورزش و جوانان

عنوان مقاله :راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی تفریحی در ایران

عنوان نشریه :مديريت و توسعه ورزش

عنوان مقاله :ارتباط بین ابعاد کیفیت خدماتبا وفاداری گردشگران ورزشی پارک های آبی مشهد

عنوان نشریه :مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

مقالات سال 2014

عنوان مقاله :رابطه ی محدودیت های گردشگران با رضایت مندی آنان در پیست های اسکی استان تهران

عنوان نشریه :مطالعات مدیریت ورزشی

مقالات سال 2013

عنوان مقاله :ارتباط توانمندسازی با آمادگی برای تغییر در کارکنان دانشکده¬های تربیت بدنی دانشگاه¬های دولتی تهران

عنوان نشریه :پژوهش در ورزش تربيتي

مقالات سال 2012

عنوان مقاله :عوامل مؤثر برتوسعه صىنعت گردشگری ورزشی در ايران

عنوان نشریه :ورزش و علوم زیست حرکتی

مقالات سال 2017

تعیین ارتباط بین نوستالژی با نگرش گردشگران ورزشی نوستالژیک

همایش بین المللی مدیریت و علوم انسانی ، 2017-12-21

تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی داوطلبان ورزشی بر انگیزش آنها

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی ، 2017-12-21

تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی داوطلبان ورزشی بر تعهد سازمانی آنها

پژوهش های مدیریت و علوم انسانی ، 2017-12-21

تعیین ارتباط بین نوستالژی با نگرش گردشگران ورزشی نوستالژیک

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی ، 2017-12-21

تعیین ارتباط بین نوستالژی با تمایلات رفتاری گردشگران ورزشی نوستالژیک

همایش بین المللی مدیریت و علوم انسانی ، 2017-12-21

تاثیر ویژگی جمعیت شناختی داوطلبان ورزشی بر تعهد سازمانی آنها

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی ، 2017-12-21

تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی داوطلبان ورزشی بر انگیزش آنها

پژوهش های مدیریت و علوم انسانی ، 2017-12-21

بررسی ارتباط تصویر برند با هویت تیمی هواداران تیم پرسپولیس

دومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران ، 2017-11-23

بررسی ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری باشگاه پرسپولیس در شرایط عدم اطمینان برند با در نظر گرفتن نقش شناخت برند

دومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران ، 2017-11-23

بررسی ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری باشگاه پرسپولیس در شرایط عدم اطمینان برند با در نظر گرفتن نقش شناخت برند

دومین همایش اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران ، 2017-11-23

بررسی ارتباط تصویر برند با هویت تیمی هواداران تیم پرسپولیس

دومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران ، 2017-11-23

ارتباط تناسب فرد- محیط با رفتار شهروندی سازمانی

اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ، 2017-09-16

ارتباط جامعه پذیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ، 2017-09-16

ارتباط تناسب فرد محیط با رفتار شهروندی سازمانی

مطالعات نوین مدیریت در ایران ، 2017-09-16

ارتباط جامعه پذیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

مطالعات نوین مدیریت در ایران ، 2017-09-16

ارتباط مسئولیت اجتماعی باشگاه با هویت تیمی در باشگاه های لیگ برتر والیبال

نخستین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم ورزشی ، 2017-08-11

ارتباط مسئولیت اجتماعی باشگاه با تصویر تیم در باشگاه های لیگ برتر والیبال

نخستین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم ورزشی ، 2017-08-11

مقالات سال 2016

بررسی فرصت ها و تهدیدهای صنعت گردشگری ورزشی سبزوار

توسعه علوم و فناوری های نوین در ایران ، 2016-12-26

بررسی وضعیت مؤلفه¬¬ی شخصیت برند مقصد گردشگری ورزشی ایران

کاربرد علوم در تربیت بدنی و صنعت ورزش ، 2016-12-26

بررسی نقاط ضعف و قوت صنعت گردشگری ورزشی سبزوار

توسعه علوم و فناوری های نوین در ایران ، 2016-12-26

بررسی چالش¬های موقعیت¬یابی برند مقصد گردشگری ورزشی ایران

کاربرد علوم در تربیت بدنی و صنعت ورزش ، 2016-10-27

رتبه بندی عوامل آمیخته ترویج در شرکتهای تولید کننده پوشاک ورزشی ایرانی

اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی ، 2016-05-24

بررسی ارزش ویژه برند و مولفه های آن در صنعت پوشاک ورزشی ایران

اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی ، 2016-05-24

مقالات سال 2015

ارزیابی گردشگران ورزشی از ابعاد کیفیت خدمات مجموعه های آبی شهر مشهد

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران ، 2015-05-21

مقایسه دیدگاه مدیران و متخصصین ورزشی و گردشگری در خصوص اثرات توسعه گردشگری ورزشی در جزیره کیش

