مقالات سال 2020

بررسی روابط ساختاری بین ذهن آگاهی ورزشی و راهبردهای تنظیم هیجان با اضطراب رقابتی ورزشکاران

نشریه روانشناسی

تبیین مفهوم سنجش یادداري در مهارتهاي حرکتی براساس مقالات علمی- پژوهشی فارسی: تحلیل محتواي کیفی

رشد و يادگيري حركتي ورزشي

مقالات سال 2019

The Effect of Motivational and Informational Role of Feedback on Bilateral Transfer of Force Control Task

International Journal of Motor Control and Learning

اثر تمرکز توجه بر اکتساب و یادگیری مهارت های پایه والیبال (ISC)

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

خستگی ذهنی اثر بازخورد به کوشش‌های موفق در یادگیری حرکتی را تخریب می‌کند

رفتارحرکتی

Effect of 4 weeks of frankincense consumption on explicit motor memory and serum BDNF in elderly men

Turkish Journal Of Medical Sciences

مقالات سال 2018

طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ هوش چندگانه برای ورزشکاران رشتۀ هندبال

مجله روانشناسي

اثر تمرینات ادراک بینایی وابسته و غیروابسته به حرکت بر ادراک عمق و تیزبینی در کودکان

مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

مقالات سال 2017

اثر فعالیت بدنی و میدان الکترومغناطیسی کم¬فرکانس 217 هرتز بر فعالیت حرکتی موش صحرایی

فيض

اثر فواصل کانون توجه بیرونی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر عملکرد چرخ تیز و چمنی باستانیکاران

مطالعات روان شناسي ورزشي

نقش اضطراب صفتی در اثربخشی بازخورد به کوشش‌های موفق و ناموفق بر یادگیری تکلیف کنترل نیرو (ISC)

مطالعات روانشناسی ورزشی

مقالات سال 2016

مقایسه نیم‌رخ مهارت‌های ذهنی ورزشکاران نخبه و غیر نخبه رزمی‌کار

فصلنامه روان شناسي نظامي

روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ رابطۀ مربی ورزشکار در جامعۀ دانشگاهی

پژوهش در ورزش تربيتي

مقالات سال 2015

ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه راهبرد هاي مقابله اي ورزشكاراندر ورزش رقابتي ISC

مطالعات روان شناسي ورزشي

اثر بازخورد افزوده به کوشش های موفق و ناموفق به نوع کانون توجه بستگی دارد (ISC)

رفتارحرکتی

مقایسه سلامت روانی زنان و مردان ورزشکار در اماکن روباز و سرپوشیده (ISC)

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

The effect of skill types and competition level on the functions of observational learning in athletes

Psicologia Educativa

مقالات سال 2014

ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریابی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ سنجش مهارت‌های ذهنی اوتاوا-3 (ISC)-(OMSAT-3)

مطالعات روان شناسي ورزشي

اثر فعالیت بدنی کوتاه مدت و بلند مدت با شدت بسیار پایین بر یادگیری و حافظه فضایی موش آزمایشگاهی (ISC)

رفتارحرکتی

مقالات سال 2013

تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس کمال گرایی ورزشی در جامعه ورزشکاران ایران (ISC)

رشد و يادگيري حركتي - ورزشي

تعیین روایی عاملی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه حالات خلقی برومز32 سوالی (ISC)

رفتارحرکتی

تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس کمال گرایی چند بعدی ورزشی 2(ISC)

مطالعات روان شناسي ورزشي

مقالات سال 2010

بررسی طولی در تغییرات سطوح آمادگی هوازی و شادکامی دانشجویان رشته تربیت بدنی (1386-1382) (ISC)

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

مقایسه اثر بازخورد پس از کوشش¬های خوب و ضعیف در شرایط خودکنترلی و آزمونگرکنترلی براجرا و يادگيري تكليف توليد نيرو (ISC)

رفتارحرکتی

Comparison Feedback after Good and Poor Trials in Self-Control and Instructor-Control Condition in Acquisition and learning of Force-Production Task (abstract ISI)

JOURNAL OF SPORT & EXERCISE PSYCHOLOGY

مقالات سال 2009

تاثير بازخورد خودکنترل و آزمونگر کنترل با استفاده از بازخورد نوارويديويي براکتساب،يادداري وانتقال يک مهارت حرکتي (ISC)

رشد و يادگيري حركتي - ورزشي

مقالات سال 2019

رابطه ی حمایت اجتماعی و تاب آوری در مادران دارای کودکان کم توان ذهنی

چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی ، 2019-06-19

اثر جنسیت و سطح تبحر بر مهارت نقطه زنی و فینیش کردن اعداد در بازیکنان دارت

پنجمن همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران ، 2019-02-13

تاثیر 6 هفته برنامه تمرین مهارتهای روان شناختی بر عملکرد حرکتی شناگران دختر نوجوان

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی ، 2019-01-25

اثر بازخورد خودکنترل در شرایط خستگی ذهنی بر یادگیری تکلیف تولید نیرو

سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی ، 2019-01-18

مقالات سال 2018

اثر تغییرپذیری در فاصله ازهدف بریادگیری مهارت هدف گیری در کودکان12-10سال

دومین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت ، 2018-02-28

اثر مصرف چهار هفته کندر بر حافظه حرکتی آشکار سالمندان

کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتی ، 2018-02-15

مقالات سال 2017

طراحی، ساخت و روانی سنجی پرسشنامه شش عاملی هراس ازشنا کردن

پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ، 2017-11-16

اثر کانون توجه بیرونی تنظیمی و غیرتنظیمی بر دقت زمانبندی پیش بینی انطباقی تنیس بازان مبتدی

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ، 2017-09-08

اثر انواع کانون توجه در مراحل ابتدایی و انتهایی یادگیری بر یادداری و انتقال شوت بسکتبال

همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی ، 2017-03-09

اثر استفاده و عدم استفاده از دستورالعمل کانون توجه بر یادگیری دقت شوت بسکتبال در مراحل مختلف یادگیری

همایش ملی علوم ورزشی زنان ، 2017-03-09

مقالات سال 2016

اثر پرآموزي بر يادداري كوتاه مدت و بلند مدت تكليف توليد نيرو

دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش ، 2016-09-15

اثر تمرین راه رفتن به عقب در آب با تاکید بر دستورالعمل توجه بیرونی بر بهبود تعادل پویا در سالمندان

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش ، 2016-09-15

تأثیر کانون توجه بر اکتساب و انتقال تحت فشار پرتاب آزاد بسکتبال

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش ، 2016-09-15

اثر بازخورد به کوشش های موفق و ناموفق بر انتقال تحت فشار

اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی ، 2016-05-24

اثر تمرین راه رفتن به جلو در آب با تاکید بر دستورالعمل توجه بیرونی بر بهبود تعادل پویا در سالمندان

اولین همایش ملی مطالعات ورزشی در حوزه سلامت و پیشگیری و قهرمانی ، 2016-05-24

اثر بازی های بومی محلی و برنامه اسپارک بر هماهنگی دستی و چابکی دختران کم توان ذهنی زیر 14 سال

اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی ، 2016-05-24

اثر بازخورد به کوشش‌های موفق و ناموفق بر اکتساب و یادگیری: نقش واسطه‌ای اضطراب صفتی

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، 2016-03-10

اثر فعالیت بدنی و میدان الکترومغناطیسی کم فرکانس (ELF) تلفن همراه بر فعالیت حرکتی موش آزمایشگاهی

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، 2016-03-10

بررسی نقش انگیزشی و اطلاعاتی بازخورد بر انتقال دوطرفه تکلیف کنترل نیرو

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، 2016-03-10

مقالات سال 2015

اثر فواصل مختلف کانون توجه بیرونیبر عملکرد پرش کنندگان طول ماهر

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش ، 2015-09-13

The effect of exercise and extremely low frequency electromagnetic field from mobile phone on learning and memory in rats

هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، 2015-02-20

مقالات سال 2011

The effect of gender and injury history on athlete perception of coach behavior toward injured athletes

FISU Conference 2011 ، 2011-08-16

مقالات سال 2009

study of aerobic fitness and happiness levels changes in physical education during B.S academic course

India International Congress In Sport Psychology (IICSP- 2009) ، 2009-12-24

کتب سال 2018

سنجش در روانشناسی ورزش و تمرین

ناشر :

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نام

تاثیر فعالیت بدنی و میدان الکترومغناطیسی کم ف

مشارکت در طراحی کارگاه آموزشی