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران ، 2015-05-21

بررسی اثرات جهانی شدن بر توسعه بعد اجتماعی و فرهنگی ورزش ایران

رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشی ، 2015-05-12

شناسایی شاخص های عنصر مکان در بازاریابی گردشگری ورزشی ایران

هشتمین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی ، 2015-02-20

اثرات جهانی شدن در توسعه بعد اقتصادی ورزش ایران

هشتمین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی ، 2015-02-20

مقالات سال 2014

Effective Factors on Women Participation in Mountaineering; Case Study: Binalud Mountains, Neishabur-Iran

6TH IWG WORLD CONFERENCE ON WOMEN AND SPORT ، 2014-06-16

پیش بینی وفاداری گردشگران ورزشی با توجه به مولفه های کیفیت خدمات و رضایتمندی، مطالعه موردی: مجموعه های آبی مشهد

سومین همایش ملی ورزش برای همه ، 2014-05-15

مقالات سال 2013

نقش کلاس های تربیت بدنی عمومی در سلامت عمومی و شادکامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

کنگره ملی دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا ، 2013-12-13

مقالات سال 2011

بررسی آمیخته های بازاریابی در صنعت گردشگری ورزشی ایران

دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی ، 2011-06-10

مقالات سال 2010

بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعه صنعت گردشکری ورزشی در استان خراسان رضوی

همایش ملی مدیریت تربیت بدنی ، 2010-12-23

بررسی عنصر محلول از عناصر آمیخته بازاریابی در صنعت گردشگری ورزشی ایران

همایش ملی مدیریت تربیت بدنی ، 2010-12-23

کتب سال 2022

بازاریابی در ورزش

ناشر : انتشارات مبانی

کتب سال 2018

مدیریت نوآوری در ورزش

ناشر :

کتب سال 2010

گردشگري ورزشي

ناشر :

پایان نامه های سال 2024

نقش سبک مربیگری در لذت بردن و حضور مجدد ورزشکاران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مجید فتحی مقدم

پایان نامه های سال 2023

بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی خراسان رضوی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امید بزرگی

بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در استادیوم‌های فوتبال

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):روح اله فرهمند سنقرآبادی

رابطه مشارکت والدین با عملکرد تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، استقلال عملکردی و رسیدن به معیارهای بزرگسالی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):الهام روحی

رابطه بین کیفیت خدمات و تعامل مشتری با خلق ارزش باشگاه های بدنسازی شهر اصفهان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سجاد زمانی اسفهرانی

بررسی تاثیر رابط کاربری وب سایت بر قصد خرید از فروشگاه های ورزشی آنلاین

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمد زارع پور

بررسی ارتباط بین منابع و نیازهای شغلی با انگیزه‌ی معلمان تربیت بدنی خراسان رضوی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فائزه جوان

ارتباط بین تناسب شغل- فرد با استراتژی کارهای احساسی در معلمان تربیت بدنی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):جعفر گرمابی

بررسی تأثیر مشارکت ورزشی بر هوش هیجانی دانشجویان تربیت بدنی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا غلام زاده

تاثیر مدیریت نیروی انسانی سلامت محور، تفکر مثبت نسبت به استرس و تخلیه احساسات کارکنان به صورت جمعی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سعیده حسن پور

ارتباط عقاید قالبی جنسیتی با باور به سقف شیشه ای با نقش میانجی گر دینداری اسلامی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محدثه فتحی قاچکانلو

تحلیل رسانه اجتماعی پنج تیم پرطرفدار فوتبال ایران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حانیه خلیل زاده

پایان نامه های سال 2022

ارزشیابی فضا، ایمنی، امکانات و تجهیزات ورزشی مدارس شهر کاشمر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهدی جمهوری

نقش زمان و نحوه شکل گیری هواداری در کودکی، وفاداری ونتایج تنفر در رفتار مصرفی بزرگسالی هوادارن فوتبال

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسین رفیعی نسب

شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در مورد موانع توسعه رشته‌های ورزشی انفرادی کشور

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدرضا یوسفی

تدوین برنامه راهبردی ورزش قهرمانی افغانستان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رحمت ناطقی

بررسی مشکلات کناره گیری ورزشکاران هندبال از ورزش قهرمانی و نقش حمایت های اجتماعی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حجت راه شناس

بررسی انگیزش و رضایت شغلی مدرسین دانشکده‌های علوم ورزشی استان خراسان رضوی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدرضا غلامیان

پایان نامه های سال 2021

تاثیر بازار یابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و وفاداری برند در باشگاه های لوکس ورزشی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ناصر جوانمرد

بررسی موانع مشارکت مردم شهر نیشابور در تفریحات ورزشی فضای باز

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امیرحسین برجی

مقایسه مهارت های زندگی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع متوسطه دوم شهرستان نیشابور

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):غلامرضا نوری فروتقه

شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص راهکارهای توسعه شطرنج بانوان ایران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا عاقلی

بررسی ارزش های اخلاقی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های شهرستان سبزوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علیرضا ذبیحی

موانع و راهکارهای توسعه ورزش همگانی شهرستان داورزن

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسین شهابی کاسب

موانع و راهکارهای جذب حمایت مالی در هندبال سبزوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):هادی طالبی

تعیین ارتباط بین تجارب کسب شده، هویت ورزشی اجتماعی و انگیزه ها با رضایتمندی گردشگران ورزشی ماجراجویانه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسن بهزادی

پایان نامه های سال 2020

بررسی عوامل موثر بر بین المللی شدن ورزش زورخانه ای

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محسن گلستانی زاده

بررسی اعتماد به نفس و انگیزه معلمان تربیت بدنی متخصص و غیر متخصص مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمیرا ذبیحی مظفراباد

پایان نامه های سال 2019

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر اعتماد ورزشکاران به بیمه پزشکی ورزشی و تأثیر آن بر تعهد نسبت به بیمه و ارائه مدل

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فتانه ره انجام

تعیین رابطه هوش مالی و دانش مالی مدیران ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی بر اثربخشی و کارایی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه سادات طباطبائی مهریزی

تاثیر ارزش های کار مدیریتی درک شده بر فرهنگ سازمانی سازنده ادراک شده و رضایت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان خراسان بزرگ

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا میان ابادی

تاثیر شایستگی شناختی، تکنولوژیکی و احساسی درک شده از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بر رضایت مندی تماشاگران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محسن اسماعیلی ثانی

بررسی تاثیر نحوه یادگیری قواعد ورزشی و لذت¬بردن بر رفتار مصرف آینده دانشجویان مشارکت¬کننده در ورزش

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمانه ربانی قره تکان

بررسي ارتباط اعتماد و سلامت سازماني با آمادگي كاركنان در برابر تغيير در كاركنان ادارات كل ورزش و جوانان استان خراسان رضوي

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدرضا دلیر

پایان نامه های سال 2018

بررسی تاثیر برند، طراحی و قیمت بر کیفیت ادراک شده و قصد خرید دوچرخه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):کاظم لطفی خیابانی

ارتباط بین مهارت‌ها و تمایلات کارآفرینی دانشجویان دانشکده‌های علوم ورزشی استان خراسان رضوی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم ناوی پور

بررسی مشغولیت شغلی و کنترل شغل در دانشجویان علوم ورزشی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ساره حسین زاده

بررسی انگیزه ها و تجربیات گردشگران ورزشی لیگ برتر فوتبال خلیج فارس در شهر مشهد.

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهناز بیغمی

تعیین ارتباط بین نوستالژی با نگرش و تمایلات رفتاری گردشگران ورزشی نوستالژیک

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سوسن دلاوری مقدم

بررسی انگیزش و تعهد سازمانی در داوطلبان سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه مرادی برزل آباد

ارزشیابی از فضا، امکانات و تجهیزات ورزشی مدارس در شهرستان سبزوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مسعود فخری

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت استعداد در انتخاب افسران ورزش منطقه شمالشرق نزاجا

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی رسا

تاثیر موقعیت عدم اطمینان برند بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در هوادران تیم فوتبال پرسپولیس

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):احمد نظری ترشیزی

پایان نامه های سال 2017

بررسی و مقایسه میزان آمادگی برای کارآفرینی دانشجویان دانشکده های علوم ورزشی استان خراسان رضوی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):احسان علی خوجه قلعه حمام

تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد – محیط در ادارات ورزش و جوانان استان لرستان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ندا موید

ارتباط مسئولیت اجتماعی باشگاه با تصویر تیم، هویت تیمی و وفاداری به تیم در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر والیبال

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیدابوالفضل میرابی

ارزیابی وفاداری برند، ادراک و پذیرش هواداران از حامیان مالی در ورزش

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):داود خدابنده

بررسی عوامل موثر در مدیریت استعداد هندبال ایران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی اکبر خوشنویس زارچ

تبیین شایستگی‎های مدیران برگزارکننده جشنواره‎‏های ورزشی دانش‎آموزی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم عزیزی

بررسی سبک خرید مشتریان کالاهای ورزشی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نرگس بیدخوری

شناسایی و تحلیل فرصت‌های کارآفرینی در صنعت ورزش استان خراسان شمالی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا پرنده شیروان

تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری ورزشی سبزوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمانه رنجبر طزرقی

بررسی چالش های برند مقصد گردشگری ورزشی ایران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مرضیه رحیمی

بررسی دیدگاه دست اندرکاران و مدیران ورزش از کارکردها، اهمیت و فرم سازمانی ورزش با رویکرد توسعه ورزش کشور

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمد جعفری نسب

پایان نامه های سال 2016

نقش اثرات ادراک شده رویداد ورزشی کوچک برکیفیت زندگی فردی، اجتماعی و حمایت ساکنین از گردشگری ورزشی. مطالعه موردی: جشنواره ورزشی ایلات و عشایر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیدرسول مسعودی

ارتباط بازاریابی داخلی با رضایتمندی، وفاداری و عملکرد شغلی ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمود ایزدی

بررسی دانش و نگرش شهروندان در مورد گردشگری ورزشی یاسوج

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):طاهره کاظمی مفرد

بررسی تاثیر بازیکنان ستاره بر برندسازی تیم های ورزشی حرفه ای

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علیرضا جلالی گرمرود

بررسی انگیزه ها و محدودیت های حضور گردشگران ورزشی هوادار لیگ اسب دوانی ایران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عاطفه آذری

بخش بندی بازار صنعت گردشگری ورزشی کشور و شناسایی بازار هدف با رویکرد جغرافیایی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مرجان شمس آبادی

ارتباط آمیخته ترویج با ارزش ویژه برند شرکتهای تولیدکننده پوشاک ورزشی در ایران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسین حاجی نژاد

اثرات توسعه گردشگری ورزشی در ایران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):روح اله افچنگی

بررسی ارتباط کیفیت بازی، کیفیت خدمات و هویت تیمی با رضایتمندی و وفاداری هواداران مرد تیم هندبال ثامن الحجج (ع) سبزوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امیرعلی یوسفی کلاتی

پایان نامه های سال 2015

بررسي اهميت و نقش ارتفاعات بينالود در جذب گردشگر ورزشي

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):جابر استیری

بررسي مديريت زمان و فرسودگی شغلي در كارمندان و اعضاي هيئت علمي فعال و غير فعال ورزشي دانشگاه حکيم سبزواري

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمیه ابراهیمی

ادراک دانشجویان دانشگاه‌های سبزوار از اثرات داوطلبی با تأکید بر رویدادهای ورزشی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):الهه فهیمی نژاد

بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):یوسف حمزه لو

پایان نامه های سال 2014

بررسی اثرات جهانی شدن بر توسعه ابعاد مختلف ورزش ایران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):آیناز آرخی

بررسی موانع و محدودیت ها ی توسعه هندبال در شهرستان سبزوار و ارائه راهکارهای توسعه پایدار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):افسانه کیخسروی یزد

پایان نامه های سال 2013

بررسی کیفیت خدمات ، رضایت مندی و وفاداری گردشگران ورزشی مجموعه های آبی مشهد.

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدهادی اسماعیلی

پایان نامه های سال 2011

بررسی شيوع چاقي و برخي از عوامل مرتبط با آن با تاكيد برفعاليت بدني در زنان 50 – 30 سال شهر بجنورد

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):کلثومه چمنی

پایان نامه های سال 2010

بررسی آمیخته های بازاریابی در صنعت گردشگری ورزشی ایران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اعظم عباسی

بررسی پتانسیل ها وظرفیت های گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم بلالی

بررسي برنامه تمرين سالانه مربيان زبده مرد بدمينتون ايران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حمزه صبوری

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تاریخ شروع فعالیت 1396-12-13
تاریخ پایان فعالیت: